ارزیابی ریسک اختلالات اسکلتی - عضلانی به روش PATH در کارگران ساختمان سازی

چکیده:
مقدمه
اختلالات اسکلتی - عضلانی در کارگران ساختمان سازی نسبت به سایر شغل ها شیوع بالایی دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی - عضلانی به روشPATH در کارگران ساختمان سازی در استان ایلام انجام شد.
روش ها
این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی و مقطعی بر روی 68 نفر از کارگران ساختمان سازی (10 نفر بنا ،37 نفر کارگر معمولی، 11 نفر کاشی کار و10 نفر گچ کار) در خرداد 1394 انجام شد. نحوه انتخاب نمونه به صورت تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری داده ها، چک لیست روش PATH بود. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS 19 و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج
بر اساس اطلاعات بدست آمده از چک لیست روشPATH بیشترین حالت پوسچر برای وضعیت تنه (5/57 درصد) و گردن (4/43 درصد)، خمش شدید بود. برای پوسچر بازو بیشترین حالت پوسچر قرار گرفتن هر دو دست در بالای ارتفاع شانه (5/59 درصد) بود. بیشترین حالت پوسچر برای وضعیت پا حالت خنثی (2/86 درصد) و زانو خمیده (1/44 درصد) بود. بیشترین وزن بار حمل شده 5 تا 10 کیلوگرم (7/36 درصد) و 10 تا 15 کیلوگرم (2/46درصد) می باشد. شغل های کارگر معمولی و کاشی کاری دارای درصد ریسک بیشتری برای ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی بودند.
نتیجه گیری
نتایج این مطالعه نشان داد که ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی – عضلانی در کارگران ساختمان سازی بالاست که گویای آسیب زا بودن شرایط و محیط کار در صنعت ساختمان سازی می باشد. بنابراین، انجام اقدامات اصلاحی جهت بهبود شرایط کار ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -20
لینک کوتاه:
magiran.com/p1531529 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!