بررسی اثر سیکلوسپورین بر میزان آنتی بادی های نا متقارن و سایتوکین TGF-β1 در مدل موشی سقط CBA/J×DBA/2

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
یکی از علل بروز سقط های مکرر، دخالت عوامل ایمونولوژیک در این نوع سقط می باشد. داروی سیکلوسپورین، موجب کاهش سقط در مدل حیوانی CBA/j×DBA/2 می گردد. آنتی بادی های نا متقارن و TGF-β از عوامل مهم تعیین کننده سرنوشت حاملگی است. مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیر سایکلوسپورین بر میزان این نوع آنتی بادی ها و سیتوکاین TGF-β1 سرمی، در مدل حیوانی سقط، انجام گرفت.
مواد و روش ها
موش های CBA/J ماده پس از جفت گیری با موش های نر DBA/2 به دو گروه تقسیم گردیدند، به گروه آزمون در روز پنجم حاملگی mg/kg 1 سیکلوسپورین و به گروه کنترل حامل دارو به صورت داخل صفاقی تزریق گردید. در روز 5/ 13 حاملگی، سرم تمامی موش ها تهیه و با روش الیزا آنتی بادی های نامتقارن و TGF-β1 اندازه گیری شد. هم چنین درصد سقط در روز 5/ 13 حاملگی بین این دو گروه با یکدیگر مقایسه گردید.
یافته ها
میزان آنتی بادی های نامتقارن (01/ 0> P) و درصد سقط (02/ 0> P) در گروه آزمون کاهش معنی داری را نشان داد. در حالی که سیتوکاین TGF-β1 در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نداشت (06/ 0
نتیجه گیری
علی رغم کاهش میزان آنتی بادی نامتقارن در گروه آزمون و نداشتن تفاوت معنی دار در میزان سایتوکاین TGF-β1 سرمی، میزان سقط در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل به صورت معنی دار کاهش یافته است لذا بایستی به مکانیسم های دیگر سرکوب پاسخ ایمنی و کاهش میزان سقط غیر از آنتی بادی های نامتقارن و TGF-β1، متعاقب مصرف سیکلوسپورین توجه نمود.
زبان:
فارسی
صفحات:
628 -635
لینک کوتاه:
magiran.com/p1411808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.