مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت

پیام:
چکیده:
مقدمه
بررسی تاریخ جنگهای بشر خصوصا جنگ های اخیر، حکایت از آن دارد که بسیاری از کشورها به صورت پنهان و آشکار به سلاحهای شیمیایی، میکروبی و هسته ای دسترسی دارند. در کشور ما، رژیم بعثی عراق 92 بار از گاز خردل به طور گسترده علیه ایرانیان استفاده کرد که هنوز هم شاهد عوارض دیررس آن در بین مصدومان شیمیایی هستیم. هدف از این مطالعه مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان جدیدالورود پرستاری ارتش بر اساس مرزی بودن و غیر مرزی بودن شهر محل سکونت میباشد.
مواد و روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی است و بر روی 78 نفر از دانشجویان پرستاری ارتش که به روش سرشماری انتخاب شدند، در سال 1392 انجام گرفت. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار پژوهشگر ساخته استفاده شد. روایی ابزار به روش اعتبار محتوی و پایایی آن از طریق آزمون مجدد سنجیده شد. نتایج با استفاده از آمار توصیفی- تحلیلی و با نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل شدند.
یافته ها
میانگین دانش در گروه مرزی 50/ 44 ± 29/ 37 و در غیر مرزی 46/ 30 ± 02/ 33 بود. میانگین مهارت در گروه مرزی 89/ 2 ± 37/ 44 و در غیر مرزی 54/ 2 ± 56/ 44 بود که آزمون آماری تی مستقل اختلاف معناداری در دو گروه از نظر دانش (62/ 0 =P) و مهارت (76/ 0= P) نشان نداد؛ اما میانگین نگرش در گروه مرزی 76/ 9 ± 74 /98 و در غیر مرزی 64/ 19 ± 84/ 106 بود که آزمون تی مستقل تفاوت آماری معنادار را در دو گروه نشان داد (049/ 0= P).
بحث و نتیجه گیری
عدم تفاوت آماری معنادار در دانش و مهارت در دو گروه مرزی و غیر مرزی را میتوان به اطلاعات برگرفته از شبکه های اجتماعی و ارتباطات رسانه ای مربوط دانست. از طرفی عدم حضور در جنگ و تجربه نکردن آن، گذشت سالیان متمادی از جنگ تحمیلی و تفاوت نسلها را از دیگر دلایل دانست. علت بالا بودن نگرش گروه غیر مرزی نسبت به گروه مرزی را میتوان به آموزشهای رسمی و غیررسمی در سالهای قبل از ورود به دانشگاه و به استرس و اضطراب سکونت در مناطق مرزی مربوط دانست.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -5
لینک کوتاه:
magiran.com/p1437758 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.