فهرست مطالب

مطالعات علوم پزشکی - سال سی و چهارم شماره 11 (بهمن 1402)

مجله مطالعات علوم پزشکی
سال سی و چهارم شماره 11 (بهمن 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شیوا پاکزاد، رحیم محمودلو*، علی سلیم زاده صفحات 661-674
  پیش زمینه و هدف

  سرطان مری نوعی تومور بدخیم مهاجم است که طی 5 سال بیش از 90 درصد افراد مبتلا به این بیماری را به کام مرگ می کشاند. میزان متاستاز سرطان مری در مقایسه با سایر سرطان ها رشد سریع تری دارد. هدف از مطالعه بررسی تاثیر درمان نیواجوانت بر روی میزان بقای بیماران ازوفاژکتومی شده از سال 1395 تا سال 1398 است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه مورد - شاهدی، 187 بیماران مبتلا به سرطان مری مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه جهت ازوفاژکتومی در فاصله زمانی سال های 1395 لغایت 1398 به صورت تمام شماری که تحت کمورادیوتراپی نیوادجوانت قرارگرفته اند وارد مطالعه شدند. اطلاعات جمع آوری شده به وسیله آزمون کاپلان مایر توسط نرم افزار SPSS نسخه 17 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  درمجموع 187 بیمار مبتلا به کانسر مری ازوفاژکتومی شده با میانگین سنی بیماران 6/10 ± 4/60 سال که 61 درصد مرد و 39 درصد زن بودند، وارد مطالعه شدند. 2/93 درصد از گزارشات آندوسکوپیک قبل از عمل با گزارشات پاتولوژیک بعد از عمل مطابقت داشتند (05/0>P-Value). و فراوانی بقای سه ساله بر اساس سن بیماران متفاوت بود و بقای بیماران بالای 55 تا 64 سال از بقای سایر بیماران بیشتر بود (05/0>P-Value).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد بقای بیماران بر اساس سن در بیماران مبتلا به کانسر مری ازوفاژکتومی شده در دو گروه پاسخ کامل و ناکامل به نیوادجوانت یکسان نبوده است و این اختلاف معنی دار است، بطوریکه بقای بیماران بالای 55 تا 64 سال از بقای سایر بیماران بیشتر است. اختلاف معنی داری بین میزان بقای بیماران ازنظر جنسیت و شاخص توده بدنی وجود نداشت.

  کلیدواژگان: کانسر مری، ازوفاژکتومی، نئواجوانت، بقای سه ساله
 • حسن رحیمی ساعتلو، بهرام گلستانی ایمانی* صفحات 675-683
  پیش زمینه و هدف

  سرطان پستان فراوان ترین نوع بدخیمی در میان زنان است. امروزه از روش های مختلف شیمی درمانی، جراحی و اشعه درمانی جهت درمان سرطان استفاده می شود. بااین حال، یکی از معایب و عوارض جانبی این روش ها از بین بردن سلول های سالم است. این امر سبب شده که محققان به سمت روش های جدید درمان با کاهش عوارض جانبی روی بیاورند. آزورین یک متالوپروتیین مستقیم ردوکس باکتریایی با اثر سیتوتوکسیک است که توسط باکتری سودوموناس آیروژینوزا تولید می شود. توکسین آزورین نوترکیب می تواند با کاهش عوارض جانبی و آسیب رساندن به سلول های طبیعی برای درمان سرطان پستان مورداستفاده قرار گیرد. هدف این مطالعه بررسی اثر ضد سرطانی توکسین آزورین نوترکیب روی رده سلولی سرطان پستان بود.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه تجربی بعد از کلونینگ و بیان آزورین نوترکیب در باکتری E.coli، اثر سیتوتوکسیتی غلظت های مختلف آن روی سلول های سرطان پستان MCF7 و سلول های طبیعی HEK293 به روش MTT assay ارزیابی شد.

