بررسی تغییرپذیری های عناصر غذایی، ویژگی های رشدی و فیزیولوژیک در چند رقم و دورگه بین گونه ای انگور در شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم

چکیده:
انتخاب انگورهای متحمل به شوری به عنوان پایه یا رقم و یافتن شاخص هایی برای غربال ژنوتیپ های متحمل، بسیار اهمیت دارد. به این منظور تاثیر چند غلظت کلرید سدیم (0، 50، 100 و 150 میلی مولار) روی طول ریشه، وزن خشک ریشه و ساقه، شدت آسیب های شوری، پرولین، قندهای محلول، محتوای آب نسبی، میزان سدیم، کلر، پتاسیم و نیترات برگ رقم های رشه، ریش بابا، ات اوزوم، سایانی و دو دورگه بین گونه ای در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار درون گلدان در شرایط هوای آزاد بررسی شد. میزان رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و RWC با افزایش شوری، کاهش یافتند. شوری در چند رقم باعث افزایش میزان پرولین و قندهای محلول شد، کمترین تجمع سدیم و کلر در برگ های دورگ H6 و رقم های سایانی و رشه دیده شد. در غلظت های بالای شوری پتاسیم و نیترات برگ کاهش یافت. کمترین آسیب های شوری در دورگ ها و رقم رشه مشاهده شد. در غلظت 150 میلی مولار تنها H6 تحمل مناسبی را نشان داد. بر پایه میزان تجمع سدیم و کلر برگ و آسیب های وارده به شاخه و برگ و میزان رشد در بین رقم ها، رشه و در بین دورگ ها، H6 تحمل نسبی به شوری نشان دادند.
زبان:
فارسی
صفحات:
33 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p1549547 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!