تهیه نقشه پوشش اراضی حوزه آبخیز کفتاره با تکنیک سنجش از دور

چکیده:
از جمله عوامل مهم در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی، به ویژه در راستای نیل به توسعه ی پایدار و استفاده ی بهینه از سرزمین، اطلاع به هنگام از وضعیت پوشش اراضی است. تکنیک های سنجش از دور، بهترین وسیله برای استخراج نقشه ی کاربری اراضی می باشد. لذا در این تحقیق، برای تهیه نقشه ی کاربری اراضی از روش طبقه بندی نظارت شده و الگوریتم طبقه بندی حداکثر احتمال استفاده گردید. منطقه ی مورد مطالعه، حوزه آبخیز کفتاره استان اردبیل است و در این تحقیق، از تصاویر ماهواره ی لندست 8 سال 2014 استفاده گردید. نتایج نشان داد که به ترتیب کشت دیم، مرتع، کشت آبی و اراضی بایر، بیش ترین سطح منطقه را تشکیل می دهند. برای ارزیابی صحت و دقت طبقه بندی های انجام شده، صحت کلی و ضریب کاپا تعیین گردید که به ترتیب 96.24% و 93.20% به دست آمد که نشان دهنده ی قابلیت بالای تصاویر لندست 8 برای تهیه ی نقشه ی کاربری اراضی می باشد. برای تهیه نقشه ی تراکم پوشش گیاهی اراضی مرتعی نیز از شاخص پوشش گیاهی NDVI استفاده شد و نتایج نشان داد که اکثر قسمت های منطقه را مراتع با تراکم ضعیف در بر می گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
43 -52
لینک کوتاه:
magiran.com/p1539006 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.