  یافته ها

  آزورین در تمامی غلظت ها و حتی در غلظت 1 میلی گرم بر میلی لیتر روی رده سلولی MCF7 اثر سیتوتوکسیتی بیشتری نسبت به رده سلولی HEK293 داشت. افزایش سیتوتوکسیستی و کاهش زنده مانی سلول های سرطانی با افزایش غلظت پروتیین آزورین همراه بود، بنابراین درصد سیتوتوکسیسیتی این پروتیین روی رده سلولی MCF7 با غلظت پروتیین نوترکیب ارتباط مستقیم و درصد زنده مانی سلول های سرطانی با غلظت پروتیین نوترکیب ارتباط معکوس داشت.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آزورین می تواند تا حدودی علیه سلول سرطانی پستان گزینشی عمل کند. این یافته ها امیدوارکننده برای استفاده از آزورین به عنوان یک عامل درمانی جدید و کم هزینه برای درمان سرطان پستان هستند.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، کلونینگ، اشرشیا کلی، سودوموناس، آزورین نوترکیب
 • شیدا شعفی*، علی محمد نژاد، مهدی همتی صفحات 684-690
  پیش زمینه و هدف

  تشنج حاد سمپتوماتیک (ASS) از اورژانس های پزشکی تلقی می شود که در اثر عوارض سیستمیک و یا نورولوژیک وارده به سیستم عصبی مرکزی اتفاق می افتد. هدف از این مطالعه، تعیین فراوانی علل و عوامل ایجادکننده تشنج های حاد سمپتوماتیک در بیماران بزرگ سال بستری در بیمارستان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه یک مطالعه ی توصیفی-مقطعی بود که در بازه زمانی سه سال و با روش نمونه گیری تمام شماری، بر روی بیماران بستری شده با تشخیص تشنج سمپتوماتیک حاد در بخش اعصاب بیمارستان امام رضا (ع) تبریز صورت گرفت. اطلاعات مربوط به نوع حمله تشنجی، یافته های معاینه سیستمیک و نورولوژیک، یافته های آزمایشگاهی و نتایج تصویربرداری و نوار مغزی که در پرونده مندرج شده بود، استخراج شد. اطلاعات مربوط به تشخیص نهایی بیمار و نیز اطلاعات دموگرافیک و پزشکی بیماران مانند سابقه بیماری های زمینه ای، داروهای مصرفی و سوءمصرف مواد، با روش های آماری و توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 تجزیه وتحلیل شد. مقدار p-value کمتر از 05/0، معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  تعداد 200 بیمار با میانگین سنی 20/12 ± 60/49 سال که 52 درصد آن ها مرد و 48 درصدشان زن بودند، وارد مطالعه شدند. در میان این بیماران، استروک با فراوانی (5/36 درصد) و علل عفونی با فراوانی (5/29 درصد) شایع ترین علل بروز حملات تشنجی بودند. از انواع استروک بین بیماران نیز می توان به استروک هموراژیک (21 درصد)، استروک ایسکمیک (10 درصد) و خون ریزی ساب آراکنویید (5/5 درصد) اشاره کرد. همچنین از عفونت ها، مننگوانسفالیت در 5/17 درصد، سپسیس در 5/9 درصد، و آبسه مغزی در 5/2 درصد موارد تشخیص داده شد. از علل متابولیک، هیپرگلایسمی (7 درصد)، هیپوگلایسمی (5 درصد)، اورمی (3 درصد) اختلال کبدی (5/2 درصد) و هیپوناترمی (1 درصد) بیشترین علل ایجاد تشنج در بیماران بودند. مسمومیت ها (4 درصد) و مصرف الکل (3 درصد) از علل توکسیک منجر به تشنج بودند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده در این مطالعه می توان نتیجه گرفت که استروک و عفونت ها شایع ترین علل ایجاد تشنج های حاد سمپتوماتیک در جامعه آماری ما بودند. موارد فوق در کشورهای درحال توسعه فراوانی بالایی داشته و نیازمند توجه می باشند. به نظر می رسد نیاز به مطالعات گسترده تر با حجم نمونه بیشتر و مولتی سنتریک در کشور وجود دارد تا نتایج به دست آمده برای کنترل ریسک فاکتورها و تصمیم گیری های بهداشتی درمانی لازم مورداستفاده قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: تشنج حاد، مطالعه مقطعی، اپیدمیولوژی، فراوانی، سمپتوماتیک
 • علی نصر اصفهانی، کوثر پاشائی، پریا بهداروندیان، مرضیه تولائی*، گلناز شیرازی، محمدحسین نصر اصفهانی صفحات 691-699
  پیش زمینه و هدف

