بررسی تاثیر عوامل آنی گرایی خریدار و عوامل درون فروشگاهی بر خرید آنی در فروشگاه های زنجیره ای

چکیده:
مطالعه حاضر تاثیر عوامل درون‍فروشگاهی (محرک بیرونی) و آنی‍گرایی در رفتار خریدار (محرک درونی) را برای خرید آنی بررسی کرده است. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل‍یابی ساختاری استفاده شد. خریداران فروشگاه های زنجیره ای شهر تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونه‍گیری کوکران نمونه 384 نفری تعیین شد که پس از توزیع 450 پرسشنامه، 417 پرسشنامه تکمیل شد. روایی پرسشنامه با نظر خبرگان و بارهای عاملی تاییدی سنجیده شد و ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نیز بیانگر پایایی مناسب پرسشنامه بود. نتایج نشان داد محیط درون‍فروشگاهی، طراحی فروشگاه، اندازه فروشگاه به عنوان عوامل بیرونی و فوریت در رفتار، هیجان طلبی و نبود تفکر پیش از عمل به عنوان عوامل درونی بر خرید آنی تاثیر دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
985 -1004
لینک کوتاه:
magiran.com/p1509790 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.