فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال سی و ششم شماره 1 (پیاپی 109، فروردین و اردیبهشت 1393)
 • سال سی و ششم شماره 1 (پیاپی 109، فروردین و اردیبهشت 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/02/27
 • تعداد عناوین: 14
|
 • محسن امجدی*، علیرضا فرشی، آرش نوری سعیدلو صفحه 6
  زمینه و اهداف
  نفرولیتوتومی پرکوتانئوس استاندارد طلایی برای درمان سنگ های کمپلکس کلیوی بزرگتر از 2 سانتی متر است. در مورد متد ایدهآل دیلاتاسیون در نفرولیتوتومی تناقضاتی وجود دارد. هدف از این مطالعه ارزیابی نتایج درمان بالون دیلاتاسیون مسیر نفروستومی برای نفرولیتوتومی پرکوتانئوس و مقایسه با تکنیک تلسکوپیک است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه کارآزمایی بالینی غیر تصادفی، 89 بیمار که تحت نفرولیتوتومی پرکوتانئوس در مرکز آموزشی ما قرار داشتند انتخاب شدند. آنها در دو گروه تقسیم بندی شده و از نظر سن و جنس همسان سازی شدند. بیماران با تکنیک بالون دیلاتاسیون یا تلسکوپیک برای دیلاتاسیون مسیر نفروستومی درمان شدند. دوز اشعه دریافتی و کاهش هموگلوبین وعوارض هر دو روش با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  28 بیمار که تحت بالون دیلاتاسیون با 61 بیمار که با تکنیک تلسکوپیک درمان شده بودند مورد مقایسه قرار گرفتند. تفاوت آماری معنی داری در عوارض ماژور وجود نداشت. میزان Stone free شدن در بالون دیلاتاسیون 100% و در روش تلسکوپیک 3/80% بود که تفاوت آماری معنی داری وجود داشت(007/0 =P). میانگین کاهش هموگلوبین تفاوت معنی داری را نداشت. کاهش هموگلوبین در بالون دیلاتاسیون 2/0±6/1 گرم در دسی لیتر و در تلسکوپیک 1/0±8/1 گرم در دسی لیتر بود. متوسط دوز اشعه دریافتی بین دو تکنیک تفاوتی نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های ما، هر دو روش دیلاتاسیون مسیر نفروستومی کارآمد بوده و تفاوتی در عوارض ماژور ندارند. میزان خونریزی در هر دو تکنیک بالون دیلاتاسیون و تلسکوپیک مشابه می باشد.
  کلیدواژگان: بالون دیلاتاسیون، تلسکوپیک دیلاتاسیون، نفرولیتوتومی پرکوتانئوس
 • جبار بشیری* صفحه 10
  زمینه و اهداف
  اضافه وزن و چاقی یکی از مهم ترین مشکلات سلامتی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. بافت چربی محل تولید آدیپوکاین هایی است که در تنظیم متابولیسم گلوکز نقش دارند. هدف مطالعه ی حاضر، تعیین تاثیر یک جلسه فعالیت استقامتی بر سطوح آدیپونکتین سرم در مردان سالمند دارای اضافه وزن می باشد.
  مواد و روش ها
  12 مرد سالمند سالم (سن: 53/2±41/63 سال، قد: 27/6±17/173 سانتی متر، وزن: 37/7±9/76 کیلوگرم، شاخص توده ی بدنی: 52/1±61/25 کیلوگرم بر مترمربع) به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها یک جلسه فعالیت رکاب زنی بر روی چرخ کارسنج با شدت 75 -70 درصد ضربان قلب بیشینه به مدت 30 دقیقه اجرا کردند. خون گیری در دو مرحله ی قبل، بلافاصله بعد از فعالیت انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی وابسته و آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS18 در سطح معنی داری 05/0 بررسی شدند.
  یافته ها
  تغییرات معنی داری در مقادیر آدیپونکتین سرم در پاسخ به فعالیت ورزشی نشد و رابطه ی معنی داری نیز بین مقادیر آدیپونکتین سرم و شاخص مقاومت به انسولین مشاهده نشد. میزان گلوکز خون، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین در پاسخ به فعالیت ورزشی به طور معنی داری کاهش یافت (001/0=P، 001/0=P و 0001/0=P) و همبستگی معنی داری بین انسولین و شاخص مقاومت به انسولین مشاهده شد (996/0=r).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت 30 دقیقه فعالیت رکاب زنی بر روی چرخ کارسنج، باعث تغییرات معنی داری در غلظت گلوکز خون، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین شده ولی تاثیر معنی داری بر سطوح آدیپونکتین سرم ندارد.
  کلیدواژگان: فعالیت استقامتی، آدیپونکتین، افراد سالمند، اضافه وزن، مقاومت به انسولین
 • علی پورزند، محمد امین محمدزاده قره باغی*، رامین آژوغ صفحه 16
  زمینه و اهداف
  ماستیت گرانولوماتوز لوبولی جزو بیماری های مزمن التهابی پستان میباشد و به دلیل تشابه رفتاری از لحاظ بالینی و رادیولوژیک، باکارسینوم مهاجم پستان درتشخیص افتراقی قرارمی گیرد. با وجود مطالعات گسترده در این زمینه منشاء بیماری دقیقا مشخص نشده است و از لحاظ جنبه های تشخیصی و درمانی هم تفاوت نظرهای متعددی میان فعالان دراین حوزه وجود دارد. در این مطالعه به بررسی دقیق جنبه های تشخیصی و درمانی و سیر پس از درمان این بیماران پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پرونده 38 مورد از بیماران مراجعه کننده به مرکز درمانی شمس شهر تبریز که با تشخیص ماستیت گرانولوماتوز بستری و تحت درمان قرار گرفته بودند از جنبه های مختلف بالینی، رادیولوژیکی و پاتولوژیکی مورد بررسی قرارگرفته است.
  یافته ها
  براساس نتایج بدست آمده میانگین سنی بیماران 42 سال بود و هیچ یک از بیماران شرح حالی از وجود اختلالات سیستمیک نداشتند. طول دوره علایم از یک هفته تا 12 ماه گزارش گردید. شایعترین تظاهربالینی این بیماران در معاینه و شرح حال،وجودآبسه، اریتم، ادم، التهاب و زخم همراه با درد بود.
  نتیجه گیری
  ماستیت گرانولوماتوز بیماری التهابی درپستان میباشدکه درزنان سنین باروری رخ می دهد و با وجود توده دردناک تظاهر می یابد.تشخیص قطعی برمبنای بیوپسی وانجام مطالعات هیستوپاتولوژیک ازپستان صورت میگیرد. ازلحاظ جنبه های درمانی استفاده ازآنتی بیوتیک همراه باکورتیکواستروییدطی 30 ماه پیگیری در 8 تن ازبیماران بیانگرپسرفت بیماری، رفع ضایعه وعدم عود بیماری بوده است.