  استنوزواسپرمی یک بیماری ناباروری است که در آن تحرک اسپرم فرد کاهش می یابد و بنابراین، شانس بارور شدن تخمک توسط اسپرم در دستگاه تناسلی زن کاهش می یابد. مطالعه حاضر باهدف بررسی آسیب DNA اسپرم با استفاده از تست های SCSA و TUNEL در جمعیت بزرگی از مردان نابارور آستنوزواسپرمی و مقایسه آن با جمعیت دیگری از افراد نرموزواسپرمی (دارای نمونه اسپرم کاملا سالم) طراحی شده است.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مورد شاهدی، پارامترهای مایع منی بر اساس دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی (2010) در جمعیت بزرگی از مردان نابارور آستنوزواسپرمی (1383 مرد) و نرموزواسپرمی (2235 مرد) که به مرکز باروری و ناباروری اصفهان مراجعه کرده بودند، ارزیابی شد. علاوه بر این، آسیب DNA اسپرم توسط تست های TUNEL و SCSA مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه متغیرهای مطالعه بین دو گروه از آزمون t نمونه های مستقل و برای همبستگی بین پارامترها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. P <0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  علی رغم عدم تفاوت معنی داری در حجم منی و شاخص توده بدنی، میانگین غلظت اسپرم، تعداد، تحرک کل اسپرم و تحرک پیش رونده در مردان آستنوزواسپرمی به طور معنی داری کمتر از مردان نرموزواسپرم بود (P<0.001). علاوه بر این، میانگین رنگ پذیری بالای DNA و آسیب DNA اسپرم توسط تست های SCSA و TUNEL در مردان آستنوزواسپرمی به طور معنی داری بیشتر از مردان نرموزواسپرمی بود (P<0.001).

  بحث و نتیجه گیری

  در مردان آستنوزواسپرمی، سلامت DNA اسپرم به شدت تحت تاثیر است، بنابراین در این افراد، قبل از استفاده از روش های کمک باروری، بهتر است از درمان آنتی اکسیدانی و یا روش های نوین جداسازی اسپرم برای درمان استفاده شود.

  کلیدواژگان: آستنوزواسپرمی، نورموزواسپرمی، آسیب DNA اسپرم، تحرک اسپرم، پارامترهای اسپرم
 • کامران امیرسرداری، ایرج جوادی، آرش خرمی* صفحات 700-709
  پیش زمینه و هدف

  ناباروری در مردان یکی از مشکلات شایع بین زوجین است که بخشی از آن ناشی از آلودگی محیطی است. آلومینیوم یکی از این آلاینده ها است که می تواند باعث افزایش غلظت رادیکال های آزاد در موجودات زنده شود. کوآنزیم Q10 از طریق عملکرد آنتی اکسیدانی آسیب اکسیداتیو را مهار می نماید. در این مطالعه نقش حمایتی این کوآنزیم در اختلال تولید اسپرم ناشی از آلومینیوم کلراید موردمطالعه قرار گرفت.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه مداخله ای 35 سر رت نر نژاد ویستار انتخاب و به به صورت تصادفی به 5 گروه هفت تایی به صورت گروه کنترل، گروه دریافت کننده کوآنزیم Q10، گروه دریافت کننده آلومینیوم و دو گروه تحت درمان با کوآنزیم Q10 با دوز های 10 و 20mg/kg تقسیم شدند. به دنبال آن فاکتورهای مختلف اسپرم، میزان هورمون های جنسی، میزان پراکسیداسیون اسیدهای چرب و ظرفیت آنتی اکسیدانی سرم موردمطالعه قرارگرفته و با گروه دریافت کننده آلومینیوم مقایسه شدند. برای آنالیز داده ها از برنامه SPSS v.20 استفاده شد. برای آنالیز تست ها از روش آماری ANOVA و Tukey استفاده شد. تمام داده ها با سطح معنی داری 5درصد بیان شده اند.

  یافته ها

  در رت های دریافت کننده آلومینیوم خصوصیات اسپرم ها کاهش و میزان اسپرم های غیر نرمال افزایش یافت. تعادل هورمون های جنسی بر هم خورد، میزان مالون دی آلدیید سرم ویافت هموژنیزه بیضه افزایش و ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش یافت. این مطالعه نشان داد که کوآنزیم Q10 علی الخصوص با دوز 20mg/kg می تواند باعث بهبود پارامترهای اسپرمی شده و میزان مالون دی آلدیید را کاهش دهد و تعادل هورمونی را حفظ کند.

  بحث و نتیجه گیری

  کوآنزیم Q10 می تواند یک درمان کمکی مناسب در درمان ناباروری ناشی از سمیت آلومینیوم کلراید باشد و در کاهش آسیب های آن نقش به سزایی دارد.

