فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و هفتم شماره 1 (بهار 1395)
 • سال چهل و هفتم شماره 1 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حمیدرضا طحانیان، علی عبادی *، مریم شهبازی، حسین لسانی صفحات 1-9
  شوری به عنوان یکی از مهم ترین تنش های محیطی، تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و باغی را با مخاطره روبرو کرده است. آینده تولید انگور (Vitis vinifera L.) به عنوان یکی از مهم ترین محصولات اقتصادی بخش باغبانی در گرو اصلاح و استفاده از پایه های مقاوم به شوری است. هدف از این پژوهش بررسی تحمل شوری و چگونگی توزیع یون های مرتبط با تنش شوری در شش رقم و ژنوتیپ انگور از گونه Vitis vinifera شامل شاهرودی (سرخ فخری)، سفید فخری، سبز انگور، دیوانه کاشمر، SH068 و G-T01در شرایط گلخانه ای بود. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی تصادفی با دو عامل رقم و شوری و در سه تکرار انجام شد. گیاهان با سطوح مختلف شوری شامل کمتر از 2 (9/1-8/1)، 4و6 دسی زیمنس بر متر به مدت چهل روز تیمار شدند. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش میزان کلرید سدیم تجمع یون های سدیم و کلر در اندام های مختلف همه ژنوتیپ ها، به صورت معنی داری (05/0P<) افزایش و یون پتاسیم در شاخساره افزایش و در ریشه کاهش داشت. ژنوتیپ G-T01 کمترین میزان تجمع کلر (به ترتیب 87/0 درصد و 84/1 درصد وزن خشک برگ و شاخساره) را نشان داد. درمجموع به نظر می رسد ژنوتیپ GT01 و رقم شاهرودی به ترتیب از بیشترین و کمترین توانایی در کاهش عوارض ناشی از مسمومیت کلر را داشتند. نتایج این تحقیق وجود اختلاف در واکنش به تنش شوری در بین ژنوتیپ های بومی انگور گونه وینیفرا را تایید می کند.
  کلیدواژگان: انگور، پایه، تحمل، ژنوتیپ، شوری، کلر
 • رقیه عظیمی*، فاطمه سفیدکن، پروین صالحی، اعظم منفرد، محمود نادری صفحات 11-20
  جنس بومادران در ایران 19 گونه گیاه علفی چندساله و معطر دارد که شش گونه آن انحصاری ایران است. در این تحقیق با هدف بررسی اسانس جمعیت های مختلف بومادران با نام علمی Achillea nobilis L. (بومی ایران) در شرایط زراعی، بذر22 جمعیت گیاه از رویشگاه های مختلف گرد آوری شده و در مزرعه تحقیقاتی کشت شد. سرشاخه های گل دار در هنگام اوج گلدهی برداشت و پس از خشک کردن در سایه، اسانس گیری به روش تقطیر با آب صورت گرفت. اسانس ها با استفاده از دستگاه های رنگ نگاری گازی (گازکروماتوگرافی) (GC) و رنگ نگاری گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/Mass) تجزیه شدند. بازده اسانس ها از 33/0 درصد تا 44/1درصد متفاوت بود. کمترین بازده اسانس در جمعیت سمنان (33/0 درصد) و بیشترین بازده اسانس در جمعیت سنندج (44/1 درصد) مشاهده شد. تجزیه خوشه ای (کلاستر) بر پایه ترکیب های اسانس ها نشان داد که کل نمونه های (accessions) موردبررسی در دو خوشه جداگانه قرار گرفتند. ترکیب اصلی اسانس خوشه-1 آرتمیزیاکتون بود که بیشترین میزان آن (5/85درصد) در جمعیت سنندج بود. در اسانس جمعیت های گرگان-2 5/84درصد، مراوه تپه-1 6/81 درصد، زنجان-1 3/81درصد، گلستان-2 2/80 درصد و گلستان-3 1/80درصد آرتمیزیاکتون وجود داشت. در اسانس نمونه های خوشه-2 میزان آرتمیزیاکتون کمتر بوده و این جمعیت ها بر پایه میزان آلفا-توجون، بتا-توجون، 8،1-سینئول و سیس-کریزانتنول به صورت بسیار متمایزی گروه بندی شدند. جمعیت همدان-2 موجود در این گروه بندی منبع غنی از سیس-کریزانتنول (7/41درصد) بود. جمعیت های گرگان-1 و خرم آباد منابع غنی از آلفا-توجون (به ترتیب 1/52درصد و 3/49درصد) بودند و جمعیت گرگان-1 بالاترین میزان بتا-توجون (9/17درصد) را داشت.
