اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس (Biophytum Sensitivum L.) در موش صحرایی نر بالغ

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
گیاهان دارویی به طور وسیعی در سرتاسر جهان، به عنوان منبعی غنی از ترکیبات موثره به ویژه در درمان درد و فرآیندهای التهابی، در طب سنتی به وسیله جوامع استفاده می گردند هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس در موش صحرایی نر می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه تجربی از 42 سر موش صحرایی نر در 7 گروه شامل گروه های: کنترل، گروه های تیمار شده با عصاره (100،300 و 80 میلی گرم بر کیلو گرم و درون صفاقی)، مورفین (1میلی گرم بر کیلو گرم و درون صفاقی)، آسپیرین (1میلی گرم بر کیلو گرم) و نالوکسان (1میلی گرم بر کیلو گرم) به همراه دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره استفاده شد. به منظور ارزیابی اثرات ضد دردی عصاره از آزمون های رایتینگ، تیل فلیک و فرمالین استفاده شد.
یافته ها
عصاره هیدروالکلی برگ گل حساس با دوز 300 به طور آشکاری اثر ضد دردی را در تست های رایتینگ (با 30 عدد کاهش)، تیل فلیک (با 9/3 ثانیه افزایش مدت زمان جهش دم) با 0/01>p و فاز مزمن تست فرمالین (با کاهش نمره درد از 2 به 6/0) با 0/001>p نشان داد. طبق نتایج بین گروه مورفین و گروه دریافت کننده دوز 300 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره در فاز مزمن فرمالین تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین سمیت حاد LD50)) عصاره گیاه 3400 میلی گرم بر کیلو گرم بود.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره هیدروالکلی برگ گیاه گل حساس دارای اثرات ضد دردی (در هر دو مدل درد حاد و مزمن) می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -37
لینک کوتاه:
magiran.com/p1312664 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.