تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C مردان فعال

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر چهار هفته تمرین پلیومتریک و مکمل امگا 3 بر غلظت سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر Cمردان فعال بود.
روش تحقیق: 24 دانشجوی مرد به طور تصادفی به چهار گروه (مکمل+تمرین، مکمل، تمرین، کنترل)، تقسیم شدند. آزمودنی های گروه مکمل امگا 3+تمرین (ترکیبی) و گروه تمرین به مدت 4 هفته برنامه تمرینات منتخب پلیومتریک را اجرا کردند. همچنین گروه ترکیب و گروه مکمل روزانه 2000 میلی گرم مکمل امگا 3 مصرف کردند. سطوح فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر C به روش الایزا و ایمونوتوربیدیمتری اندازه گیری شدند. از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه برای بررسی تفاوت بین گروه ها و ضریب همبستگی پیرسون برای وجود ارتباط بین متغیرها استفاده شد. سطح معنی داری 05/0P< منظور گردید.
یافته ها
سطوح سرمی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز پس از 4 هفته تمرین پلیومتریک همراه با مصرف امگا 3 در مقایسه با گروه کنترل، افزایش معناداری یافت (04/0= P)، اما پروتئین واکنش گر Cتغییر معناداری نکرد (53/0= P). همچنین بین مقادیر فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر Cگروه های مختلف پژوهش رابطه معنی داری مشاهده نشد (05/0P>).
نتیجه گیری
اجرای تمرینات پلیومتریک همراه با مصرف مکمل امگا 3 موجب افزایش سطح فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز سرم آزمودنی ها شد. احتمالا پروتکل مورد استفاده در تحقیق حاضر می تواند بر سلامت مغز تاثیر بگذارد. اما بین فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز و پروتئین واکنش گر Cبه عنوان شاخص التهابی رابطه معناداری مشاهده نشد. بنابراین برای نتیجه گیری در رابطه با نقش درمانی یا حفاظتی فاکتور نروتروفیک مشتق از مغز در مقابله با التهاب، به مطالعات بیشتری نیاز است.
زبان:
فارسی
صفحه:
70
لینک کوتاه:
magiran.com/p1140343 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.