  کلیدواژگان: Achillea nobilis، آرتمیزیاکتون، اسانس، آلفا، توجون، سیس، کریزانتنول
 • هاجر مرادی پور، محمدحسین آبنوسی *، محمدرضا امیرجانی، مجید مهدیه صفحات 21-31
  پریوش گیاهی زینتی و داروئی است که ازنظر اقتصادی نیز اهمیت دارد. از پینه (کالوس) گیاه پریوش دروایه (سوسپانسیون) یاخته ای تهیه و پس از تیمار با دزهای مختلف نیترات کادمیم به مدت 1، 3، 6 روز توانائی زیست توسط تریپان بلو و MTT بررسی شد. سوسپانسیون یاخته ای برای بررسی ریخت شناسی (مورفولوژی) و بافت پینه برای بررسی فعالیت آنزیم های کاتالاز، گایاکول پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز و پراکسیداسیون لیپیدی پس از تیمار با 0، 20، 30 و 40 میلی مولار به مدت سه روز استفاده شد. داده ها به روش ANOVA یک سویه و آزمون دانکن تجزیه (آنالیز) و 05/0P< به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد. داده های تریپان بلو و MTT نشان دهنده تفاوت معنی دار (05/0 p<) میانگین توانایی زیستی به صورت وابسته به دز در مقایسه با کنترل بود. همچنین فعالیت آنزیم های موردبررسی در پاسخ به تنش اکسایشی (اکسیداتیوی) ناشی از نیترات کادمیم افزایش معنی دار (05/0p<) نشان داد. میزان مالون دی آلدئید به عنوان محصول پراکسیداسیون لیپید نیز با افزایش معنی دار همراه بود. نیترات کادمیم باعث تخریب غشاء و کاهش توانائی زیستی یاخته ها شد، افزایش فعالیت آنزیم های پاداکسندگی قادر به جبران آسیب وارده نبود.
  کلیدواژگان: آنزیم های پاداکسندگی، پاسخ یاخته ای، پینه گیاه پریوش، مالون دی آلدئید، نیترات کادمیم
 • حامد دولتی بانه* صفحات 33-44
  انتخاب انگورهای متحمل به شوری به عنوان پایه یا رقم و یافتن شاخص هایی برای غربال ژنوتیپ های متحمل، بسیار اهمیت دارد. به این منظور تاثیر چند غلظت کلرید سدیم (0، 50، 100 و 150 میلی مولار) روی طول ریشه، وزن خشک ریشه و ساقه، شدت آسیب های شوری، پرولین، قندهای محلول، محتوای آب نسبی، میزان سدیم، کلر، پتاسیم و نیترات برگ رقم های رشه، ریش بابا، ات اوزوم، سایانی و دو دورگه بین گونه ای در قالب آزمایش فاکتوریل با پایه بلوک کامل تصادفی در سه تکرار درون گلدان در شرایط هوای آزاد بررسی شد. میزان رشد، وزن خشک ریشه و ساقه و RWC با افزایش شوری، کاهش یافتند. شوری در چند رقم باعث افزایش میزان پرولین و قندهای محلول شد، کمترین تجمع سدیم و کلر در برگ های دورگ H6 و رقم های سایانی و رشه دیده شد. در غلظت های بالای شوری پتاسیم و نیترات برگ کاهش یافت. کمترین آسیب های شوری در دورگ ها و رقم رشه مشاهده شد. در غلظت 150 میلی مولار تنها H6 تحمل مناسبی را نشان داد. بر پایه میزان تجمع سدیم و کلر برگ و آسیب های وارده به شاخه و برگ و میزان رشد در بین رقم ها، رشه و در بین دورگ ها، H6 تحمل نسبی به شوری نشان دادند.
