بررسی آفات، بیماری ها و علف های هرزگونه های مختلف آویشن Thymus spp. در استان چهارمحال و بختیاری

چکیده:
آویشن (Thymus spp.) یکی از مهمترین گیاهان دارویی استان چهارمحال و بختیاری است. به منظور مطالعه آفات، بیماری ها و علف های هرز آویشن طی سال های 1387-1389، شش سایت صحرایی از رویشگاه های طبیعی گونه های آویشن در استان انتخاب گردید. همچنین از روی آویشن های موجود در کلکسیون گیاهان دارویی بلداجی و شش منطقه از مزارع آویشنT. vulgaris نمونه برداری انجام شد. مهمترین آفات شناسایی شده از روی آویشن عبارت بودند از: 1 – شته Aphis serpylli از روی T. daenensis، 2- تریپس Thrips tabaci از روی T. vulgaris و T. daenensis، 3- کنه تار عنکبوتی Tetranychus urticae از روی گونه T. vulgaris مهمترین عوامل بیماری زا روی آویشن عبارت بودند از: 1- بیماری پژمردگی و بوته میریFusarium oxysporum روی گونه T. vulgaris، 2- زنگ آویشنPuccinia serpylli روی گونه T. daenensis، 3- سفیدک پودری Golovinomyces biocellatus روی گونه T. daenensis subsp. Daenensis، 4- نماتدMeloidogyne javanica روی گونه های Thymus kotschyanus، T. daenensis و T. vulgaris همچنین پنج گونه علف هرز Cynodon dactylon، Amaranthus retroflexus، Convolvulus arvensis، Plantago lanceolata و Chenopodium album مهمترین گونه های علف هرز مزارع آویشن را در استان تشکیل می دهند.
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -136
لینک کوتاه:
magiran.com/p1413796 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!