بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری با شاخص های آنتروپومتریک و آپگار بدو تولد نوزادان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
کاهش شاخص های آنتروپومتریک (تن سنجی) نوزاد هنگام تولد از علل مهم مرگ ومیر نوزادان است. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین سطح سرب خون مادران باردار و شاخصهای آنتروپومتریک و نیز نمره آپگار بدو تولد نوزادان می باشد.
مواد و روش ها
این مطالعه طولی (آینده نگر) روی1033 مادر باردار در درمانگاه های پره ناتال تهران انجام شده، در بدو ورود به مطالعه نمونه خون جهت سنجش سرب اخذ و پرسش نامه دموگرافیک تکمیل گردید، و کلیه مادران تا زمان زایمان تحت مراقبت های روتین بارداری قرار گرفتند، شاخص های آنتروپومتریک و نمره آپگار از کارت نوزاد استخراج گردید. در آنالیز آماری 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها
میانگین سطح سرب خون مادران در نیمه اول بارداری 9/4 ± 7/4 میکروگرم بر دسی لیتر بود، در آزمون همبستگی اسپیرمن ارتباط میان سرب خون مادر و آپگار دقیقه 5 معکوس و معنادار بود (002/0=p، 09/0-=r) که این ارتباط با هیچ کدام از شاخص های آنتروپومتریک معنادار نبود. برای بررسی نهایی ارتباط میان سرب خون مادر همراه با عوامل بالقوه موثر بر شاخص های آنتروپومتریک از آزمون آماری رگرسیون خطی استفاده شد و سطح سرب با هیچ یک از شاخص ها ارتباط معناداری نداشت و تنها عامل موثر، سن بارداری زمان زایمان بود (001/0p<).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که سطح سرب خون مادر با شاخص های آنتروپومتریک نوزاد در بدو تولد ارتباطی نداشت و مهم ترین عامل موثر در ارتقای شاخص های آنتروپومتریک نوزادان سن بالای بارداری هنگام زایمان بود.
زبان:
فارسی
صفحه:
463
لینک کوتاه:
magiran.com/p1295046 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!