  کلیدواژگان: پرولین، تحمل، کلر و رشد، ویتیس
 • سیده مریم موسوی فتاح، حسن ساری خانی* صفحات 45-54
  این پژوهش به منظور بررسی تاثیر کیفیت نور بر ریزازدیادی پایه گلابی333OH × Fانجام شد. ابتدا ریزنمونه های تک گره روی محیط کشت QL تغییر یافته حاوی BA (0، 5/0، 1 و 2 میلی گرم در لیتر) و IAA (0، 1/0 و 1 میلی گرم در لیتر) کشت و از لحاظ شاخه زایی ارزیابی شدند. سپس گیاهچه ها در مناسب ترین ترکیب هورمونی کشت شده و در اتاقک رشد با چهار تیمار نوری فلورسنت (شاهد)، آبی، قرمز و ترکیب یکسان آبی و قرمز حاصل از LED با شدت 57 میکرومول در متر مربع در ثانیه قرار گرفتند. برای بررسی تاثیر نور بر ریشه زایی، ریزنمونه ها در محیط کشت QL تغییر یافته حاوی 1 میلی گرم در لیتر IAA کشت و در اتاقک رشد با چهار تیمار نوری مشابه شاخه زایی قرار گرفتند. بیشترین تعداد شاخساره در نور ترکیبی آبی و قرمز و بلندترین طول شاخساره و میانگره در نور قرمز مشاهده شد. همچنین بیشترین تعداد برگ و تعداد گره در تیمار نور آبی مشاهده شد. در مورد ریشه زایی نیز تیمارهای نوری تاثیر معنی داری بر درصد ریشه زایی، تعداد ریشه و طول ریشه نشان دادند. بیشترین درصد ریشه زایی با ریشه زایی تمامی شاخساره ها در تیمار ترکیبی آبی و قرمز مشاهده شد. در مقابل کمترین ریشه زایی، کمترین تعداد ریشه در گیاهچه و کمترین طول ریشه در تیمار نور آبی بدست آمد. با توجه به نتایج تیمار نور ترکیبی آبی و قرمز برای افزایش میزان شاخه زایی و ریشه زایی در این پایه نسبت به سایر تیمار های نوری مناسب تر بود و گیاهان تحت تاثیر نور ترکیبی تعداد شاخساره بیشتری را داشتند.
  کلیدواژگان: پایه گلابی OH × F333، کیفیت نور، LED، شاخه زایی، ریشه زایی
 • محمد بهزاد امیری، پرویز رضوانی مقدم *، محسن جهان صفحات 55-69
  به منظور مطالعه صفات مورفولوژیک موثر بر عملکرد گاوزبان ایرانی (Echium amoenum) در شرایط کاربرد تیمارهای تغذیه ای و تراکم های مختلف، آزمایشی در سال های زراعی 92-1390 در دانشگاه فردوسی مشهد به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 3 تراکم گیاهی (10، 5 و 3 بوته در مترمربع) و 5 نوع کود آلی و شیمیایی مختلف (کمپوست، ورمی کمپوست، گاوی، شیمیایی و شاهد) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تمامی کودهای آلی مورد مطالعه منجر به افزایش عملکرد گل نسبت به شاهد شدند، به طوری که عملکرد گل در تیمارهای کمپوست، ورمی کمپوست و گاوی به ترتیب 25، 28 و 27 درصد بیشتر از شاهد بود. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای ارتفاع بوته، عملکرد اندام هوایی و تعداد گل در بوته، اصلی ترین عوامل موثر بر عملکرد گل بودند، ضمن اینکه سهم نسبی عملکرد اندام هوایی در مقایسه با ارتفاع بوته و تعداد گل در بوته به ترتیب 16 و 25 درصد بیشتر بود. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، عملکرد اندام هوایی در بوته به طرق مختلف به طور غیرمستقیم عملکرد گل را تحت تاثیر قرار داد، ولی بیشترین اثر غیرمستقیم آن از طریق ارتفاع بوته بود.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، تحلیل مسیر، تراکم بهینه، رگرسیون چندمتغیره، کمپوست