  کلیدواژگان: آلومینیوم کلراید، کوآنزیم Q10، ناباروری، استرس اکسیداتیو
 • سروش سواره، فرانک قادری، محمدرضا وردست، آذین جهانگیری* صفحات 710-718
  پیش زمینه و هدف

  مطالعه هم ارزی زیستی جهت ارزیابی برابری خصوصیات دارویی بین دو محصول متفاوت است. این مطالعه به بررسی خصوصیات فیزیکوشیمایی و هم ارزی زیستی برون تن بین فرمولاسیون های مختلف قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم موجود در بازار ایران و برند مرجع، بعد از ورود به بازار پرداخته است.

  مواد و روش کار

  سه فرآورده از قرص ایبوپروفن شامل یک برند خارجی (رفرانس) و دو برند داخلی انتخاب و ازلحاظ مقدار ماده موثره (assay)، یکنواختی محتوا، تست انحلال طبق USP و محاسبه فاکتور تفاوت f1 و تشابه f2 مورد ارزیابی قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج تست assay برای شرکت G1، G2 و رفرانس به ترتیب 85/106، 44/100 و 8/104 درصد میزان داروی ادعاشده در برچسب فرآورده به دست آمد. شاخص مقبولیت (AV) در تست یکنواختی محتوا به ترتیب برای شرکت G1، G2 و رفرانس 22/10، 8/25 و 57/10 به دست آمد در تست انحلال، میانگین درصد رهش در پایان 60 دقیقه به ترتیب برابر 2/88، 96/91 و 74/92 و مقادیر فاکتورهای تفاوت و تشابه به ترتیب برای شرکت G1 برابر 63/16 و 28/38 و شرکت G2 برابر 06/2 و 51/82 به دست آمد.

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس تست assay، هر سه شرکت در محدوده 90 تا 110 درصد برچسب یا لیبل قرار داشته و تایید می شوند. در تست یکنواختی محتوا که AV باید زیر 15 باشد، تنها برند G1 و رفرانس تایید شدند. در تست تولرانس همه برندها توانستند بیش از 80 درصد دارو را آزاد کنند. همچنین در مورد فاکتورهای f1 و f2 که به ترتیب باید زیر 15 و بالای 50 باشند، تنها شرکت G2 تایید شد. با توجه به نتایج حاصل شده از تست هم ارزی زیستی برون تن، هیچ یک از برندهای ژنریک بررسی شده قابلیت جایگزینی کامل با برند مرجع را ندارند. در مورد شرکت G1 تفاوت حاصل شده در رهش می تواند به تفاوت نوع روکش فراورده تست و رفرانس مرتبط باشد که در این صورت جهت اثبات هم ارزی زیستی این دو فراورده انجام آزمون درون تن نیز ضروری است.

  کلیدواژگان: هم ارزی زیستی، فاکتور تفاوت، تست انحلال، ایبوپروفن، فاکتور تشابه
 • راحله جباری، سعید قوام زاده*، یوسف روستا، جواد رسولی صفحات 719-727
  پیش زمینه و هدف

  سرطان های کلورکتال و معده از شایع ترین انواع سرطان ها هستند. درک رابطه میان فاکتورهایی غذایی و این سرطان ها برای پیشگیری از سوءتغذیه و مدیریت آن در بیماران بسیار مهم است. این مطالعه باهدف بررسی مقایسه ای دریافت های غذایی و سنجه های تن سنجی بیماران سرطانی غیر متاستاتیک کلورکتال و معده با گروه افراد سالم انجام شد.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 167 شرکت کننده (سرطان معده (51 نفر)، کلورکتال (58 نفر) و گروه کنترل (58 نفر) ارزیابی شدند. اندازه گیری پارامترهای تن سنجی با استفاده از روش های استاندارد انجام گردید؛ همچنین، دریافت های غذایی با استفاده از پرسشنامه یاد آمد 24 ساعته ارزیابی شد. در ادامه، تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS-21 انجام شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از مطالعه نشان داد، نمایه توده بدنی، دور کمر، نسبت دور باسن در گروه کنترل به طور معنی داری بالاتر بود (01/0>p)؛ همچنین در بیماران کلورکتال آیت نسبت ها بالاتر از سرطانی های معده بودند (01/0>p). ارزیابی دریافت های غذایی هر سه گروه نشان داد که دریافت کربوهیدرات، پروتیین، چربی و انرژی در گروه سرطان معده به طور معنی داری کمتر از گروه سرطان کلورکتال (01/0>p) بود. همچنین در گروه سرطان معده، دریافت انرژی، کربوهیدرات، پروتیین و چربی به طور معنی داری کمتر از دو گروه دیگر بود (05/0 >p).

