همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد

پیام:
چکیده:
مقدمه
در عصر حاضر، سازمان ها برای کسب موفقیت، چاره ای به جزء تدوین استراتژی های متناسب با منابع انسانی ندارند، در غیر این صورت قابلیت سازگاری با محیط پیچیده امروزی و توانایی بکارگیری اثربخش منابع انسانی را از دست خواهند داد. هدف از این مطالعه تعیین همبستگی استراتژی های منابع انسانی براساس الگوی آلن یلسی با عملکرد سازمانی کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد می باشد.
مواد و روش ها
این پژوهش، یک مطالعه توصیفی-همبستگی است که بر روی 247 نفر از کارکنان بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد انجام گرفته است. نمونه ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی و پرسشنامه پژوهشگر ساخته «پرسشنامه عملکرد کارکنان بر اساس الگوی آلن یلسی» ((Staff Function Questionnaire on Allen Yelsy Model در دو بخش برای سنجش متغیرهای الگوی آلن یلسی و عملکرد کارکنان در 43 سوال استفاده شد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه با استفاده از نظر 7 نفر از مدرسین صاحب نظر تایید شد. پایایی پرسشنامه نیز، با استفاده از آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمد و مورد تایید قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری استنباطی و آمار توصیفی در نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که بین استراتژی منابع انسانی با عملکرد سازمانی همبستگی معناداری وجود دارد (05/0P<). مهم ترین استراتژی هایی که با عملکرد سازمانی همبستگی مثبت دارند، روابط کارکنان (3/33 درصد)، استراتژی توسعه (2/14 درصد) و استراتژی مدیریت عملکرد (2 درصد) بود. اگرچه، استراتژی های جذب و استخدام و جبران خدمات پیش بینی کننده، همبستگی معنی داری با عملکرد سازمانی نداشت.
نتیجه گیری
با توجه به این که تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمان مورد مطالعه بیش از متوسط ارزیابی شده است، پیشنهاد می شود مدیریت بر این استراتژی ها تاکید نماید تا از مزایای آن ها در بهبود عملکرد سازمانی بهره مند شود. در این رابطه، ایجاد پست معاونت منابع انسانی در بیمارستان آیت الله کاشانی پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحات:
36 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1146439 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!