 • زینب محسنی *، حسین صادقی، مجتبی محمودی صفحات 71-79
  هم اکنون یکی از راه های افزایش سفتی بافت میوه، مصرف کلسیم روی میوه های کیوی پیش از برداشت است. چگونگی برداشت، ترابری و نگهداری کیوی در ایران مناسب نیست و ضایعات حاصله در اثر کاربرد روش های سنتی و بی دقتی در امر برداشت تا عرضه به مصرف کننده بسیار زیاد است. لذا این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف هرس تابستانه و کلرید کلسیم بر ویژگی های کمی و کیفی میوه کیوی رقم هایوارد انجام شد. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با دو عامل، هرس تابستانه در سطوح (0، 2، 4 و 8 باقی گذاشتن برگ از انتهای آخرین میوه) و کلرید کلسیم با غلظت های (صفر و 5 /1 درصد) و درمجموع با 8 تیمار به اجرا درآمد. پس از تیمار، ویژگی های کیفی و کمی میوه های برداشت شده شامل مواد جامد محلول (TSS)، اسیدیته قابل عیارسنجی یا تیتراسیون (TA)، سفتی بافت میوه، وزن، طول، قطر، حجم و میزان کلسیم میوه ارزیابی شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر متقابل و جداگانه هرس تابستانه و کلرید کلسیم بر مواد جامد محلول (TSS)، سفتی، وزن و کلسیم بافت میوه معنی دار شد. مقایسه میانگین نشان داد که بالاترین میزان کلسیم بافت میوه (93/1 درصد) و بالاترین میزان سفتی (73/11) در تیمار اثر متقابل هرس سبک و کلرید کلسیم 5/1 درصد است. بنابراین استفاده توام از هرس تابستانه و کلرید کلسیم سبب مقاومت بیشتر میوه به آسیب های مکانیکی حین برداشت و جابجایی و ترابری آن خواهد شد.
  کلیدواژگان: اندازه شاخه، کلرید کلسیم، کلسیم بافت میوه، میزان سفتی بافت، میوه کیوی رقم هایوارد
 • فاطمه نوروزی فاز *، سید حسین میردهقان، حمیدرضا کریمی، حسین علایی صفحات 81-91
  توت فرنگی عمر انبارمانی پایینی دارد و ازآنجاکه به صورت تازه خوری مصرف می شود، استفاده از روش های سالم و طبیعی برای افزایش عمر انباری آن ضروری است. در این پژوهش، تاثیر سطوح مختلف اسانس های تیمول و منتول (0؛ آب مقطر، شاهد؛ 5، 10 و 15 میکرولیتر) به صورت تدخینی در بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی بررسی شد. ویژگی های کیفی میوه ها پس از 0، 10 و 17 روز نگهداری در دمای Co1±2 و رطوبت نسبی 5±90درصد ارزیابی شد. تیمار اسانس موجب حفظ سفتی، افزایش شاخص کروما و درخشندگی و کاهش تغییرپذیری رنگ و وزن نسبت به شاهد شد. این تیمار بر اسید کل، ویتامین ث و مواد جامد محلول اثر معنی داری نداشت، اما با افزایش زمان انبارمانی از میزان آن ها کاسته شد. آنتوسیانین و فعالیت پاد اکسندگی (آنتی اکسیدانی) طی انبارمانی در آغاز افزایش و پس ازآن کاهش نشان دادند و منتول 5 میکرولیتر سبب افزایش معنی دار ترکیب های فنلی نسبت به شاهد شد. اسانس تیمول تا حدودی سبب تغییر مزه و بوی میوه ها شد. با توجه به نبود تاثیر نامطلوب منتول بر بو و مزه نسبت به تیمول و تاثیر مثبت آن بر ویژگی های کیفی میوه، منتول می تواند به عنوان یک عامل فعال در بسته بندی توت فرنگی استفاده شود.