  بحث و نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه، به نظر می رسد بیماران مبتلابه سرطان تفاوت معنی داری در بین شاخص های تن سنجی و دریافت های غذایی با افراد غیر مبتلا دارند. پیشنهاد می شود از گروه درمانی متخصصین تغذیه برای بهبود وضعیت سلامت آن ها استفاده گردد.

  کلیدواژگان: سنجه های تن سنجی، سرطان کلورکتال، دریافت های غذایی، سرطان معده، سوءتغذیه
 • امیرحسین اورندی، مژگان مهاجری، محسن منصوری، مینا سلاجقه، مهدی جلیلی، مراد اسماعیل زالی، حمید بابایی، عبادالله شیری ملک آباد، سعید خرم نیا* صفحات 727-741
  پیش زمینه و هدف

  آنتی بادی های مونوکلونال کازیریویماب و ایمدویماب به صورت داروی ترکیبی در درمان سندرم حاد تنفسی ویروس کرونا SARS-CoV-2 استفاده می گردند. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی بالینی داروی ترکیبی کازیریویماب و ایمدویماب در بیماران مبتلا به کووید-19 بود.

  مواد و روش کار

  پایگاه های الکترونیکی PubMed، Scopus، Cochrane Library و Web of Science به منظور شناسایی مقالات مرتبط از 2020 تا 2023 مورد جستجو قرار گرفتند. همچنین یک جستجوی دستی در منابع مطالعات مروری و کلیدی اولیه انجام گرفت. هیچ محدودیتی برای زبان مطالعات در نظر گرفته نشد. ارزیابی سوگرایی مطالعات با ابزار رابینز انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Review Manager نسخه 5.4 انجام گرفت.

  یافته ها

  درمجموع 14 مطالعه شامل 461598 بیمار وارد مطالعه شدند. نتایج متاآنالیز نشان داد که یک اختلاف معنادار بین گروه های کازیریویماب و ایمدویماب و درمان مراقبت استاندارد در میزان مرگ و میر (نسبت شانس:29/0 با فاصله اطمینان 95/0 (86/0- 10/0)، P<0.00001)، میزان بستری شدن در بیمارستان (نسبت شانس:35/0 با فاصله اطمینان 95/0 (54/0- 22/0)، P<0.00001)، نیاز به اکسیژن درمانی (نسبت شانس:23/0 با فاصله اطمینان 95/0 (46/0- 12/0)، P<0.00001)، بستری یا مرگ (نسبت شانس:40/0 با فاصله اطمینان 95/0 (43/0- 38/0)، P<0.00001) و تهویه مکانیکی (نسبت شانس:19/0 با فاصله اطمینان 95/0 (43/0- 08/0)، P<0.00001) مشاهده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه متاآنالیز نشان داد که کازیریویماب و ایمدویماب یک درمان اثربخش در کاهش میزان مرگ و میر، میزان بستری شدن در بیمارستان، نیاز به اکسیژن درمانی، بستری یا مرگ و تهویه مکانیکی در بیماران مبتلا به کووید-19 است.

  کلیدواژگان: اثربخشی بالینی، کازیریویماب و ایمدویماب، کووید-19، درمان مراقبت استاندارد، 19
|
 • Shiva Pakzad, Rahim Mahmodlou*, Ali Salimzadeh Pages 661-674
  Background & Aims

  Esophageal cancer is an invasive malignant tumor that kills more than 90% of people with this disease within 5 years. The metastasis rate of esophageal cancer is faster compared to other cancers. The aim of the study was to investigate the effect of neoadjuvant treatment on the survival rate of esophagectomy patients from 2016 to 2019.

  Materials & Methods

  In this case-control study, we included 187 patients with esophageal cancer whom underwent neoadjuvant chemoradiotherapy and referred to Imam Khomeini (ra) Hospital in Urmia for esophagectomy between 2015 and 2018. The collected data were analyzed by Kaplan-Meier test using SPSS version 17 software.

  Results

  A total of 187 patients with esophageal cancer underwent esophagectomy with a mean age of 60.4 ± 10.6 years were included in the study. 61% of the patients were male and 39% were female. 93.2% of preoperative endoscopic reports were consistent with postoperative pathological reports (P <0.05). The frequency of three-year survival was different based on the age of the patients, and the survival of the patients with age group 55-64 years old was higher than the others (P <0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that the survival of patients based on age in patients with esophageal cancer underwent esophagectomy in two groups of complete and incomplete response to neoadjuvant was not the same, and this difference is significant. Also, survival of the patients in age group 55-64 years is more than others. There was no significant difference between the survival rates of patients in terms of gender and body mass index.

