اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین MMP-2 و ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده توسط بلئومایسین در موش

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 (MMP-2) از خانواده آنزیم های پروتئولیتیک کننده هستند که در تخریب ماتریکس خارج سلولی و تجزیه غشای پایه نقش دارند. ماست سل ها در بیماری های التهابی از جمله فیبروز ریوی نقش مهمی ایفا کرده و می توانند به عنوان منشا پروتئین های ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 در نظر گرفته شوند. هدف از این تحقیق بررسی اثر داروی تالیدومید بر بیان پروتئین ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و جمعیت ماست سل ها در فیبروز ریوی القا شده به وسیله بلئومایسین در موش می باشد.
مواد و روش ها
در این تحقیق 32 موش نر بالغ با نژاد C57BL/6 بطور تصادفی به چهار گروه تقسیم بندی شدند: موش ها در گروه اول سولفات بلئومایسین (Bleomycin)، در گروه دوم علاوه بر بلئومایسن تالیدومید (Bleomycin + Thalidomide)، در گروه سوم تالیدومید (Thalidomide) و در گروه چهارم کربوکسی متیل سلولز (Carboxy Methyl Cellulose) را بصورت داخل صفاقی دریافت کردند. بعد از اتمام دوره، نمونه های ریوی از موش بدست آمد و مطالعات هیستولوژیکی و ایمنوهیستوشیمی روی آنها انجام شد. بعد از بررسی لام های بافتی تعداد سلول های بیان کننده پروتئین ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و ماست سل ها بدست آمد و نتایج با استفاده از آزمون های آماری One Way-ANOVA و Tukey تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
مطالعات هیستولوژیکی و ایمنوهیستوشیمیایی افزایش معنی دار تعداد سلول های بیان کننده ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و ماست سل ها را در گروه Bleomycin نسبت به گروه Carboxy Methyl Cellulose نشان داد (P < 0.001). اما تعداد این سلول ها در گروه + Bleomycin Thalidomide کاهش معنی داری نسبت به گروه Bleomycin نشان داد (P < 0.001).
نتیجه گیری
تالیدومید تعداد سلول های بیان کننده پروتئین ماتریکس متالوپروتئیناز- 2 و ماست سل ها را کم و متعاقب آن فیبروز ریوی را کاهش می دهد.
زبان:
فارسی
صفحات:
12 -21
لینک کوتاه:
magiran.com/p1409651 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.