بررسی تاثیر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
اپی زیاتومی یکی از جراحی های شایع در جهان است که با درد پرینه و مشکلات کمی هم راه است. از آن جا که روغن زیتون اثر ضد میکروبی و ترمیم زخم دارد، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر حمام نشسته روغن زیتون بر بهبود آسیب پرینه پس از زایمان انجام شد.
مواد و روش ها
این کارآزمایی بالینی دو سوکور، روی 60 خانم واجد شرایط که اپی زیاتومی مدیولترال یا پارگی درجه 1 یا 2 داشتند انجام شد. نمونه ها پس از ترمیم اپی زیاتومی، به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند: گروه مطالعه تحت مراقبت با حمام نشسته روغن زیتون و گروه کنترل حمام نشسته آب مقطر به مدت 10 روز، قرار گرفتند. داده ها با استفاده از اطلاعات دموگرافیک، مقیاس ریدا و مقیاس چشمی سنجش درد جمع آوری شدند. شدت درد و بهبود پرینه با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 18 و با آزمون های تی مستقل، کای اسکوار، اندازه گیری مکرر، من ویتنی و فریدمن تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
بین گروه های مطالعه و کنترل از نظر شدت درد روز پنجم و دهم (05/0p<)، قرمزی زخم بعد از 5 روز (05/0p<) و قرمزی (000/0p<) و ادم (05/0p<) 10 روز بعد از زایمان تفاوت معنادار وجود داشت. هیچ موردی از کبودی، ترشح و فاصله دو لبه زخم در گروه مطالعه مشاهده نشد اما در گروه کنترل وجود داشت و این تفاوت معنادار نبود.
نتیجه گیری
این مطالعه پیشنهاد می کند که روغن زیتون به روش روتین حمام نشسته برای مراقبت اپی زیاتومی اضافه گردد
زبان:
فارسی
صفحه:
309
لینک کوتاه:
magiran.com/p1104609 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.