  Keywords: Esophagectomy, Esophageal cancer, Neoadjuvant, Three-year survival
 • Hasan Rahimi Saatlou, Bahram Golestani Imani* Pages 675-683
  Background & Aims

  Breast cancer is the most common type of malignancy among women. Today, various methods of chemotherapy, surgery, and radiation therapy are used to treat cancer. However, among the disadvantages and side effects of these methods are the destruction of normal cells. This has led researchers to turn to new treatment methods with low side effects. Azurin is a direct bacterial redox metalloprotein with cytotoxic effects produced by Pseudomonas aeruginosa. Recombinant azurin toxin can be used to treat breast cancer by reducing side effects on normal cells. The aim of this study was to evaluate the anticancer effect of recombinant azurin toxin on breast cancer cell line.

  Materials & Methods

  In this experimental study, after cloning and expression of recombinant azurin in E. coli, the cytotoxic effect of different concentrations of azurin on MCF7 breast cancer cells and normal HEK293 cells was evaluated by MTT assay.

  Results

  Azurin at all concentrations and even at a concentration of 1 mg/ml had a potential cytotoxic effect on MCF7 cell line than HEK293 cell line. The increase in cytotoxicity and decrease in the survival of cancer cells was associated with the increase in the concentration of azurin protein; therefore, the percentage of cytotoxicity of this protein in the MCF7 cell line was directly related to the concentration of recombinant protein, and the percentage of survival of cancer cells was inversely related to the concentration of recombinant protein.

  Conclusion

  The results of this study showed that azurin can partly act selectively against breast cancer cell. These findings are hopeful for the use of azurin as a new and low-cost therapeutic agent for the treatment of breast cancer.

  Keywords: Breast Cancer, Cloning, Escherichia Coli, Pseudomonas, Recombinant Azurin
 • Sheida Shaafi*, Ali Mohammadnejad, Mahdi Hemmati Pages 684-690
  Background & Aims

  Acute Sympathetic Seizure (ASS) is a medical emergency that occurs due to systemic or neurological complications affecting the central nervous system. The aim of this study was to determine the prevalence, causes, and contributing factors of acute symptomatic seizures in adult patients hospitalized at Imam Reza Hospital in Tabriz.

  Materials & Methods

  This study was a descriptive-cross-sectional study conducted over a three-year period using a total sampling method on the patients hospitalized with a diagnosis of acute symptomatic seizures in the Neurology Department of Imam Reza Hospital in Tabriz. Data related to the type of seizure, findings of systemic and neurological examinations, laboratory results, and imaging and EEG findings were extracted from the patients' records. Information regarding the final diagnosis of the patients, as well as demographic and medical details such as underlying diseases, medications, and substance abuse history was analyzed by statistical methods using SPSS version 18 software. A p-value less than 0.05 was considered significant.

  Results

  A total of 200 patients with an average age of 49.60 ± 12.20 years, including 52% males and 48% females, were enrolled in the study. Among these patients, stroke with a prevalence of 36.5% and infectious causes with a prevalence of 29.5% were the most common reasons for seizure attacks. Among the types of strokes observed, hemorrhagic stroke (21%), ischemic stroke (10%), and subarachnoid hemorrhage (5.5%) were notable. Additionally, infections such as meningoencephalitis (17.5%), sepsis (9.5%), and brain abscess (2.5%) were diagnosed in the patients. Metabolic causes included hyperglycemia (7%), hypoglycemia (5%), uremia (3%), liver disorder (2.5%), and hyponatremia (1%). Poisoning (4%) and alcohol consumption (3%) were identified as toxic causes leading to seizures.​

  Conclusion

  Considering the results obtained in this study, it can be concluded that stroke and infections were the most common causes of acute symptomatic seizures in our study population. These findings highlight a high prevalence of such cases in developing countries, emphasizing the need for attention. It seems that more extensive studies with larger sample sizes and multicentric approaches are necessary in the country so that the obtained results can be effectively utilized for the control of risk factors and healthcare decision-making.

