تاثیر لیپوپلی ساکارید و پلی ریبوسیتدیلیک اسیدبه عنوان (آگونیست هایTLR)، بر میزان تولید نیتریک اکسایدو القاء آپوپتوزیس در سلول هایTفعال شده توسط سلول های بنیادی مزانشیمال موش

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سلول های بنیادی مزانشیمال، سلول های بالغ پیش ساز غیر خون ساز و چندتوان معرفیمی گردند. سیمایپیش التهابییا ضدالتهابی این سلول ها در پاسخ های ایمنی با فعال شدن گیرنده های شبه تول خاص ظاهر می گردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر لیپوپلی ساکارید و پلی ریبوسیتیدیلیک اسید در غلظت های مختلف و زمان های مختلف انکوباسیون بر میزان تولید نیتریک اکساید و القاء آپوپتوزیس در سلول هایTفعال شده و ارتباط این دو است.

مواد و روش کار

از استخوان های ران و درشت نی به روش فلاشینگ، سوسپانسیون سلولی تهیه و سلول های مزانشیمال به روش چسبندگی پلاستیک جداسازی شدند. پس از بارآمدگی 70 درصدسلول ها، سلول ها با آگونیست هایTLR، Poly: IC (یک و پنج میکروگرم بر میلی لیتر)، LPS (10 و 20 نانوگرم بر میلی لیتر) و غلظت ترکیبی کمینه (Poly: ICیک میکروگرم بر میلی لیتر و LPS 10 نانوگرم بر میلی لیتر) (LP) در دو زمان مجزاییک و 12 ساعت تیمار شدند. نیتریک اکساید مایع روئیسلول ها، با روش گریس سنجیده شد. درصد آپوپتوزیس سلول هایT، با روش فلوسایتومتریرنگ آمیزی اکریدین-اورنج/پروپیدیوم-آیداید اندازه گیری گردید.

یافته ها

یافته ها نشان داد که Poly: IC بیشترین میزان آپوپتوزیس را در غلظت پایین (یک میکروگرم بر میلی لیتر و پس از گذشت 12 ساعت) اعمال می نماید. درحالی که بیشترین میزان آپوپتوزیس سلول هایT در تیمار با LPS در غلظت بالا (20 نانوگرم بر میلی لیتر و یک ساعت) انکوباسیون به دست آمد (P<0.05). همچنین افزایش میزان آپوپتوزیس سلول هایT در ارتباط با تولید نیتریک اکسایدمی باشد.

بحث و نتیجه گیری

بر اساس نتایج به دست آمدهمی توان نتیجه گرفت که غلظت آگونیست و زمان تیمار سلول های بنیادی با آن می تواند اثرات مختلفی در تولید نیتریک اکساید و فعالیت آپوپتوزیMSCها داشته باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
852 -864
لینک کوتاه:
magiran.com/p1494042 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.