مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور

پیام:
چکیده:
نور از مهم ترین عوامل محیطی تاثیرگذار بر بسیاری از جنبه های رشد و نمو گیاهان محسوب می شود. برگ های قرارگرفته در سایه و آفتاب به طور معمول تفاوت هایی در بسیاری ویژگی ها از جمله رفتار روزنه ای نشان می دهند. در این پژوهش، تاثیر شدت های مختلف نور بر رفتار روزنه ای دو رقم رز تحت شرایط گلخانه ای بررسی شد. تیمارها شامل شدت های نور 1200 (شاهد)، 640، 520 و 240 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بودند که روی دو رقم تجاری رز (‘ردوان ’ و ‘گلمیرا’) با استفاده از تورهای سبز رنگ اعمال شدند. براساس نتایج به دست آمده، طول و عرض روزنه در شدت نور 640 میکرومول بر متر مربع در ثانیه بیشترین بود و از این نظر، تفاوتی بین ارقام وجود نداشت. از نظر تراکم روزنه، تفاوت معناداری میان شدت های مختلف نور مشاهده نشد، اما بین دو رقم رز از این نظر، اختلاف معناداری مشاهده شد، به طوری که رقم ‘گلمیرا’ تعداد روزنه بیشتری نسبت به رقم ‘ردوان ’ داشت. اگرچه هدایت روزنه ای تنها در بین دو رقم اختلاف معناداری در سطح 5 درصد نشان داد، مقایسه میانگین شدت های مختلف نور تفاوت معناداری از این نظر نشان ندادند و تنها یک روند افزایشی با افزایش شدت نور به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -11
لینک کوتاه:
magiran.com/p1438906 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!