  Keywords: Acute Seizure, Cross-Sectional Study, Epidemiology, Prevalence, Symptomatic
 • Ali Nasresfahani, Kosar Pashaei, Paria Behdarvandiyan, Marziyeh Tavalaee*, Golnaz Shirazi, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani Pages 691-699
  Background & Aims

  Asthenozoospermia is an infertility condition in which a person has reduced sperm motility and so, the chance of the sperm fertilizing the egg in the female reproductive tract is reduced. This study aimed to investigate sperm DNA damage using SCSA and TUNEL tests in a large population of infertile men with asthenozoospermia, comparing them with a population of normozoospermic individuals with healthy sperm samples.

  Materials & Methods

  In this observational case-control study, semen parameters were assessed according to the World Health Organization guidelines (2010) guideline in a large population of asthenozoospermic (1383) and normozoospermic (2235) men referring to Isfahan Fertility and Sterility Center. In addition, sperm DNA fragmentation were assessed by TUNEL, and SCSA tests. For comparison of study variations between two groups, independent samples t-test was used, and for correlation between parameters, Pearson's correlation coefficient was carried out. P<0.05 was considered significant.

  Results

  Despite no significant differences in sperm volume and body mass index, the means of sperm concentration, count, total sperm motility and total progressive were significantly lower in the asthenozoospermic men compared to normozoospermic men (P<0.001). In addition, the means of high DNA stainability as well as sperm DNA fragmentation assessed by SCSA and TUNEL tests were significantly higher in asthenozoospermic men compared to normozoospermic men (P<0.001).

  Conclusion

  In asthenozoospermic men, sperm DNA is severely damaged, so before using assisted reproductive techniques in these individuals, it is better to use antioxidant treatment and/or novel sperm preparation methods for treatment of them.

  Keywords: Asthenozoospermia, Normozoospermia, Sperm DNA Fragmentation, Sperm Motility, Sperm Parameters
 • Kamran Amir Sardari, Iraj Javadi, Arash Khorrami* Pages 700-709
  Background & Aims

  Male infertility is a common problem among couples, which is partly caused by environmental pollution. Aluminum is one of these pollutants with the property of increasing free radicals. Coenzyme Q10 inhibits oxidative damage through its antioxidant function. In this study, the supportive role of this coenzyme in sperm production disorder caused by aluminum chloride is studied.

  Materials & Methods

  In this interventional study, 35 male Wistar rats were selected and randomly divided into 5 groups of seven as a control group, a group receiving coenzyme Q10, a group receiving aluminum and two groups treated with coenzyme Q10 with doses of 10 and 20 mg/kg are divided. After that, different sperm factors, the amount of sex hormones, the amount of fatty acid peroxidation, and the antioxidant capacity of the serum are studied and compared with the group receiving aluminum. SPSS program v.20 was used for data analysis. ANOVA and Tukey statistical methods were used to analyze the tests. All data are expressed with a significance level of 5%.

  Results

  In the rats receiving aluminum, sperms characteristics decreased and the amount of abnormal sperm increased. Sex hormones become out of balance, malondialdehyde level in serum and homogenized testicular tissue increased, and antioxidant capacity decreased. This study showed that coenzyme Q10, especially with a dose of 20 mg/kg, can improve sperm parameters, reduce the amount of malondialdehyde, and maintain hormonal balance.

  Conclusion

  Coenzyme Q10 can be a suitable supplementary treatment in the management of infertility caused by aluminum chloride toxicity and plays a significant role in reducing its damage.

  Keywords: Aluminum Chloride, Coenzyme Q10, Infertility, Oxidative Stress
 • Soroush Savareh, Faranak Ghaderi, Mohammad Reza Vardast, Azin Jahangiri* Pages 710-718
  Background & Aims

  The study is a bioequivalence study aimed at assessing the equality of pharmaceutical characteristics between two different products. This research investigates the physicochemical properties and in vitro bioequivalence of various formulations of 200 mg ibuprofen tablets available in the Iranian market and the reference brand after entering the market.

  Materials & Methods

  Three formulations of ibuprofen tablets, including one foreign brand as reference and two domestic brands were selected. They were evaluated for the amount of active ingredient (assay), content uniformity, dissolution test according to USP, and the calculation of the difference factor (f1) and similarity factor (f2).

  Results

  The assay test results for companies G1, G2, and the reference were 106.85%, 100.44%, and 104.8% of the claimed drug amount on the label, respectively. The acceptance value (AV) in the content uniformity test was 10.22, 25.8, and 10.57 for companies G1, G2, and the reference, respectively. In the dissolution test, the average percentage dissolution at the end of 60 minutes was 88.2%, 91.96%, and 92.74% for G1, G2, and the reference, respectively. The difference and similarity factors for G1 were 16.63 and 38.28, and for G2 were 6.06 and 82.51, respectively.