  کلیدواژگان: ماستیت گرانولوماتوزلوبولار، بیوپسی، کورتیکواسترویید
 • اصغر توفیقی*، غفور غفاری صفحه 20
  زمینه و اهداف
  چاقی به عنوان عامل فزاینده بیماری های قلبی- عروقی شناخته شده است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، تاثیر مصرف امگا-3 و شرکت در فعالیت های هوازی بر مولکولهای چسبان محلول در گردش خون زنان چاق بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت نیمه تجربی- دوسویه کور بود. بدین منظور 40 زن چاق (30 BMI≥) 55 تا 65 سال به صورت غیر تصادفی و آماده در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی در 4 گروه 10 نفری قرار گرفتند. افراد در گروه مصرف کننده مکمل، به مدت 8 هفته هر روز امگا-3 مصرف کردند. و گروه مصرف کننده دارونما نیز از دارونمای دکستروز 2% استفاده کردند. برنامه تمرینی به مدت 8 هفته بود. در راستای تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل واریانس دو راهه، t همبسته و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 05/0>P استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که نه تنها کاهش sICAM-1 سرم تحت تاثیر اثرات جداگانه مکمل و تمرین بود بلکه مداخله توامان ورزش و مکمل اثر هم افزایی بر کاهش غلظت این فاکتور التهابی داشت (05/0>P). به علاوه sVCAM-1 سرم تنها در در گروه تمرین- مکمل (ترکیبی) به صورت معنی داری کاهش یافت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد، اندازه گیری مولکولهای چسبان ابزار سودمندی در تشخیص التهاب و اختلالات عروقی می باشد. از طرفی تمرینات منظم هوازی و مصرف مکمل امگا-3 دو عامل تعدیل کننده و اثر گذار در کاهش این فاکتورها (sICAM-1 و sVCAM-1) و التهاب می باشند.
  کلیدواژگان: sICAM، 1، sVCAM، 1، اسید چرب ω3، تمرین هوازی
 • علیرضا جواد زاده، امیر قربانی حق جو*، نادره رشتچی زده، دیما عندلیب، فرزاد حامی عدل صفحه 28
  زمینه و اهداف
  رتینوپاتی دیابتی یکی از عوارض عروقی دیابت نوع یک و نوع دو می باشد. در مطالعه حاضر اثر دوگزیوم (کلسیم دوبسیلات) بر سطح سرمیET-1 و hs-CRP در بیماران مبتلا به رتینوپاتی دیابتی بررسی شده است.
  مواد وروش ها
  در این کار آزمایی بالینی تصادفی دو سویه کور 90 بیمار بزرگسال مبتلا دیابت نوع دو و رتینوپاتی دیابتی ثبت نام و به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مورد و شاهد تقسیم شدند. درمان با کلسیم دوبسیلات mg 500 روزانه در گروه مورد به مدت سه ماه انجام شد و سطح سرمی ET-1 و hs-CRP در تمام بیماران قبل و بعد از تجویز کلسیم دوبسیلات مشخص و بین دو گروه مقایسه شد.
  یافته ها
  نود بیمار با رتینوپاتی دیابتی شامل 30 مرد و 60 زن با میانگین سنی 13/ 7 ± 18/59 وارد مطالعه شدند. میزان متوسط سطح سرمی اندوتلین-1 به طور واضح و معنی داری در گروه مورد متفاوت از گروه شاهد، بعد از درمان با دوگزیوم بود (005/0=p pg/m;30/0± 86 /0 در مقابلml/pg32/0±69/0) و همچنین تفاوت مشخص و معنی داری بین متوسط سطح سرمی hs-CRP بین دو گروه مورد و شاهد بعد از درمان با دوگزیوم وجود داشت (006/0= p; mg/l75/3±67/4 در مقابل mg/l 28/3±28/3).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که درمان با دوگزیوم می تواند سطح سرمی ET1 و hs-CRP را که دو بیومارکر التهابی و تخریبی در بیماران رتینوپاتی دیابتی هستند، کاهش دهد. مطالعات بیشتر در این مورد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: رتینوپاتی دیابتی، کلسیم دوبسیلات، اندوتیلین، 1، hs، CRP
 • مهدی زمانی گندمانی*، الهه فروزنده ملاطی صفحه 34
  زمینه و اهداف
  کاربرد گیاهان دارویی به جای داروهای سنتتیک در سال های اخیر به دلیل کم بودن عوارض جانبی و تنوع ترکیبات موثره گیاهان افزایش یافته است. بررسی اثرات ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ Avicennia marina بدلیل حضور انواع ترکیبات ضد دردی نظیر استروئیدها، فیتوالکسین ها، فلاونوئیدها، اسیدهای کربوکسیلیک، ایریدوئیدها، تری ترپن ها و تانین ها و کاربرد آن در طب سنتی جهت تسکین درد ضروری به نظر می رسد. گیاه مانگرو دارای اثرات ضدمالاریا، سایتوتوکسیک، ضد سرطانی و ضد توموری می باشد. با توجه به روند رو به رشد استفاده از گیاهان دارویی، وجود ترکیبات بیولوژیکی فعال موجود در گیاه حرا، وجود اکوسیستم بسیار غنی مانگرو و نحوه رویش منحصر به فرد این گیاه در استان بوشهر لذا در تحقیق حاضر اثرات ضد دردی گیاه حرا با استفاده از تست فرمالین در موش های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 24 موش صحرایی نژاد ویستار با وزن 200-180 گرم استفاده شدند. حیوانات مورد استفاده به 4 گروه شش تایی شامل شاهد، کنترل (گروه دریافت کننده مرفین به تنهایی به مقدار 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم) و آزمون (گروه های دریافت کننده عصاره هیدروالکلی برگ گیاه حرا به میزان 200.و 400 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) تقسیم شدند. تزریق عصاره به صورت داخل صفاقی و 15 دقیقه قبل از شروع آزمون فرمالین انجام گردید. دقایق 5-0 و 60-20 به ترتیب به عنوان مراحل حاد و مزمن درد در نظر گرفته شدند. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 19 آنالیز شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که گیاه مانگرو در مرحله اول درد ناشی از فرمالین که نوعی درد حاد محسوب می شود اثری نداشت اما اثر آن بر مرحله دوم درد که نوعی درد مزمن است معنی دار می باشد (05/0P<) و این اثر با اثر مرفین همخوانی داشت. بنابراین عصاره گیاه حرا به صورت معنی داری احساس درد را در فاز التهابی ناشی از فرمالین کاهش داد که این اثر ممکن است به علت وجود روغن های اسانسی موجود در حرا باشد که دارای اثرات ضد دردی می باشد.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی برگ گیاه مانگرو دارای اثرات ضد دردی به خصوص در فاز مزمن تست فرمالین می باشد که این اثر ممکن است به دلیل وجود فلاونوئید و تانن موجود در گیاه باشد که در گذشته اثرات ضد دردی آن شناخته شده است.
