پیش بینی مولفه های مختلف پرخاشگری بر اساس پنج عامل عمده شخصیت و جنسیت در دانشجویان

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر پیش بینی ابعاد مختلف پرخاشگری براساس پنج عامل عمده شخصیت و جنسیت در گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بود. برای این منظور 272 نفر از دانشجویان دختر (146نفر) و پسر (126 نفر) دانشگاه شیراز با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه های پنج عامل بزرگ شخصیت (گلدبرگ،1990) و پرسش نامه پرخاشگری باس پری (باس- پری، 1992)را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی تحلیل شد. نتایج نشان داد روان نژندی قوی ترین پیش بینی کننده مثبت و توافق پذیری قوی ترین پیش بینی کننده منفی پرخاشگری کلی بود. هم چنین، روان نژندی به طور مثبت و مولفه های برون گرایی، توافق پذیری و وجدان گرایی به صورت منفی، پرخاشگری جسمی را پیش بینی کردند. مولفه های روان نژندی و گشودگی در تجربه قوی ترین پیش بینی کننده مثبت و توافق پذیری قوی ترین پیش بینی کننده منفی پرخاشگری کلامی بود. تنها مولفه روان نژندی توانست مولفه خصومت را پیش بینی کند. جنسیت در هیچ موردی پیش بینی کننده پرخاشگری نبود. در مجموع، خصوصیات شخصیتی روان نژندی و توافق پذیری، نقش معناداری در پرخاشگری در دانشجویان ایفا می کنند، اما جنسیت پیش بینی کننده معناداری برای هیچ یک از ابعاد پرخاشگری نیست.
زبان:
فارسی
صفحات:
49 -72
لینک کوتاه:
magiran.com/p1394866 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.