باور به تاثیر اجرام آسمانی بر سلامت یا بیماری انسان در طب کهن چین و ختا (با نگاهی به کتاب تانکسوق نامه ایلخانی)

پیام:
چکیده:
از جمله کهن ترین باورها و ساخته های ذهنی انسان ها در طول تاریخ، آن بوده است که اجرام آسمانی (ماه، خورشید، ستارگان، سیارات، شهاب سنگ ها و دنباله دارها) می توانند بر سرنوشت یا سلامت و بیماری افراد، تاثیر بگذارند؛ این اعتقادات فارغ از جنبه های علمی یا غیر علمی آن ها حتی در متون طبی و علمی روزگاران کهن، بازنمودهای فراوانی یافته است که در بررسی کلی، گستره فکری و اعتقادی اقوام باستانی را به نمایش می گذارد و حتی، توجیه گر بسیاری از عقاید امروزین اقوام مختلف در این باره است. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی کهن ترین رویکردهای اساطیری/ تاریخی درباره باور مذکور، اندیشه های مردمان شرق دور (= چین، ختا، مغولان و...) به عنوان یکی از تمدن های پرنفوذ ادوار باستانی و تاریخی، مورد توجه قرار گرفته است. برای استناد بیشتر، «تانکسوق نامه ایلخانی» به عنوان مهم ترین متن ترجمه شده از طب چینی در قرن هشتم هجری، مبنای بحث قرار گرفته و نفوذ چنین باوری در طب اهل ختا، بر مبنای مندرجات آن کتاب، بیشتر بررسی شده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
83 -107
لینک کوتاه:
magiran.com/p1488651 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!