میزان سوءتغذیه و میزان شیوع نارسایی رشد در شیرخواران 1تا18 ماهه

پیام:
چکیده:
اهداف

سوءتغذیه و نارسایی رشد از مشکلات عمده بهداشتی کشورهای در حال توسعه است. هدف از انجام این پژوهش بررسی شاخص های رشد (قد و وزن) و میزان شیوع نارسایی رشد در شیرخواران 1 تا 18ماهه بود.
ابزار و

روش ها

این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی در جمعیت کودکان 18-1ماهه کلیه مراکز بهداشتی شهر قوچان در دو مرحله در بازه زمانی نیمسال اول 1391 انجام شد و 1002 نوزاد در سه گروه سنی به روش در دسترس انتخاب شدند. قد و وزن کودکان ثبت شد. منحنی های قد و وزن برای سن رسم گردید. داده ها با نرم افزار SPSS 14 تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

قد و وزن زیر صدک 5 در مقطع سنی 6-1ماه، در دختران به ترتیب 9/7 و 5/3% و در پسران 6/8 و 4/2%، در مقطع سنی 12-7ماه، در دختران به ترتیب 3/5 و 3/9% و در پسران 1/8 و 0/7% و در مقطع سنی 18-13ماه، در دختران به ترتیب 6/11 و 6/8% و در پسران 7/9 و 5/6% ثبت شد. بیشترین مقطع سنی مبتلاء به نارسایی رشد در پسران (7/9%) گروه 18-13ماهه و در دختران (3/9%) گروه 12-7ماهه بودند. بیشترین فراوانی صدک زیر 5 برای قد در هر دو جنس در گروه سنی 18-13ماهه گزارش شد.

نتیجه گیری

وضعیت تغذیه ای نوزادان 1 تا 18ماهه در قوچان طبق استانداردهای جدید سازمان بهداشت جهانی از وضعیت مناسبی برخوردار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -6
لینک کوتاه:
magiran.com/p1533586 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.