بررسی اثر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در یک صنعت ریخته گری

پیام:
چکیده:
مقدمه
بیماری های مرتبط با گرما از مشکلات شایع در بسیاری از صنایع است. استرس گرمایی سبب تغییر در میزان ترشح و غلظت برخی از هورمون های پلاسما می گردد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استرس گرمایی بر غلظت هورمون های تیروکسین(T4) و تری یدوتیرونین(T3) شاغلین در یک صنعت ریخته گری انجام یافت.
روش بررسی
این مطالعه مقطعی با مشارکت 35 نفر از شاغلین یک صنعت ریخته گری در تابستان 1392 انجام گردید. جهت بررسی آثار حاد و مزمن گرما بر غلظت هورمون های تیروئیدی، 10 سی سی نمونه خون از شاغلین گرفته شد و آنالیز آن با روش کیت ELISA انجام یافت. پارامترهای محیطی در اواسط ماه مرداد در 7 ایستگاه کاری اندازه گیری شد. جهت تعیین ارتباط میان داده های قبل و بعد از مواجهه، از آزمون T زوجی و ویل کاکس استفاده گردید.
نتایج
شاخص دمای تر گویسان(WBGT) در ایستگاه های مورد مطالعه، 35 درجه سانتی گراد و میانگین دمای خشک و تابشی در این محیط 53/40 و 6±5/47 درجه سانتی گراد بود. نتایج این بررسی نشان داد که مواجهه حاد با گرما سبب کاهش معنی دار(P<0.001) غلظت هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین در شاغلین گروه مورد گردید. همبستگی بالایی میان غلظت هورمون های تیروئیدی شاغلین در گروه مورد و شاخص WBGT و دمای هوا(ta) گزارش شد.
نتیجه گیری
مواجهه حاد با گرما سبب کاهش غلظت هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین در شاغلین می گردد. تغییر در غلظت هورمون تری یدوتیرونین می تواند به عنوان یکی از شاخص های استرین گرمایی مطرح باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1496955 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.