اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر مولفه های بهزیستی روانشناختی مادران

پیام:
چکیده:
موضوع پژوهش حاضر مطالعه تاثیر کارگاه های آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر مولفه های بهزیستی روان شناختی در مادران است. مطالعه به شیوه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران ساکن شهر تهران و نمونه آماری دربرگیرنده 81 مادر بود که از میان مناطق 1 تا 5 شهر تهران به صورت نمونه گیری غیر احتمالی و داوطلبانه برای شرکت در برنامه آموزشی ثبت نام کرده بودند. شرکت کنندگان در چهار کارگاه، 20 نفر در هر کارگاه با برنامه و شرایط یکسان آموزش دیدند. کارگاه های آموزش مدیریت خشم به مدت 7 هفته، هفته ای یک جلسه دو ساعته برگزار شد. آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (1989) پاسخ دادند. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون t وابسته، از مولفه های مقیاس بهزیستی روان شناختی تغییرات میانگینهای مولفه های زندگی هدفمند و رشد شخصی از نظر آماری معنادار بوده اما مقایسه میانگینهای پیش آزمون- پس آزمون مولفه های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری و تسلط بر محیط حاکی از آن بود که تغییرات ایجادشده معنا دار نیست. در پایان، بحث و نتیجه گیری و تبیین یافته های پژوهش ارائه شده است.
زبان:
فارسی
صفحه:
73
لینک کوتاه:
magiran.com/p1450071 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.