تاثیر هیجانی موسیقی بر پاسخ های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به فشار خون بالای اولیه در بر اساس سیستم های مغزی رفتاری: در مقایسه با افراد سالم

پیام:
چکیده:
زمینه و اهداف
افرادی که به انواع خاصی از موسیقی گوش می دهند، متناسب با ویژگی های شخصیتی، حالات هیجانی و واکنش های فیزیولوژیکی متفاوتی را تجربه می کنند. این تحقیق با هدف تعییین تاثیر هیجانی انواع موسیقی بر پاسخ های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به فشارخون بالای اولیه در مقایسه با افراد سالم براساس سیستم های مغزی- رفتاری انجام شد.
مواد و روش ها
113 نفر از بیماران مرد مبتلا به فشار خون بالای اولیه و 98 مرد سالم، پرسشنامه سیستم های مغزی – رفتاری Carver و White (فرم کوتاه) را تکمیل نمودند. سپس بر اساس نمره های نهایی، افراد بیمار و سالم به دو گروه (با وی‍ژگی شخصیتی سیستم بازداری رفتاری Behavioral Inhibition Systemو سیستم فعال ساز رفتاری Behavioral Approach System) تقسیم شدند که شامل50 مرد بیمار مبتلا به فشار خون بالای اولیه (25 نفر BIS و 25 نفر BAS) و 50 مرد سالم (25 نفر BIS و 25 نفر BAS) بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. (دامنه سنی 50-30 و میانگین 42 سال). ابتدا، فشار خون و تعداد ضربان قلب آزمودنی ها قبل از ارائه هر گونه محرکی ثبت شد. سپس، به آزمودنی ها موسیقی با ریتم آرام القا شد بعد از 15 دقیقه استراحت به همراه یک تکلیف شناختی، موسیقی با ریتم تند القا شد. میزان فشار خون و ضربان قلب آزمودنی ها پس از ارائه هر دو موسیقی اندازه گیری و ثبت شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که بیماران BAS کاهش بیشتری را در فشار خون سیستولیک و ضربان قلب نسبت به بیماران BIS بعد از ارائه موسیقی با ریتم آرام بدست آوردند و افراد سالم BAS نیز کاهش بیشتری را در هنگام ارائه موسیقی با ریتم آرام در مولفه های فشارخون سیستولیک و ضربان قلب، نسبت به افراد سالم BIS بدست آورده اند اما با اینکه موسیقی با ریتم تند بر روی شاخص های فیزیولوژیکی موثر بود اما باعث بوجود آمدن تفاوت های معنی دار در هیچ یک از دو گروه نشده است.
نتیجه گیری
بر اساس نتایج بدست آمده، افراد BIS عواطف منفی بیشتری نسبت به افراد BAS تجربه می کنند. بنابراین، میتوان از شیوه های القای خلق، در راستای بهبود سلامت این افراد بهره گرفت.
زبان:
فارسی
صفحه:
40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1271133 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.