  کلیدواژگان: گیاه حرا، موش های صحرایی نر، ضد درد
 • احمد سپرهم، ناصر اصلان آبادی، منصور بیرامی، بابک صادقی، داود عزتی* صفحه 40
  زمینه و اهداف
  افرادی که به انواع خاصی از موسیقی گوش می دهند، متناسب با ویژگی های شخصیتی، حالات هیجانی و واکنش های فیزیولوژیکی متفاوتی را تجربه می کنند. این تحقیق با هدف تعییین تاثیر هیجانی انواع موسیقی بر پاسخ های قلبی- عروقی در افراد مبتلا به فشارخون بالای اولیه در مقایسه با افراد سالم براساس سیستم های مغزی- رفتاری انجام شد.
  مواد و روش ها
  113 نفر از بیماران مرد مبتلا به فشار خون بالای اولیه و 98 مرد سالم، پرسشنامه سیستم های مغزی – رفتاری Carver و White (فرم کوتاه) را تکمیل نمودند. سپس بر اساس نمره های نهایی، افراد بیمار و سالم به دو گروه (با وی‍ژگی شخصیتی سیستم بازداری رفتاری Behavioral Inhibition Systemو سیستم فعال ساز رفتاری Behavioral Approach System) تقسیم شدند که شامل50 مرد بیمار مبتلا به فشار خون بالای اولیه (25 نفر BIS و 25 نفر BAS) و 50 مرد سالم (25 نفر BIS و 25 نفر BAS) بودند که به شیوه در دسترس انتخاب شدند. (دامنه سنی 50-30 و میانگین 42 سال). ابتدا، فشار خون و تعداد ضربان قلب آزمودنی ها قبل از ارائه هر گونه محرکی ثبت شد. سپس، به آزمودنی ها موسیقی با ریتم آرام القا شد بعد از 15 دقیقه استراحت به همراه یک تکلیف شناختی، موسیقی با ریتم تند القا شد. میزان فشار خون و ضربان قلب آزمودنی ها پس از ارائه هر دو موسیقی اندازه گیری و ثبت شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیماران BAS کاهش بیشتری را در فشار خون سیستولیک و ضربان قلب نسبت به بیماران BIS بعد از ارائه موسیقی با ریتم آرام بدست آوردند و افراد سالم BAS نیز کاهش بیشتری را در هنگام ارائه موسیقی با ریتم آرام در مولفه های فشارخون سیستولیک و ضربان قلب، نسبت به افراد سالم BIS بدست آورده اند اما با اینکه موسیقی با ریتم تند بر روی شاخص های فیزیولوژیکی موثر بود اما باعث بوجود آمدن تفاوت های معنی دار در هیچ یک از دو گروه نشده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده، افراد BIS عواطف منفی بیشتری نسبت به افراد BAS تجربه می کنند. بنابراین، میتوان از شیوه های القای خلق، در راستای بهبود سلامت این افراد بهره گرفت.
  کلیدواژگان: فشارخون، ضربان قلب، فشار خون بالای اولیه، سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری
 • ابوالحسن شاکری باویل*، هما اکبری، رضا جوادرشید، محمدحسین عبد کریمی، محمدرضا غفاری، حسین نامدار صفحه 46
  زمینه و اهداف
  آمبولی ریوی حجیم اختلالی تهدیدکننده حیات با مرگ و میر بالاست. آمبولی ریوی حجیم به صورت انسداد 50٪ یا بیشتر شریان های ریوی اصلی یا مسدود شدن 2 یا بیشتر از شرایین لوبار تعریف می شود. بیماران اغلب در ساعتهای اولیه در اثر نارسایی بطن راست می میرند. بنابراین یافتن علایم اختلال عملکرد بطن راست در شک تشخیصی اولیه آمبولی ریوی حجیم در مطالعات اولیه از قبیل سی تی اسکن اسپیرال، در مبتلایان به علایم تنفسی مفید خواهد بود. هدف ما از این مطالعه یافته های سی تی آنژیوگرافی اختلال عملکرد بطن راست در بیماران مبتلا به آمبولی ریوی حاد حجیم می باشد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تحلیلی، بر روی 80 نفر و به کمک دستگاه سی تی آنژیوگرافی مولتی اسلایس در بخش سی تی آنژیوگرافی مرکز آموزشی و درمانی شهید مدنی شهر تبریز، 40 بیمار مبتلا به آمبولی ریوی حجیم و 40 بیمار با سی تی آنژیوگرافی نرمال مورد بررسی قرار گرفتند و حداکثر محور کوتاه بطن راست و بطن چپ و نسبت آنها و نیز قطر ورید ازیگوس و اجوف فوقانی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین حداکثر قطر کوتاه بطن راست در گروه مورد نسبت به گروه شاهد بالاتر بوده و این رابطه از نظر آماری معنی دار بود (05/0>p). میانگین نسبت حداکثر قطر کوتاه بطن راست و بطن چپ در گروه مورد نسبت به گروه کنترل بالاتر و این رابطه معنی دار بود (05/0>p). میانگین قطر ورید اجوف فوقانی و ورید آزیگوس در گروه مورد نسبت به گروه کنترل بالاتر بوده و رابطه معنی دار بود (05/0> p).
  نتیجه گیری
  ارزیابی یافته های افزایش پس بار بطن راست در سی تی اسکن می تواند در پیش بینی آمبولی ریوی شدید و اقدامات تشخیصی و درمانی سریعتر و کاهش مرگ و میر ناشی از آن موثر باشد.
  کلیدواژگان: ترومبوآمبولی ریوی شدید، اقطار بطن های راست و چپ، سی تی آنژیوگرافی 64 ردیف دتکتور، قطر ورید ازیگوس، اجوف فوقانی
 • سید کاظم شکوری، فریبا اسلامیان، صمد غفاری، همایون صادقی، زینب رضوی*، اکبر دربین صفحه 52
  زمینه و اهداف
  بیماری های قلبی عروقی شایع ترین علل مرگ دراکثر نقاط جهان را تشکیل می دهند،.دراین مطالعه تاثیردو روش درمانیEECP و بازتوانی قلبی بر پارامترهای بالینی و مارکرهای التهابی دردرمان بیماران عروق کرونر مورد مقایسه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  44 بیمار مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب بعد از ارجاع توسط کاردیولوژیست ودارا بودن معیارهای ورود به مطالعه در دو گروه:{EECP بیست جلسه یک ساعته (22نفر) و بازتوانی قلبی بیست جلسه طبق پروتکل مشخص (22نفر)} مورد بررسی قرار گرفتند. قبل وبعد از مداخله اطلاعات بیماران در فرم های مربوطه جمع آوری و مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. پیامدهای اولیه به صورت بهبود بالینی یا کاهش hs-CRP و اندوتلین1 و افزایش سطح NO بعد از مداخله بودند.
