اثر لیتیم کلراید بر تشکیل جسم زرد و رگزایی آن

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف
لیتیم کلراید (LiCl) اگرچه در درمان اختلالات روانی کاربرد دارد، ولی با اثرگذاری بر آنزیم هایی مانند GSK3β، بر تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد، اثر نامطلوب به جا می گذارد. آنزیم GSK3β از آنزیم های کلیدی در مسیرهای سیگنالینگ می باشد. شواهد نشان می دهد که این مسیرهای سیگنالینگ، نقش مهمی در تخمک گذاری دارد. ثابت شده است که لیتیم بر GSK3β اثر مهاری دارد. لذا هدف این مطالعه، تعیین اثر لیتیم کلراید بر رگ زایی و تکوین فولیکول های تخمدانی در موش های Wistar می باشد.
مواد و روش ها
در این مطالعه ی تجربی، با تزریق(PMSG (Pregnant mare’s serum gonadotropin به موش های ماده ی 23 روزه، رشد فولیکولی در تخمدان آنها تحریک و پس از 48 ساعت، با تزریق HCG، فاز تخمک گذاری و تشکیل جسم زرد در آنها القا گردید. در این آزمایش، از لیتیم کلراید به صورت همزمان با HCG برای تیمار 15 موش گروه تجربی، استفاده شد. همچنین، به 15 موش گروه کنترل، به جای لیتیم کلراید، سرم فیزیولوژی تزریق شد. سپس در زمان 4، 12 و 24 ساعت پس از تزریق، تخمدان ها خارج و برای 24 ساعت، در فیکساتیوهای بوئن قرار گرفته و جهت بررسی بافت شناسی آماده گردیدند. برای آنالیز آماری، از T-test استفاده شد.
یافته ها
تفاوت معنی داری بین تخمک گذاری در گروهی که لیتیم کلراید دریافت کرده بودند با گروه کنترل وجود نداشت. این در حالی است که تعداد عروق خونی در تخمدان گروهی که لیتیم کلراید دریافت کرده بودند (5/5±5/ 10) در مقایسه با گروه شاهد (5/5±5/ 37)، کاهش معنی داری نشان داد (p<0.05).
نتیجه گیری
لیتیم کلراید بر تخمک گذاری تاثیری نداشته ولی باعث ایجاد اختلال در کیفیت جسم زرد شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
130 -135
لینک کوتاه:
magiran.com/p1466209 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.