بررسی ارتباط پلی مورفیسم C26304T ژن XRCC1 با استعداد ابتلا به سرطان معده در جمعیت گیلان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سرطان معده یکی از شایع ترین بدخیمی ها می باشد و تشخیص زود هنگام می تواند در روش درمان موثر باشد. ناپایداری ژنومی و در نتیجه بروز تغییرات ژنی یک مرحله مولکولی و پاتوژنیک قاطع می باشد که در اوایل روند سرطان زایی معده رخ می دهد. ژن XRCC1 یکی از مهم ترین ژن های ترمیم DNA می باشد. پروتئین XRCC1 نقش اساسی در مسیر ترمیم DNA با برداشت باز ایفا می کند. پلی مورفیسم های ژن XRCC1 توانایی ترمیم DNA را تحت تاثیر قرار داده و با استعداد ژنتیکی به سرطان مرتبط هستند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط پلی مورفیسم C26304T ژن XRCC1 با خطر ابتلا به سرطان معده بود.
روش بررسی
در مطالعه مورد شاهدی حاضر، DNA ژنومی از 110 بیمار مبتلا به سرطان معده و 116 فرد سالم استخراج شد. دو گروه از نظر سن، جنس و نژاد مطابقت داشتند. جهت تعیین فراوانی آلل ها و ژنوتیپ های پلی مورفیسم C26304T ژن XRCC1، از تکنیک واکنش زنجیره ای پلی مراز و هضم آنزیمی استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
فراوانی آلل های C و T در بیماران به ترتیب 88/0 و 11/0 و در افراد سالم 94/0 و 06/0 بود (05/0p>). توزیع ژنوتیپ های CC، CT و TT در بین افراد بیمار، به ترتیب 2/78، 20 و 8/1 درصد بود. در بین گروه شاهد نیز، توزیع ژنوتیپ های CC، CT و TT به ترتیب 8/88، 3/10 و 9/0 درصد بود. از نظر فراوانی ژنوتیپی بین بیماران و افراد شاهد اختلاف معنی دار مشاهده گردید. ژنوتیپ CT به طور معنی دار با افزایش خطر سرطان معده مرتبط بود (042/0=p). علاوه بر این توزیع ژنوتیپ CT+TT بین بیماران و افراد سالم متفاوت بود(033/0=p).
نتیجه گیری
غربالگری پلی مورفیسم ژن XRCC1 می تواند به عنوان یک نشانگر مفید در تعیین حساسیت فردی به سرطان معده و کمک به راهکارهای پیشگیری و درمانی در افراد مستعد مورد استفاده قرار گیرد. تایید قطعی این امر نیازمند تکرار مطالعات مشابه با جمعیت های بزرگتر می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
198 تا 209
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413513 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!