  یافته ها
  20 درصد از بیماران زن و 80 درصد مرد بوده و در محدوده سنی 75-35 سال قرار داشتند. میانگین hs-CRP در گروه EECP، از 7/0± 52/1 به g/mlμ 4/0± 27/1 و در گروه بازتوانی قلبی از 6/0± 98/1 بهg/mlμ 6/0± 75/1 کاهش یافت. میانگین سطح سرمیNO در گروه EECP، از99/0±87/7 به ng/lit 27/1±21/8 و در گروه بازتوانی قلبی از49/6±28/8 به ng/lit 26/6±31/8 افزایش یافت، کاهش اندوتلین1 هم در داخل گروه ها مشاهده شد ولی درکل مقایسه بین دو گروه از لحاظ آماری معنی دار نبودند (38/0=P).
  نتیجه گیری
  در نمونه مورد مطالعه در هر دو مودالیته بازتوانی قلبی و EECP بهبود کلاس آنژین و کیفیت زندگی بیماران عروق کرونری مشاهده شد. همچنین بهبود پارامترهای بیوشیمیایی (افزایش نیتریک اکسید، کاهش آندوتلین1 و کاهش hs-CRP) در این بیماران مشاهده شد، ولی هیچ گونه ارجحیتی در رویکرد درمانی نسبت به یکدیگر مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونری، اندوتلین1، نیتریک اکسید، فشارنده متناوب خارجی
 • مهناز طالبی*، مهدی فرهودی، سیما قدس زاد، حبیب عبداللهی، ملیحه طالبی، علیرضا عقیلی صفحه 60
  مقدمه
  تشنج به صورت تخلیه های الکتریکی غیر طبیعی و ناگهانی در کورتکس مغز بروز می کند و در صورتیکه بیش از دو بار اتفاق افتد صرع (اپی لپسی) به آن اطلاق می شود. نتایج مطالعات زیادی که در مورد شیوع صرع شده است به دلیل اختلاف روش های مطالعه تا حدی متفاوت می باشند. هدف از این مطالعه تعیین شیوع و نوع صرع در شهر تبریز می باشد.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه توصیفی و مقطعی تعداد 4300 نفر از جمعیت شهر تبریز در سال 89، با مراجعه خانه به خانه از نظر شیوع صرع مورد بررسی قرار گرفتند. در موارد احتمالی صرع شرح حال و معاینه کامل بعمل آمده و یافته های مختلف در این بیماران ارزیابی شدند.
  یافته ها
  از 4300 نفر مورد بررسی، 9/46% نفر مذکر و 1/53% نفر مونث بودند. 8 نفر (18/0%) مبتلا به صرع با شیوعی برابر 86/1 در هر هزار نفر بودند. شیوع صرع در جنس مذکر و مونث به ترتیب برابر 47/2 و 31/1 در هر 1000 نفر بود. شیوع صرع در رده سنی زیر 9-0 سال برابر 74/1 در هر هزار نفر، در 29-20 سال برابر 94/2 در هر 1000 نفر، در رده سنی 39-30 سال برابر 84/2 در هر 1000 نفر، در رده سنی 59-50 سال برابر 3 در هر 1000 نفر و در رده سنی ≥80 سال برابر 8/23 در هر 1000 نفر می باشد. 5/62% از افراد مبتلا، مذکر با میانگین سنی 69/24±79/35 سال بود. تشنج تونیک (86/42%) و تونیک کلونیک (57/28%)شایعترین نوع بودند.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر شیوع کلی صرع نسبت به اغلب مطالعات اپیدمیولوژیک سایر کشورها کمتراست. همچنین شیوع در مردان بیشتر از زنان بود که با تعدادی از مطالعات متفاوت می باشد. تفاوت های موجود می تواند ناشی از تفاوت های منطقه ای و سطح بهداشت و آگاهی مردم در منطقه باشد.
  کلیدواژگان: شیوع صرع، اپیدمیولوژی، تشنج
 • صمد غیاثی*، جواد سیدتوتونچی صفحه 66
  زمینه و ا
  هدف
  گوش یکی از اعضای مهم هر انسان است که حس شنوایی و تعادل را تامین می کند. شنوایی در انسان عمده ترین نقش را در ارتباط فرد با جامعه و محیط دارد. گوش میانی به دلیل موقعیت آناتومیکی و فونکسیون خود در انتقال صوت از اهمیت بسیاری برخوردار است. اوتیت میانی مزمن می تواند باعث خوردگی استخوانچه های گوش میانی و در نتیجه کاهش شنوایی عمده شود و فرد را دچار اختلال ارتباطی نماید. در این مطالعه ضایعات استخوانچه ای در بیماران با اوتیت مدیای مزمن بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه گذشته نگر در 196 بیمار مبتلا به اوتیت میانی مزمن بستری شده در طی 2 سال انجام شد.
