مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی

پیام:
چکیده:
امروزه، اخلاق یکی از عوامل موثر در فرایند کسب صلاحیت بالینی پرستاران محسوب می شود. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه ی وضعیت هوش اخلاقی پرستاران در بیمارستان های نظامی و غیر نظامی انجام شد. در این مطالعه ی توصیفی - مقایسه ای، 315 پرستار از بیمارستان های شهر تهران و کرمان به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی استاندارد هوش اخلاقی Lennick & Kiel استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 17، آمار توصیفی و استنباطی، T- test، ANOVA، Chi-square مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از میان نمونه ها، 149 پرستار شاغل نظامی و 166 پرستار شاغل غیر نظامی بودند. به طور کلی، هوش اخلاقی بیش تر پرستاران در سطح متوسط بود. از طرفی، بین سطح هوش اخلاقی پرستاران نظامی و غیر نظامی تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (P<0.001). نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت آموزه های اخلاقی در پرستاری تاکید دارد. بنابراین، استفاده از برنامه های آموزشی مناسب در بحث اخلاق به خصوص در آموزش های ضمن خدمت پیشنهاد می شود. علاوه بر این، روند آموزش های دوره ای در بحث اخلاق در بیمارستان های نظامی نیز می تواند مورد توجه قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
59 -68
لینک کوتاه:
magiran.com/p1373911 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.