ارزیابی فراوانی و نوع میان وعده مصرفی در کودکان 6-3 ساله شهرستان های بافت و رابر در سال 1391

پیام:
چکیده:
مقدمه
پوسیدگی دندان یک بیماری چند عاملی بوده و رژیم غذایی نقش مهمی در پیشگیری از بیماری های دهان و دندان از جمله پوسیدگی دندانی دارد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی و نوع مصرف میان وعده های غذایی کودکان 6-3 ساله شهرستان های رابر و بافت در سال 1391بود.
روش بررسی
این مطالعه از نوع مقطعی- توصیفی بود که بر روی 240 کودک 6-3 ساله در شهرستان های رابر و بافت که به روش خوشه ایمنظم سیستماتیک، از میان کودکان مهد کودک، انتخاب شده بودند، انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از یک پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک (جنس، شغل و سطح سواد والدین، تعداد فرزندان خانواده) و دو چک لیست حاوی نوع و تعداد دفعات میان وعده های غذایی که توسط کودکان در مراکز پیش دبستانی و مهدهای کودک و در منازل مصرف می شد، انجام شد و داده ها توسط نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و تست های آماری t و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در این پژوهش 125 نفر (1/52%) پسر و بقیه دختر بودند. فراوانی نسبی میان وعده های غذایی پوسیدگی زا 42/45 درصد، میانیگن مصرف هفتگی میان وعده های غذایی توسط پسران 98/18±68/45 و توسط دختران 10/18±05/46 بود. بین این دو میانگین اختلاف معنی داری وجود نداشت (879/0P =). میانگین مصرف میان وعده در منازل به طور معنی داری بیشتر از مهد کودک بود (000/0 P=). دفعات مصرف میان وعده در رابر بیشتر از بافت بود ولی این اختلاف معنی دار نبود (493/0 P=). بین تحصیلات پدران و مادران با دفعات مصرف میان وعده ارتباط آماری معنی دار مشاهده نشد (643/0 P=) و (762/0 P=).
بحث و نتیجه گیری
نتایج مطالعه کنونی بیانگر مصرف دفعات زیاد میان وعده در کودکان مهد کودک های شهرستان های بافت و رابر بود. با توجه به این که بخشی از انرژی لازم برای رشد و نمو کودک از میان وعده حاصل می شود، لذا توجه به استفاده از میان وعده های سالم جهت سلامت دندان های کودکان ضروری به نظر می رسد.
زبان:
فارسی
صفحات:
145 -153
لینک کوتاه:
magiran.com/p1474774 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.