  یافته ها
  از 196 بیمار مبتلا به اوتیت میانی مزمن، (29%)56 بیمار دچار ضایعات استخوانچه ای بودند و از 56 بیمار مذکور (59%) 33 مورد کلستئاتوما داشتند. همچنین بیش از نصف ضایعات به صورت ضایعات ترکیبی در 2 یا 3 استخوانچه وجود داشتند که از این میان سهم استخوانچه سندانی بیش از سایر استخوانچه ها بود. بیشترین ضایعات استخوانچه ای در رده سنی 11 تا 30 سال بود و بیشترین درگیری استخوانچه ای نیز در این سنین مربوط به استخوانچه سندانی بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه خوردگی استخوانچه های یکی از عوارض شایع اوتیت میانی مزمن است و تشخیص به موقع و استفاده از درمان مناسب می تواند کاهش چشمگیری در عوارض، مخصوصا عوارض استخوانچه ای داشته و در نتیجه از تشدید کاهش شنوایی جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: اوتیت میانی مزمن، عوارض اوتیت میانی مزمن، ضایعه استخوانچه ای
 • خدیجه کشاورزیان*، زهرا برزگری صفحه 70
  زمینه و اهداف
  سرطان دهانه رحم، شایع ترین سرطان و عمده ترین عامل مرگ و میر زنان در کشورهای درحال توسعه می باشد. به منظور کاهش تلفات، پاپ اسمیر یک روش غربالگری ساده، برای تشخیص عفونت و جستجوی تغییرات پیش سرطانی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و عملکرد زنان منطقه هریس در مورد سرطان دهانه رحم و پاپ اسمیر انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در سال 1391 بر روی 333 زن متاهل 15 ساله و بالاتر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان هریس انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که توسط زنان تکمیل شد. روایی و پایایی پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS(نسخه16) و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  128 نفر (4/38%) افراد در مورد سرطان دهانه رحم آگاهی داشتند و 203 نفر(61 %) در مورد این بیماری آگاهی نداشتند. 8/49% از زنان (تقریبا نیمی از آنان)، یکبار تست پاپ اسمیررا انجام داده بودند و نیمی دیگر این تست را انجام نداده بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به عدم آگاهی اکثریت زنان (61 درصد) این منطقه و عملکرد نسبتا مطلوب آنان، به نظر می رسد اجرای برنامه های آموزشی وسیع به منظور افزایش سطح آگاهی، دانش و بهبود عملکرد زنان در پیشگیری از بروز بیماری سرطان دهانه رحم ضروری باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، پاپ اسمیر، سرطان دهانه رحم
 • ناصر میرازی*، عبدالکریم حسینی صفحه 74
  زمینه و اهداف
  صرع یک اختلال بسیار شایع است که علت عمده مرگ و میر در بیماران سرتاسر جهان است. گیاه سنجد دارای فعالیت آنتی اکسیدانی و ضد التهابی است. اثرات این گیاه بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول هنوز مورد مطالعه قرار نگرفته است. این مطالعه، اثرات عصاره برگ سنجد را بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری نر مورد بررسی قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  30 سر موش سوری نر بالغ (g 5±30) بطور تصادفی به 5 گروه شامل کنترل، نرمال سالین، فنوباربیتال و گروه های دریافت کننده عصاره در دوزهای 200 و 400 mg/Kg دسته بندی شدند. به گروه ها فنوباربیتال با دوز 3 mg/kg، عصاره سنجد 200 و 400 mg/kg، 2 ساعت قبل از تزریق PTZ و 1 ml/kg نرمال سالین به مدت یک هفته به صورت داخل صفاقی تزریق شد (n =6 در هر گروه). القاء تشنج بوسیله ی تزریق محلول 1% PTZ به ورید دمی موش ها انجام شد. یافته ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه با سطح معنی داری 05/0 P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که تزریق عصاره در دوزهای 200 و 400 mg/Kg آستانه تشنج القاء شده توسط PTZ را در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش داد (001/0P<).
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان می دهد که مصرف عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه سنجد دارای اثر افزایشی آستانه بروز تشنج می باشد که این اثر ممکن است بواسطه ایجاد تداخل با سیستم های مهاری و تحریکی، مکانیسم های آنتی اکسیدانی و مهار کانالهای یونی صورت بپذیرد.
  کلیدواژگان: صرع، سنجد، فنوباربیتال، پنتیلن تترازول، موش سوری
 • فرزاد رحمانی*، سید مهدی بانان خجسته، هانیه ابراهیمی بختور، کاووس شهسواری نیا، اصغر جعفری روحی، آرمیتا مسعود، بهارک نجفی فخرایی، سعید شهبازی صفحه 82
  عنکبوتهای بیوه از گونه های سمی و خطرناک خانواده عنکبوتیان می باشند که پراکنش جهانی دارند. در اکثر کشورهای دنیا گزش توسط این عنکبوتها شیوع فراوانی دارد. با توجه به اینکه در استان آذربایجان شرقی وجود عنکبوت بیوه شناسائی نشده بود، ما بر آن شدیم که این موارد را گزارش نمائیم.ما در این گزارش به معرفی 4 بیمار می پردازیم که از منطقه اطراف کلیبر و اهر در استان آذربایجان شرقی کشور ایران، دچار گزش توسط این عنکبوت شده و به اورژانس مرکز استان با شکایت گزش عنکبوت سیاه رنگ اعزام شده بودند. با توجه به علائم بیماران مذکور و با شک به گزش عنکبوت بیوه به محل زندگی بیماران مراجعه کرده و توانستیم عنکبوت را در گندم زارهای اطراف آبش احمد از توابع شهر کلیبر که محل گزش 3 مورد از بیماران مذکور بود، شکار نمائیم. در بررسی عنکبوت شکار شده در آزمایشگاه جانورشناسی دانشگاه تبریز مشخص گردید که عنکبوت شکار شده از نوع عنکبوتهای بیوه و گونه آن dahli می باشد. گزش عنکبوتهای بیوه منجر به تحریک عصبی و کریز فشار خون و تاکیکاردی و همچنین اسپاسم عضلات بدن و درد شدید در بیماران می گردد، که نیاز به بستری و درمان های حمایتی و در برخی موارد استفاده از پادزهر وجود دارد.
  کلیدواژگان: عنکبوت بیوه، گزش، عنکبوتیان
|
 • Mohsen Amjadi, Ali Reza Farshi, Arash Nouri Saeidlo Page 6
  Background And Objectives
  Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) is a gold standard in the management of complex renal stone ≥2 cm in diameter. Controversy exists regarding the optimal tract dilatation method in PCNL. The aim of this study was to compare the safety and complication rate of the balloon dilatation technique with telescopic method in nephrostomy tract dilation in percutaneous nephrolithotomy patients.
  Materials And Methods
  This clinical trial study conducted on, 89 patients underwent PCNL in our center. Patients were divided into two groups according to dilation technique used: balloon dilatation technique group (28 patient) and telescopic technique group (61 patient). Patients matched according to sex and age. X-ray exposure time, blood loss, and complications were evaluated.
  Results
  The rate of stone free in balloon dilatation technique group was 100% and in telescopic one 80.3% (P=0.007). Hemoglobin decrease in balloon dilatation were 1.6±0.2 g/dl and in telescopic were 1.8±0.1 g/dl; No significant difference about hemoglobin reduction was seen in both groups (P=0.7). X-ray exposure time was 1.8±0.8 minute in balloon technique group and1.7±1.2 minute in telescopic group. The average of radiation dose was not significant difference between two techniques (P=0.1). We have not major complication in two groups.
  Conclusion
  Both techniques of nephrostomy tract dilatation were effective with no significant differences in major complications. Rate of hemorrhage were similar in both of balloon dilatation and telescopic technique.