  Conclusion

  Based on the assay test, all three companies fall within the acceptable range of 90% to 110% of the label, confirming their compliance. In the content uniformity test, which requires an AV below 15, only brands G1 and the reference were approved. All brands were able to release more than 80% of the drug in the tolerance test. Additionally, concerning factors f1 and f2, which should respectively be below 15 and 50, only company G2 was confirmed. According to the results of the in vitro bioequivalence test, none of the generic brands examined have the ability for complete substitution with the reference brand. For company G1, the observed difference in dissolution may be related to differences in the type of coating between the test and reference products; in this case, an in vivo test is also necessary to demonstrate bioequivalence between these two products.

  Keywords: Bioequivalence, Difference factor, Dissolution test, Ibuprofen, Similarity factor
 • Raheleh Jabbari, Saeid Ghavamzadeh*, Yousef Roosta, Javad Rasouli Pages 719-727
  Background & Aim

  Colorectal and gastric cancers are among the most common types of cancers. Understanding the relationship between dietary factors and these cancers is crucial for preventing malnutrition and managing it in patients. This study aimed to conduct a comparative investigation into the nutritional intake and anthropometric indices of patients with non-metastatic colorectal and gastric cancer compared to a healthy control group.

  Materials & Methods

  In this descriptive, cross-sectional study, 167 participants, including gastric cancer patients (51 individuals), colorectal cancer patients (58 individuals), and a control group (58 individuals), were evaluated. Anthropometric parameters were measured using standard methods, and dietary intakes were assessed using a 24-hour dietary recall questionnaire. Subsequently, statistical analyses were performed using SPSS-21 software.

  Results

  The study findings indicated that the body mass index, waist circumference, and waist-to-hip ratio were significantly higher in the control group (p< 0.01). Moreover, colorectal cancer patients exhibited higher ratios compared to gastric cancer patients (p < 0.01). Evaluation of dietary intakes in all three groups revealed a significantly lower intake of carbohydrates, proteins, fats, and energy in the gastric cancer group compared to the colorectal cancer group (p < 0.01). Additionally, in the gastric cancer group, the intake of energy, carbohydrates, proteins, and fats was significantly lower than in the other two groups (p < 0.05).

  Discussion & Conclusion

  According to the results of this study, it appears that cancer patients exhibit significant differences in anthropometric indices and dietary intakes compared to non-afflicted individuals. It is recommended to involve specialized nutrition therapy groups to enhance their health status.

  Keywords: Anthropometric Parameters, Colorectal Cancer, Food Intake, Gastric Cancer, Malnutrition
 • Amirhossein Orandi, Mojhgan Mohajeri, Mohsen Mansouri, Mina Salajegheh, Mehdi Jalili, Morad Esmaiil Zali, Hamid Babaei, Ebadallah Shiri Malekabad, Saeed Khorramnia* Pages 727-741
  Background & Aims

  Monoclonal antibodies cazirivimab and imdevimab are used as a combination drug in the treatment of severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2). The aim of this study was to investigate the clinical effectiveness of the combined medication of casirivimab and imdevimab in patients with COVID-19.

  Materials & Methods

  Searches were conducted in the electronic databases of PubMed, Scopus, Cochrane Library, and Web of Science to identify relevant articles from 2020 to 2023. Additionally, a manual search was performed in primary review sources and key studies. There were no language restrictions for the studies. The quality assessment of the studies was conducted using the ROBINS-I tool. Data analysis was performed using Review Manager Software version 5.4.

  Results

  A total of 14 studies involving 461598 patients were included in the study. The results of the meta-analysis showed that there was a significant difference between the casirivimab and imdevimab and standard of care groups in terms of mortality rate (odds ratio [OR]: 0.29, %95, 0.10-0.86, P<0.00001), hospitalization rate (OR: 0.35, %95, 0.22-0.44, P<0.00001), need for oxygen therapy (OR: 0.23, %95, 0.12-0.46, P<0.00001), hospitalization or death (OR: 0.40, %95, 0.38-0.43, P<0.00001), and mechanical ventilation (OR: 0.19, %95, 0.08-0.43, P<0.00001).

  Conclusion

  The results of this meta-analysis study showed that casirivimab and imdevimab is an effective treatment in reducing mortality rate, hospitalization rate, need for oxygen therapy, hospitalization or death, and mechanical ventilation in patients with COVID-19.

  Keywords: Clinical Effectiveness, Casirivimab, Imdevimab, COVID-19, Standard Care Treatment