بررسی فراوانی نسبی ژنوتیپهای مختلف vacA در هلیکوباکترپیلوری جدا شده از نمونه های بیوپسی معده بیماران مبتلا به آدنوکارسینوما، زخم اثنی عشر و نرمال / گاستریت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) شهر اصفهان به روش PCR

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
هلیکوباکترپیلوری ارگانیسم گرم منفی خمیده شکل است که در دستگاه گوارش انسان مستقر می شود و باعث بروز عوارض مختلف دستگاه گوارش از جمله زخم ا ثنی عشر، گاستریت و بدخیمی های معده مثل آدنوکارسینوما می شود.
یکی از فاکتورهایی که توجه متخصصین را زیاد به خود معطوف کرده است امکان ارتباط ژنهای خاصی از این باکتری یعنی ژن های cagA و vacA و iceA با علانم بالینی گوناگون می باشد. در این تحقیق فراوانی ژنوتیپهای مختلف m1s1a) vacA s1b1 m1 و m2s1a و m2s1b و m1s2 و m2s2) در سوشهای جدا شده از بیماران مبتلا به گاستریت و زخمهای اثنی عشر و آدنوکارسینوما و ارتباط ان با بیماری های مذکور مورد بررسی قرار گرفته است.
روش ها
در مطالعه حاضر از 100 بیمار مبتلا به بیماری های مذکور دربخش آندوسکوپی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان بیوپسی تهیه گردید. پس از جداسازی هلیکوباکترپیلوری و تائید آن توسط تستهای بیوشیمیایی، وجود آلل های مختلف ژن vacA توسط PCR مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها
از یکصد بیمار باکتری H.pylori در شرایط میکروائروفیلیک جداسازی و با آزمایشهای بیوشیمیایی مورد تائید قرار گرفت. از یکصد بیمار با کشت مثبت 40 نفر مبتلا به گاستریت 40 نفر زخم اثنی عشر 20 نفر آدنوکارسینوما بودند. وجود آللهای m1s1a در بیماران مذکور به ترتیب با فراوانی 25%، 5/27%، 35% و m1s1b 20%، 25%، 25% و m2s1a 30%، 30%، 10% و m2s1b 25%، 5 /7 1 %، 30% و آلل S2 نیز در هیچکدام از باکتری های فوق مشاهده نشد.
نتیجه گیری
در این مطالعه رابطه معنی داری بین ژنوتیپهای مختلف vacA و بیماری های مذکور دیده نشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
29 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p1459400 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.