بررسی تاثیر مصرف کودهای ارگانیک و شیمیایی بر اسانس بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla L.)

پیام:
چکیده:

مدیریت مصرف کود یکی از عوامل اصلی در کشت موفقیت آمیز گیاهان دارویی است. استفاده از کودهای سازگار با طبیعت و مناسب برای رشد بهینه ی گیاه می تواند اثرهای مطلوبی بر شاخص های کمی و کیفی گیاه داشته باشد. به منظور بررسی تاثیر کودهای ارگانیک و شیمیایی بر میزان و ترکیب های اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)، آزمایشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1388 اجرا شد. تیمارها شامل کود شیمیایی فسفات آمونیوم به میزان 150 کیلوگرم در هکتار، کود آلی (گاوی) به میزان 24 تن در هکتار، کمپوست حاصل از بقایای گیاهی به میزان 24 تن در هکتار، مخلوط کودهای آلی و شیمیایی به میزان 12 تن کود آلی و 75 کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی و ورمی کمپوست به میزان 7500 کیلو گرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که اعمال تیمار کودی مخلوط) آلی و شیمیایی) بیشترین اثر را در افزایش کمی و کیفی صفات فیتوشیمیایی نسبت به سایر تیمارها داشت. نتایج ترکیب های اسانس بابونه نشان داد که بیشترین مقدار بازده اسانس (37/0%) و کامازولن (05/10%) به ازای مصرف کود مخلوط حاصل شد که نسبت به شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشتند. تیمار کود مخلوط موجب افزایش در بیشتر ترکیب های دیگر بابونه نسبت به سایر تیمار های کودی گردید.

زبان:
فارسی
صفحه:
373
لینک کوتاه:
magiran.com/p1171260 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!