  Keywords: Balloon dilation, Telescopic dilation, Percutaneous nephrolithotomy
 • Jabbar Bashiri* Page 10
  Background And Objectives
  Obesity is one of the main causes of health problems in most countries. Adipose tissue secretes several proteins known as Adipokines, which have an important role in glucose metabolism system. The aim of this study was to evaluate the effect of acute endurance exercise on serum levels of adiponectin levels in elderly overweight individuals (men).
  Materials And Methods
  12 healthy male subjects were investigated. All subjects performed one session of endurance exercise including: 30 minutes of cycling at 70-75% of maximum heart rate. Blood samples were taken before exercise and immediately after exercise inorder to analyzing the serum levels of adiponectin, insulin and glucose. Data were analyzed using student's t-test and Pearson’s correlation. Statistical significance was set at p≤0.05.
  Results
  There were no significant changes in the adiponectin levels following exercise (P>0.05). There was also no significant correlation between adiponectin and insulin resistance index (P>0.05). Glucose and insulin concentration and insulin resistance index significantly decreased following exercise (P<0.05). Furthermore, we observed a significant correlation between insulin and insulin resistance index (r=0/996).
  Conclusions
  Although 30 minutes of cycling significantly altered glucose and insulin concentration and IR, had no significant effect on adiponectin levels.
  Keywords: Endurance Exercise, Adiponectin, Elderly Men, Overweight, Insulin Resistance
 • Ali Pourzand, Mohammad Amin Mohammadzadeh Gharabaghi, Ramin Azhough Page 16
  Background And Objectives
  Granulomatous lobular mastitis is one of the rare inflammatory diseases of breast. It can mimics the breast malignancies in radiology and clinical evaluations. The etiology of GLM is unclear. This study was performed to determine diagnostic and management aspects of this disease.
  Materials And Methods
  We reviewed records of 38 cases with GLM between November 2009 and September 2012.The records contains of physical examination, past medical history, familial history, drug history, lab and histopathologic findings.
  Results
  The mean age of patients were 42 years.(range22-62).All of the patients had children. The patients had history of Oral contraceptive usage, antibiotic therapy, reduction and mammoplasty. They didnt have breast cancer in familial history. Some of them had dimpling and abscess, edema, inflammation, ulcer and firm mass in physical examination. In lab findings all cases had lymphocytosis. Size of masses were at the range of (2*2to8*6 CM). Locations of masses in most cases were in the superior lateral quadrant or central. Utrasonography showed an hypoechoic fibroglandular mass and collection. In pathologic findings Granulomatous reaction were seen.
  Conclusions
  GLM is a rare chronic inflammatory lesion can mimics breast cancer in the absence of obvious etiology. Based on our findings, a history of child baring, lactation and OCP drugs usages plays important roles in the cause of GLM.The most common clinical sign in patients at first admission is found to be a painful mass in the breast. The information obtained from imaging was nonspecific. Imaging cant differentiate GLM from malignant or inflammatory conditions. Therefore, histopathological studies can differentiate these lesions from others. There is still no accepted strategy for management of GLM but corticosteroid therapy and surgery are using widingly.
  Keywords: Granulomatous lobular mastitis, Clinical findings, Pathologic findings
 • Asghar Tofighi*, Ghafour Ghafari Page 20
  Background And Objectives
  Obesity is a growing cause of cardiovascular diseases. Accordingly, the aim in present study was to investigate the effect of Aerobic Training with Omega-3 Consumption on Soluble Adhesion Molecules in the Obese Women.
  Materials And Methods
  In a double-blind study, 40 obese women (BMI ≥30) 55 to 65 years were selected, and randomly divided into 4 groups (n=10 for each group): exercise-supplementation, exercise-placebo, supplementation, and control. Subjects in the supplementation group consumed 2080 mg omega-3 daily and the placebo group consumed a 0.02 dextrose solution as a placebo. The exercise program comprised aerobic exercise to 45% to 65% maximum heart rate for 8 weeks; each session was sustained for 40 min and continued for 3 sessions per week.
  Results
  Exercise, supplementation and combined exercise – supplement can sICAM-1 concentration significantly decreased (P< 0.05). On the other hand, serum sVCAM-1 concentration decreased significantly only in the exercise-supplement group (combined) and IL-6 concentration significantly decreased in the exercise group and exercise-supplement group (combined) (P < 0.05).
  Conclusions
  Measurement of Adhesion Molecules is a useful method in the diagnosis of inflammation and vascular disorders. In addition, regular aerobic exercise and omega-3 supplements are two effective and moderating factors; in reducing the of adhesion molecules and pre-inflammatory cytokines.
  Keywords: sICAM, 1, sVCAM, 1, IL, 6, ω3 fatty acid, obese Women, aerobic training
 • Javadzadeh A., Ghorbanihaghjo A.*, Rashtchizadeh N., Andalib D., Hami Adl F Page 28
  Background And Objectives
  Diabetic Retinopathy (DR) is a vascular complication of type 1 and type 2 diabetes mellitus. The aim of this study was to determine the effects of Calcium Dobesilate (CD) on decreasing Endothelin-1(ET-1) and high sensitivity C-Reactive Protein (hs-CRP) serum levels in patients with diabetic retinopathy.
  Materials And Methods
  Ninety adults with type II diabetes having DR complication were included in this double-blind randomized clinical trial study. Patients categorized in two groups of case (diabetic retinopathy patents treated with CD) and control (diabetic retinopathy patents without CD treatment), age and sex-matched randomly between two groups during seventeen month period in Tabriz Nikookari eye Hospital and Sheikholrais clinical center. The case group received 500mg of CD for three month, The serum level of hs-CRP and ET-1, was recorded in all patients before and after administration of CD and compared between both groups.
  Results
  Ninety patients with diabetic retinopathy, including of 30 males and 60 females, with the mean age of 59.18±7.13 years were enrolled in the study. The mean level of serum endothelin-1 was significantly different in the case group than control group after treatment with CD as well (0.69±0.32 pg/ml vs. 0.86±0.30 pg/ml; p=0.005), and also there was a significant different of mean serum level of hs-CRP after treatment with Doxium between the case and control group, as well (3.28± 3.28 mg/L vs. 4.67±3.75 mg/L; p=0.006; respectively).
  Conclusions
  Treatment with CD can decrease the serum levels of ET-1 and hs-CRP as two important inflammatory biomarkers in patients with diabetic retinopathy. More studies are recommended to be carried out in this regard.
