بررسی اثربخشی مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج

پیام:
چکیده:
مقدمه
نوجوانی دوره مهم و حیاتی است که با تغییرات جسمی، عاطفی و تکاملی همراه بوده و انسان را برای ورود به بزرگسالی آماده می کند. بدیهی است روند این تغییرات نقش به سزایی در رفتارهای بهداشتی دوران بزرگسالی دارد. لذا تشویق نوجوانان برای ایجاد رفتارهای سالم از اولویت های بهداشت عمومی جامعه است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در دانش آموزان دبیرستانی شهر کرج بود.
روش ها
پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی است که در 400 دانش آموز دبیرستانی شهر کرج که به صورت تصادفی و به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام شد. مداخله آموزشی به روش سخنرانی و پرسش و پاسخ انجام گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمع آوری شد و با استفاده از برنامه SPSS 19 تجزیه و تحلیل شد.
نتایج
اجرای برنامه آموزشی منجر به افزایش میانگین نمره برخی از ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت، شامل مسئولیت سلامت، فعالیت فیزیکی، تغذیه، روابط بین فردی گردید (P<0.0001)، اما رشد معنوی و مدیریت استرس تغییر معنی داری نداشت (P>0.05). هیچ تغییر معنی داری در ابعاد رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت در گروه شاهد مشاهده نگردید (P>0.05).
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که مداخله آموزشی می تواند موجب افزایش رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت شود. لذا پیشنهاد می شود جهت ارتقاء سلامت دانش آموزان از این نوع مداخلات آموزشی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
62 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p1461844 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!