  کلیدواژگان: اسانس، ترکیب های فنلی، سفتی، فعالیت ضداکسیدانی
 • نفیسه برجی، معظم حسن پور اصیل*، عاطفه صبوری صفحات 93-103
  در این پژوهش که باهدف بهبود کیفیت و افزایش ماندگاری پس از برداشت گل شاخه بریدنی مریم رقم دابل انجام گرفت، تیمارهای موردآزمایش شامل آب مقطر به عنوان تیمار شاهد، اتانول 3درصد، ساکارز 5 درصد، اسانس آویشن باغی در سه سطح 50، 75 و 100 میلی گرم در لیتر، اسل در سه سطح 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر و برای شماری از شاخه های گل نیز تیمار ضربانی با ساکارز 5درصد در 24 ساعت اول و قرار دادن شاخه های گل تیمارشده با ساکارز در سه غلظت یادشده اسانس آویشن باغی و اسل، در 24 ساعت دوم بودند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد تیمار گل ها با غلظت های 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر اسل، بیشترین تاثیر را در به تاخیر انداختن پیری گل ها به ترتیب به مدت 33/7، 67/6 و 67/5 روز داشتند. در غلظت های 75، 100 و 50 میلی گرم در لیتر اسانس آویشن باغی نیز ماندگاری به ترتیب 33/4، 67/3 و 33/3 روز افزایش یافت. در این تیمارها وزن تر نسبی، جذب آب، میزان مواد جامد محلول، پروتئین و سبزینه (کلروفیل) نسبت به دیگر تیمارها بیشتر بود. میزان پراکسیداسیون لیپیدها و فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز در طی دوره پس از برداشت در گل های تیمارشده با غلظت های 25، 50 و 75 میلی گرم در لیتر اسل و غلظت های 75، 100 و 50 میلی گرم در لیتر اسانس آویشن باغی نسبت به دیگر تیمارها کمتر بود. اسل و اسانس آویشن باغی به همراه ساکارز نیز سبب افزایش ماندگاری گل های شاخه بریدنی مریم رقم دابل شدند.
  کلیدواژگان: آنزیم پراکسیداز، باز شدن گلچه ها، بنزیل آدنین، روغن های ضروری، گل مریم، مالون دی آلدئید
 • سعید عشقی *، مسلم کیامرثی صفحات 105-117
  به منظور بررسی میزان تحمل سرما در جوانه های انگور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با 80 تیمار و 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل 4 رقم (ریش بابا، سیاه شیراز، عسکری و بواناتی)، 4 تاریخ نمونه برداری (15آذر، 15دی، 15بهمن و 15اسفند سال های 1389 و 1390) و 5 دما (5+، 7-، 15- ، 22- و30- درجه سلسیوس) بود. از قلمه های تک گره این رقم ها استفاده شد و ویژگی های درصد مرگ جوانه های اولین، دومین و سومین میزان نشت یونی و LT10، LT50 و LT90 (دماهای کنترل شده زیر 0 که باعث مرگ 10درصد، 50درصد و90درصد جوانه ها می شود) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با کاهش دما به زیر 0 درجه سلسیوس، درصد بروز مرگ جوانه اولین افزایش یافت. بیش ترین مرگ جوانه در رقم سیاه شیراز مشاهده شد. جوانه های خفته رقم سیاه شیراز و عسکری در اثر تیمار دمای پایین بیش ترین و رقم ریش بابا و بواناتی کم ترین آسیب را دیدند. کم ترین و بیش ترین LT50 در 15 آذر به ترتیب در رقم سیاه شیراز (4/14-) و بواناتی (2/16-) و در 15 اسفند به ترتیب در رقم سیاه شیراز (1/10-) و ریش بابا (8/12-) مشاهده گردید. در جمع، رقم های ریش بابا و بواناتی از تحمل بیشتری و رقم های سیاه شیراز و عسکری تحمل کمتری به سرما داشتند.
