پایان نامه های فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیام:
چکیده:
مقدمه
تحقیق و پژوهش بستر اصلی برای درک عمیق و دقیق از حقایق، تفکر و اندیشه است. در این میان پایان نامه ها به نوعی کارنامه پژوهشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بشمار می آیند که عوامل چندی بر کیفیت آنها تاثیرگذارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت پایان نامه های دوره های تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه انجام گرفت.
روش بررسی
این پژوهش به روش پیمایشی- تحلیلی صورت گرفت. از میان 1729 پایان نامه موجود در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در بازه زمانی 1365 تا 1390خورشیدی تعداد 315 پایان نامه بر اساس جدول Morgan پایان نامه از مقاطع و رشته های تحصیلی گوناگون با نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و با استفاده از چک لیستی که روایی آن توسط پژوهشگران و صاحبنظران بدست آمد، بررسی شدند. داده ها پس از ورود به نرم افزار آماری SPSS19 با استفاده از آمارهای توصیفی و آزمون Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها
پایان نامه ها مورد بررسی از نظر عوامل ظاهری مانند وجود و یا عدم وجود چکیده، استنادات، تعداد صفحات و... دارای نقص جدی هستند. 69.5 درصد از پایان نامه ها از روش های پیمایشی و 22 درصد از روش های تجربی و 8.5 درصد از روش مروری استفاده کرده اند. همچنین 77 درصد از پایان نامه ها غیربالینی و مابقی بالینی هستند. رابطه معناداری بین انواع روش های تحقیق مورد استفاده در پایان نامه ها و متغیرهای بازه های زمانی(1365-1374 بازه 1375- 1384 و بازه 1385- 1390 شمسی)، رشته های تحصیلی، مقاطع تحصیلی و عامل جنس وجود دارد.
نتیجه گیری
متغیرهای چندی بر روی کیفیت پایان نامه های دانشگاهی اثرگذار هستند. نظارت بر فرآیند انجام پایان نامه ها از ابتدای انتخاب موضوع تا ارائه نهایی از سوی مسئولین جهت کنترل متغیرهای تاثیرگذار لازم و ضروری است. همچنین با توجه به تفاوت های بین روش های تحقیق پایان نامه ها بر اساس رشته ها و مقاطع تحصیلی تدوین دستورالعمل ها و راهنماها جهت سوق موضوعات و نتایج پایان نامه ها به نیازهای جامعه لازم و ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
158 تا 168
لینک کوتاه:
magiran.com/p1302020 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!