تاثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم بر کیفیت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) طی نگهداری در دمای یخچال

پیام:
چکیده:
فیلم های خوراکی به عنوان محصولات طبیعی، سازگار با محیط زیست و قابل بازیافت می توانند جایگزین مناسبی برای بسته بندی های حاصله از مشتقات نفتی باشند که امروزه متداول است. در این مطالعه، تاثیر پوشش خوراکی کازئینات سدیم (SC) بر ماندگاری قزل آلای رنگین کمان در طول نگهداری در یخچال، مورد بررسی قرار گرفت.
نمونه های ماهی، با محلول کازئینات سدیم 8%، تیمار شده و پس از خشک شدن محلول و شکل گیری پوشش، به مدت 20 روز در دمای C ̊1±4 در یخچال نگهداری شدند. هر چهار روز یکبار (روزهای 0، 4، 8، 12، 16 و 20)، نمونه های ماهی تیمار و شاهد، مورد آزمایش های شیمیایی (TBA، PV و FFA و pH و TVB-N) و آزمایش های میکروبی (شمارش باکتری های هوازی مزوفیل و باکتری های سرماگرا) قرار گرفتند.
پوشش کازئینات سدیم به طور معنی داری باعث کاهش مقادیر پراکسید (در روز 16 در تیمار شاهد و دارای پوشش به ترتیب 1/0± 1/16 و 01/0± 6/7) و در روزهای پایانی دوره نگهداری، به طور معنی داری باعث کاهش بار میکروبی به ویژه باکتری های هوازی مزوفیل (در روز20 در تیمار شاهد و دارای پوشش به ترتیب1 ± 1/9 و 07/0 ± 7/7)(05/0 p<) در مدت نگهداری در یخچال شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 81
لینک کوتاه:
magiran.com/p1258797 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!