  کلیدواژگان: انگور، دمای پایین، مرگ جوانه، نشت یونی
 • شیرین نصرالله پورمقدم، حمیدرضا کریمی *، علی اکبر محمدی میریک، محمدحسین شمشیری صفحات 119-127
  به منظور ارزیابی تنوع ساختارظاهری (مورفولوژیکی) درون یک توده بذری پسته رقم بادامی ریز زرند (Pistacia vera L. cv. Badami-Riz- Zarand) و همبستگی بین ویژگی های بذرها با دانهال های حاصل از آن ها، 20 صفت کمی در 67 خشک میوه و دانهال های حاصل از کشت بررسی شد. نتایج نشان داد که همبستگی معنی دار و مثبتی بین ابعاد خشک میوه و مغز و همچنین ارتفاع دانهال های با قطر طوقه وجود دارد. بر پایه رسم کردار تجزیه خوشه ای ژنوتیپ های موردبررسی به سه دسته جداگانه گروه بندی شدند. گروه اول شامل دانهال هایی بودند که از بذرهای پهن تری به وجود آمده بودند و طول دم برگ و قطر در انتها و وسط ساقه آن ها بیش از دو گروه دیگر بود. همچنین وزن مغز، طول پهنک برگ و ارتفاع دانهال به طور معنی داری در گروه اول نسبت به گروه سوم برتری داشت. همین طور مشخص شد ژنوتیپ هایی که در گروه دوم قرار گرفتند طول و قطر خشک میوه، طول و عرض مغز، نسبت طول به عرض پهنک برگ، شاخص سبزینگی برگ و قطر طوقه بیشتری از ژنوتیپ های گروه سوم داشتند. درمجموع نتایج این آزمایش نشان داد که در پسته رقم بادامی ریز زرند به رغم یکسان بودن والد مادری در بذرهای استفاده شده از یک توده بذری، تنوع ساختارظاهری بالایی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که با برقراری رابطه رگرسیونی بین برخی صفات خشک میوه (بذر) و دانهال حاصل از آن ها پیش از کاشت با توجه به ابعاد خشک میوه (بذر) می توان بعضی از ویژگی های مرتبط باقدرت رشد را در دانهال حاصل از کشت آن بذر برآورد و پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: ابعاد بذر، خشک میوه، ژنوتیپ، قدرت رشد
 • عبدالامیر راهنما *، عبدالحمید محبی صفحات 129-133
  واکنش درخت خرما به مصرف کودهای شیمیایی، به علت وجود عناصر غذایی در تنه بسیار کند است. این ویژگی، موجب بی تفاوتی بیشتر نخل کاران به تغذیه درخت خرما شده است. درحالی که، مصرف متوازن عناصر غذایی موجب بهبود رشد رویشی می شود. این تحقیق باهدف بررسی تاثیر مصرف کودهای دامی، شیمیایی و گوگرد آلی بر ویژگی های رویشی پاجوش های نخل تجاری پیارم در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار به مدت دو سال انجام شد. تیمارها شامل؛ شاهد (بدون مصرف کود)؛ کود گاوی پوسیده کامل در دو سطح 20 و 30 کیلوگرم؛ مخلوط کودهای شیمیایی NPK در سه سطح؛ 150، 150، 150، 200، 200 ،250 و 300، 250، 250 گرم نیتروژن از منبع سولفات آمونیم، فسفر از منبع سوپر فسفات تریپل، پتاسیم از منبع کلرور پتاسیم و گوگرد آلی در سه سطح 500، 750 و 1000 گرم به ازای هر اصله پاجوش در هرسال بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف گوگرد آلی تاثیر مثبت و معنی داری در سطح 1درصد در افزایش رشد رویشی داشت. بیشترین میزان افزایش در قطر، ارتفاع تنه و نهال به ترتیب معادل 7/16، 3/23 و 7/61 سانتی متر، بیشترین افزایش در شمار برگ معادل 7/11 برگ، بیشترین افزایش در عرض و طول برگ به ترتیب معادل 7/15 و 0/36 سانتی متر در تیمار تغذیه با بیشترین سطح گوگرد آلی دیده شد. با توجه به نبود تفاوت معنی دار در سطوح مختلف گوگرد، برای بهبود رشد رویشی توصیه می شود میزان 500 گرم گوگرد آلی همراه با 20 کیلوگرم کود دامی در ترکیب بستر کاشت پاجوش ها به کار برده شود.