  Keywords: Diabetic Retinopathy, Calcium Dobesilate (Doxium), Endothelin, 1, High sensitivity CRP
 • Authors Mahdi Zamani Gandomani*, Elaheh Forouzandeh Malati Page 34
  Background And Objectives
  The application of pharmaceutical herbs instead of synthetic drugs is increasing in recent years because of their lower side effects and high varieties of efficient components. The study of antinociceptive effects of hydroalcoholic extract of Avicennia marina leaf seems to be necessary due to the existence of antinociceptive compounds types such as steroids, phytoalexins, flavonoids, carboxylic acids, triterpenes and tannins and its use in traditional medicine for pain cure. According to growing trend of using of pharmaceutical herbs, biologically active compounds in harra, the existence of rich ecosystem of mangrove and unique growing of this plant in Bushehr province, Antinociceptive effects of harra using formalin test in rats in present study have investigated.
  Materials And Methods
  This study contained 24 Wistar male rats with the weight of 180-200 g. Rats were divided into four groups (n=6 for each group) including Sham, Control, receiving morphine at dose of 2 mg/kg body weight, and Tests groups receiving hydroalcoholic extract at doses of 200 and 400 mg/kg body weight. The injection of extracts was done 15 minutes before formalin tests intraperitoneally. 0-5 and 20-60 minutes considered as acute and chronic phase respectively.
  Results
  Avicennia marina has no effect on early response of pain but its effect on late phase of formalin test in chronic response of pain is significant (P0.05). This effect was the same as morphine. According to our finding Avicennia marina extract significantly reduced pain sensation in inflammatory phase of formalin test. This may be due to its essential oil which has been reported to have antinociceptive effects.
  Conclusions
  The hydroalcoholic extract of A. marina has antinociceptive effect in both phases which is caused by formalin, and this effect may be because of the flavonoid and tannin components in plants, which have antinociceptive properties.
  Keywords: Mangrove, Male rats, Antinociceptive
 • Ahmad Separham, Naser Aslaan Abadi, Mansour Bayrami, Babak Sadeghi, Davoud Ezzati* Page 40
  Background And Objectives
  Individuals who listen to certain types of music, based on the personality features, experience different emotional states and physiological responses. The research investigated the effects of music on cardiovascular responses in essential hypertensive patients based on Brain/Behavior Systems and comparing the obtained data with healthy individuals.
  Materials And Methods
  113 Essential hypertensive men and 98 healthy men completed Carve- White BIS/BAS scale; based on the final scores 50 patients (25 BIS and 25 BAS) and 50 healthy men (25 BIS and 25 BAS) were selected. First, the blood pressure and heart rate were recorded before stimuli induction; then, the participants experienced slow rhythm music. After that, 15 minutes relaxation and a cognitive task were done, finally, the participants experienced fast rhythm music. The blood pressure and heart rate were recorded after presenting of two types of music.
  Results
  BAS patients achieved lower scores in systolic blood pressure and heart rate after presenting slow rhythm music in comparison with BIS patients. Also healthy BAS individuals achieved lower scores in systolic blood pressure and heart rate after presenting music with slow rhythm compare with healthy BIS individuals. And there was no significant score in systolic and diastolic blood pressure and heart rate after presenting fast rhythm music.
  Conclusions
  The BIS individuals experience negative emotions more than BAS individuals. Therefore, the role of induced mood states is important in relation to physical health.
  Keywords: Blood Pressure, Heart Rate, Essential Hypertension, Behavioral Approach System, Behavioral Inhibition System
 • Abolhasan Shakeri Bavil*, Homa Akbari, Reza Javadrashid, Mohammad Hosein Abdekarimi, Mohammad Reza Ghafari, Hosein Namdar Page 46
  Background And Objectives
  Massive Pulmonary Embolism (MPE) is a life threating condition. MPE is defined as a 50% or more occlusion of the main pulmonary arteries or obliteration of two or more of lobar arteries. Patients often die at the primary hours as a result of right heart failure, therefore finding the signs of Right Ventricular (RV) dysfunction is helpful in early diagnostic concern of MPE in first studies for example spiral CT scans in patients with respiratory symptoms. The aim of this study was to determine the CT angiographic findings due to RV dysfunction in patients with acute MPE.
  Materials And Methods
  We conducted analytic study. This study was performed on 80 humans by using of CT angiography for evaluation of findings due to RV dysfunction. They were obtained from CT Angiography Department of Madany Hospital in Tabriz City.
  Results
  The mean of maximum short axis diameter of RV in case group is higher than control group and it is statistically significant (p<0.05). The mean of maximum short axis diameters of right and left ventricular ratio in case group is higher than control group and it is statistically significant too (p<0.05). The mean of superior vena cava and azygus veins diameter in case group is higher than control group and it is statistically significant (p<0.05).
  Conclusions
  Evaluation of RV afterload findings by computed tomography could be effective in prediction of sever MPE, faster therapeutic management and resultant decreased mortality.
  Keywords: Massive pulmonary embolism, Diameter of RV, LV, 64 MDCT angiography, Superior vena cava, azygus veins diameter
 • Seyyed Kazem Shakouri, Fariba Eslamian, Samad Ghafari, Homayoon Sadegi, Zeinab Razavi*, Akbar Darbin Page 52
  Background And Objectives
  Cardiovascular diseases are of the most common causes of death in the world. In this study we have compared the Enhance External Counter Pulsation)EECP) method with cardiac rehabilitation method based on clinical parameters and inflammatory markers in treatment of patients with cardiovascular diseases.
  Materials And Methods
  44 patients with coronary artery disease were randomized in two groups: EECPgroup (twenty one-hour session (22patients)) and cardiac rehabilitation group twenty sessions with specificprotocol (22 patients). Patient’s information was collected before and after intervention. Outcomes of studywas clinical improvement and increase in serum NO,decrease in hs-CRP and endothelin1 levels.
  Results
  20% of patients were female and 80% were male in the range of 35 to 75 years old. The hs-CRP level in EECP group was decreased from 1.52±0.7 to 1.27±0.4 µg/ml and was decreased from 1.98±0.6 to 1.75±0.6 µg/ml in cardiac rehabilitation group. NO level was increased from 7.87±0.99 to 8.21±1.27 ng/lit in EECP group and from 8.28±6.49 to 8.31±6.26 ng/lit in cardiac rehabilitation group. And, endothelin1 level decreased in both groups (P=0.38). But was not statistically meaningful.
  Conclusion
  Both cardiac rehabilitation and EECP were effective in improvement of class of angina and quality of life. Increase in serum NO and decrease in hs-CRP and endothelin1 levels, in patients with coronary artery diseases, were seen. But these modalities did not show preferences to each other in therapeutic approaches, at present study.
  Keywords: Coronary artery disease, Nitric oxide, Endothelin1, External counterpulsation
 • Mahnaz Talebi*, Mehdi Farhoudi, Sima Godszad, Habib Abdollahi, Malihe Talebi, Alireza Aghili Page 60
  Background And Objectives
  Seizure is defined as a clinical state that represents with abnormal and paroxysmal discharges in the cerebral cortex. Epilepsy refers to a neurological disorder which a patient experiences two or more seizures through cut life. The related data regarding the prevalence of epilepsy are controversial. The aim of the present study was to assess the prevalence of epilepsy in Tabriz, IRAN.
