رابطه شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی درکارکنان یک شرکت صنعتی نظامی

پیام:
چکیده:
اهداف
مفهوم شیفتگی در مرکز روانشناسی مثبت قرار دارد. شیفتگی حالتی است که در آن فرد کاملا در یک فعالیت درگیر می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی در کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی اصفهان در سال 1391 بود.
روش ها
این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود و شرکت کنندگان پژوهش، 260 نفر از کارکنان یک شرکت صنعتی نظامی در اصفهان در سال 1391 بودند. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه شیفتگی مرتبط با کار و مقیاس رضایت شغلی انجام شد. داده ها با استفاده از آماره های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
نتایج نشان داد که بین شیفتگی مرتبط با کار و سه زیر مقیاس آن (جذب، لذت و انگیزه درونی) با رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد (001/0p<) و بعد لذت کاری بیشترین سهم را در پیش بینی رضایت شغلی به خود اختصاص داده بود (001/0p<).
نتیجه گیری
در مجموع نتایج حاصل از پژوهش، ارتباط شیفتگی مرتبط با کار و رضایت شغلی کارکنان را تایید نمود. بنابراین سازمان ها باید در نظر داشته باشند که شیفتگی مرتبط با کار، می تواند برای کارکنان و سازمان ها مفید واقع شود. لذا مدیران باید به راهکارهایی برای حفظ و ارتقاء رضایت شغلی کارکنان بیندیشند.
زبان:
فارسی
صفحات:
143 -148
لینک کوتاه:
magiran.com/p1168504 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.