بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند سال 1391

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
افزایش کیفیت آموزش پرستاری موجب ارتقای کیفیت در مراقبت پرستاری می شود. سنجش دیدگاه دانش آموختگان می تواند راه را برای برنامه ریزی و اصلاح روش های موجود روشن سازد. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دیدگاه دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند انجام شد.
روش بررسی
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی 115 نفر از دانش آموختگان پرستاری شاغل در بیمارستانهای شهر بیرجند در سال تحصیلی 91-90 که به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند، انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بخش مشخصات جمعیت شناختی و دیدگاه دانش آموختگان در خصوص میزان تاثیر عوامل مختلف بر کیفیت آموزش دارای 32 گویه و پنج حیطه بود. جهت تعیین روایی پرسشنامه از روایی محتوا و برای بررسی پایایی از ضریب همبستگی درونی سوالات استفاده شد که ضریب Cronbach Alpha در کل 92/0 و در حیطه های مختلف از 70/0 تا 83/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 15 و آزمونهای آماریFriedman و Wilcoxon تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
از 115 دانش آموخته موردمطالعه، بیشتر افراد مونث (8/87%)، متاهل (5/76%) و دانش آموخته دانشگاه های دولتی (7/68%) بودند. از دیدگاه دانش آموختگان، حیطه ویژگی های فردی استاد بیشترین و حیطه نظارت و ارزشیابی کمترین میانگین امتیاز تاثیر بر کیفیت آموزش را به خود اختصاص داده بود. همچنین موثرترین عامل در حیطه ویژگی های فردی استاد، تسلط استاد در درس مورد نظر بود.
نتیجه گیری
اساتید می توانند با کسب ویژگی هایی مانند تسلط در درس و توجه به مشکلات دانشجویان موجب ارتقای کیفیت آموزش گردیده و همچنین با انجام تغییراتی در سیستم ارزشیابی در جهت عینی تر بودن ارزشیابی و ارائه بازخورد به دانشجویان می توان گام موثری در ارتقای کیفیت آموزش برداشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
196 -202
لینک کوتاه:
magiran.com/p1359683 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.