  Materials And Methods
  In a descriptive study, 4300 individuals from Tabriz were studied using door-to-door visits. History assessment and physical examination were carried out in probable epilepsy cases and findings were assessed.
  Results
  Of 4300 individuals, 46.9% were male and 53.1% were female. Eight individuals (0.18%) with a prevalence of 1.86 per 1000 people suffered from epilepsy. There was epilepsy prevalence of 2.47 per 1000 people and 1.31 per 1000 people in male and female, respectively. Epilepsy prevalence was 1.74 per 1000 people in the 0-9 -year-old group, 2.94 per 1000 people in 20-29 -year-old group, 2.84 per 1000 people in 30-39 –year-old group, 3 per 1000 people in 50-59 year-old-group, and 23.8 per 1000 people in ≥80 –year-old group. Of the epileptic patients, 62.5% were male with a mean age of 35.79±24.69 years. Tonic (37.5%) and tonic- clonic seizure (25%) were found the most prevalent types.
  Conclusions
  Total epilepsy prevalence was lower than those reported in other region. Epilepsy prevalence in males was higher than females, which differs from some other studies. Such difference is likely due to regional differences and difference in health level and people information in this region.
  Keywords: Prevalence of epilepsy, Epidemiology, Seizure
 • Samad Ghiasi*, Javad Seyed Toutounchi Page 66
  Background And Objectives
  In human responses to sense of hearing and equilibrium, ear plays an important role. Hearing tends to encompass a crucial role in communication. For sound transmission middle ear acts as a notable anatomical and functional figure. In chronic otitis media, affected ossicles could resulted in significant hearing loss and communicational problems. Therefore, the current study was an attempt to evaluate ossicular lesions in chronic otitis media.
  Materials And Methods
  During a two year retrospective study, all patients with chronic otitis media were studied.
  Results
  Amongst 196 patients, the number of cases with ossicular lesion was 56 patients (29%), which a relatively high percentage of them had cholesteatoma in middle ear cleft 33 patients (59%). In 50%, lesion was apparent in more than one ossicle (2 or 3 ossicules) mostly affecting the incus. Occurance of otitis media among patients aged 11-30 years old was evidently high.
  Conclusions
  One of the most common complications of chronic otitis media is ossicular lesion. Early diagnosis and proper treatment could decrease incidence of the complications, especially ossicular lesions, which in return enables the hearing loss handicap prevention.
  Keywords: Chronic otitis media, Complications of chronic otitis media, Ossicular lesion
 • Khadijeh Keshavarzian*, Zahra Barzegari Page 70
  Background And Objectives
  Cervical cancer is the most prevalent cancer and leading cause of death among women in most developing countries. Pap smear has been recognized as a simple screening for diagnosis of infections and pre-cancerous changes. This study intends to evaluate the level of awareness and knowledge of Herisian females regarding the cervical cancer and Pap smear.
  Materials And Methods
  The present descriptive study was conducted on 333 married women, visiting the health treatment centers of Heris, East Azarbayjan. Data were obtained through a questionnaire that was made up and its validity and reliability was assessed.
  Results
  One hundred and twenty eight of women with the age of 15< years old were aware of cervical cancer (38.4%) and 203 were unaware (61%). The percent of women referring for pap smear test was 49.8 (half of participants) and the other half didnt get this test.
  Conclusion
  Regarding the low level of awareness (61%) about the cervical cancer among women in this region and the appropriate performance, it seems that vast educational programs are required to be run in order to promote the level of awareness and knowledge in women and their performance in order to prevent the cervical cancer.
  Keywords: Knowledge, Practice, Pap smear, Cervical cancer
 • Naser Mirazi*, Abdolkarim Hosseini Page 74
  Background And Objectives
  Epilepsy is a major cause of morbidity in patients. Elaeagnus angustifolia has antioxidant and anti-inflammatory activity. The effects of this traditional herbal medicine on Pentylenetetrazole (PTZ) -induced seizure have not been studied yet. The present study evaluated the effects of E. angustifolia on PTZ-induced seizure in male mice.
  Materials And Methods
  30 male mice (30±5 g) were randomly divided into 5 groups including: control, normal saline, phenobarbital and E. angustifolia’s extract group at doses 200 and 400 mg/Kg. The groups were intraperitoneally administered 3 mg/kg phenobarbital, 200 and 400 mg/kg E. angustifolia’s extract for 2 hours before PTZ injection and 1 ml/kg normal saline for one week (n=6 per group). Seizure induced by administration of PTZ (1%) solution via tail vein of mice. All data were expressed as mean±SEM. One way ANOVA used for statistical evaluation. Statistical significance was accepted at P<0.05.
  Results
  The administration of Elaeagnus angustifolia’s extract at doses 200 and 400 mg/kg was significantly increased Seizure threshold in PTZ-induced mice compared with control group (P <0.001).
  Conclusion
  The hydroethanolic extract of Elaeagnus angustifolia has anticonvulsant effects, possibly through an interaction with inhibitory and excitatory system, antioxidant mechanisms, and ion chennel inhibition.
  Keywords: Seizure, Elaeagnus angustifolia, Phenobarbital, Pentylenetetrazole, Mice
 • Farzad Rahmani*, Seyed Mahdi Banan Khojasteh, Hanieh Ebrahimi Bakhtavar, Kavoos Shahsavari Nia, Asghar Jafari Roohi, Armita Massoud, Baharak Najafi Fakhrayi, Saeed Shahbazi Page 82
  The globally-distributed widow spiders are among the venomous and dangerous species of arachnids. Widow spider bites are prevalent in the majority of countries. Since widow spiders had not been previously spotted in the Eastern Azerbaijan Province, we decided to report the cases. This is the report of 4 patients, who had been bitten by widow spiders around Kaleybar and Ahar regions in Eastern Azerbaijan Province, Iran. The patients, complaining of black colored spider bite, had been dispatched to the Emergency Medical Services Center of the province. Based on the patients’ symptoms, we suspected the bites belonged to widow spiders. We visited the residence of the patients and finally managed to hunt the spider in the grain fields near Abish Ahmad, a subsidiary to the City of Kaleybar, where three cases had been bitten. Examinations of the hunted spider in the zoology laboratory of Tabriz University revealed its species as Latrodectus dahli. Bite of the widow spider results in stimulation of the nervous system, hypertension, tachycardia, muscle spasms, and severe pains in patients, which need hospitalization, palliative care, and in some cases antidotes.
  Keywords: Widow Spider, Bite, Stings, Arachnids