اثربخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر قم

پیام:
چکیده:
زمینه
رفع چالش های قرن بیست ویک با فشارهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی پیچیده ای که دارد، نیازمند این است که جوانان خلاق، مبتکر، با انرژی، سازگار، با انگیزه و با اعتماد به نفس باشند و مهارت های استفاده از تفکر انتقادی و خلاق را به طور هدفمند توسعه دهند.
هدف
این مقاله درصدد است تا اثربخشی آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر یادگیری خود راهبر دانش آموزان دختر دوم تجربی در شهر قم را بررسی کند.
روش
پژوهش حاضر طرح آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود که گروه نمونه ای 105 نفری به صورت خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند، سپس گروه نمونه بر حسب سن، جنسیت، پایه، رشته تحصیلی، نمره استعداد تحصیلی همتاسازی شدند. پس از اجرای پیش آزمون با استفاده از پرسشنامه یادگیری خود راهبر فیشر و همکاران (2001)، گروه نمونه به طور تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش 25 نفری، تقسیم شدند. داده های به دست آمده از نمره گذاری پرسشنامه ها با روش آماری تحلیل واریانس و تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شد.
یافته ها
نتایج تحلیل ها نشان داد که آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و خلاق بر یادگیری خود راهبر و تمام مولفه های آن (رغبت به یادگیری، خودمدیریتی و خودکنترلی) تاثیر معناداری دارد.
نتیجه گیری
با آموزش تلفیقی تفکر انتقادی و تفکر خلاق رغبت به یادگیری، خودکنترلی و خودمدیریتی دانش آموزان افزایش می یابد. در نتیجه انگیزش استفاده از راهبردهای یادگیری، روحیه خوداتکایی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان بیش تر می شود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
55
لینک کوتاه:
magiran.com/p1410325 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!