ارزیابی سطح هورمون محرک تیروئید و ید دفعی ادرار در زنان باردار شهرستان ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

این مطالعه با هدف بررسی سطح ید دفعی ادرار (UIE)، هورمون محرک تیروئید (TSH) و ارتباط بین آن ها در زنان باردار سه ماهه انجام شد.

مواد و روش کار

در این مطالعه 485 زن باردار بدون هیچ گونه سابقه اختلالات تیروئیدی (14 سال<سن) که در سه ماهه اول بارداری (هفته 12 بارداری) قرار داشتند، وارد مطالعه شدند. در این مطالعه نسبت شرکت کنندگان (223 نفر) 41.6درصد جمعیت از مراکز بهداشت روستایی و (283 نفر) 58.4درصد از مراکز بهداشت شهری بود. نمونه ادرار تصادفی و نمونه سرم برای ارزیابی UIE و TSH جمع آوری شد.

یافته ها

میانه UIE در کل جمعیت μg/L 74 شد. بر اساس معیار WHO شیوع کمبود ید 86.4درصد (UIE < 150) بود. در مناطق شهری و روستایی UIE به ترتیب μg/L 76 و μg/L 64 و کمبود ید: 88.5درصد و 83.3درصد بود. سطح TSH در کل جمعیت mIU/L 0.8 بود و سطح TSH در مناطق شهری و روستایی mIU/L 1 و mIU/L 0.7 شد. ارتباط معنی داری بین سطح TSH و UIE مشاهده نشد.

بحث و نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که کمبود ید شدید در سه ماهه اول بارداری 33درصد بود و سطح TSH در زنان باردار 64%-12% پایین تر از سطح TSH گزارش شده از مناطق با کفایت ید یا دریافت ید بالاتر از حد مطلوب می باشد. نتایج اولیه این مطالعه نشان داد که ذخایر ید بدن احتمالا برای پیشگیری از کاهش تیروکسین در مراحل اولیه بارداری در مناطق با کمبود ید خفیف تا متوسط کافی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
745 -752
لینک کوتاه:
magiran.com/p1220498 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.