  کلیدواژگان: تغذیه، درخت خرما، کود آلی، کود شیمیایی
 • فرشته خسروی نژاد، حمید عبداللهی *، بهاره کاشفی، مریم حسنی، زینب صالحی صفحات 135-144
  در بین درختان میوه دانه دار، درخت ’به‘ حساس ترین میزبان بیماری آتشک بوده و گزینش رقم های متحمل آن اهمیت دارد. در این تحقیق برای تعیین شرایط بهینه افزایش، ریز نمونه های رقم های امیدبخش KVD4، NB2، PH2 به همراه پایه کوئینس C و رقم شاهد اصفهان (KVD3) در محیط های MS، QL و QL تغییریافته (mQL)، ارزیابی و بیشترین میزان رشد در کمترین زمان و بهترین پرآوری در mQL مشاهده شد. در بررسی تاثیر غلظت های مختلف دو هورمون گیاهی سایتوکینین 2iP و BAP در محیط پایه mQL، به ترتیب برتری محیط حاوی 5/0 و 1 میلی گرم بر لیتر 2iP و BAP با بهترین شمار و کیفیت ریز شاخه ها مشخص شد. ریشه زایی شاخساره ها در تیمار دراز مدت با غلظت های 1/0 میلی گرم بر لیتر IBA و تاثیر توام IBA وBAP با غلظت های 1 میلی گرم بر لیتر و تیمار کوتاه مدت با غلظت های 5/0، 1 و 2 میلی گرم بر لیتر IBA، مشخص کرد که تیمار کوتاه مدت، ریشه زایی بهتری دارد. بیشترین درصد ریشه زایی، توسعه برگی، طول و کیفیت ریشه در غلظت 2 میلی گرم بر لیتر IBA در تیمار کوتاه مدت ایجاد شد. به طور کلی برای ریزازدیادی رقم ها و بقاء مطلوب ریز شاخه ها، محیط رشدی مشتمل بر نمک های پایه mQL غنی شده با 3 درصد ساکارز، 1 میلی گرم بر لیتر BAP، 1 میلی گرم بر لیتر 2iP، 5/0 درصد پکتین و 6/0 درصد آگار توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تنظیم کننده های رشد، ریز نمونه، ریشه زایی، سایتوکینین، محیط کشت
 • عبدالستار دارابی* صفحات 145-156
  به منظور بررسی تاثیر تاریخ انتقال نشاء و سوخچه بر زودرس کردن جمعیت های پیاز این آزمایش به مدت یک سال زراعی (93-1392) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان در استان خوزستان و کشتزارهای شهرستان باغ ملک انجام گرفت. این پژوهش به صورت آزمایش اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی شامل نوع افزونه1: نشاء و سوخچه و چهار جمعیت شامل پیاز اصلاح شده بهبهان، توده محلی رامهرمز، رقم های پریماورا و تگزاس ارلی گرانو و سه تاریخ انتقال اول و پانزده مهر و اول آبان به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی در نظر گرفته شدند. به منظور تولید سوخچه، بذرها در اوایل فروردین ماه با تراکم 12-10 گرم در کرت هایی به ابعاد 1 مترمربع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان کشت شدند. برای تولید نشاء، بذرها در تاریخ های اول و پانزدهم مرداد و اول شهریور در شهرستان باغ ملک در خزانه کشت شدند. رقم پری ماورا در افزایش با هر دو افزونه بیشترین عملکرد کل و قابل فروش را تولید کرد. عملکرد کل و قابل فروش در افزایش با سوخچه از افزایش با نشاء در سطح معنی دار 1درصد بیشتر بود. با به تاخیر افتادن تاریخ انتقال از اول مهرماه، درصد زودبالغی (بولتینگ) و دوقلویی سوخ کاهش ولی عملکرد قابل فروش سوخ افزایش یافت. بنا بر نتایج این بررسی برای زودرس کردن پیاز در استان خوزستان کاشت سوخچه های رقم پریماورا در تاریخ انتقال پانزدهم مهر با عملکرد قابل فروش 34/46 تن در هکتار توصیه می شود.
  کلیدواژگان: دوقلویی، زودبالغی، عملکرد قابل فروش، عملکرد کل
 • طاهره بهرامی، وحید روحی، عبدالرحمان محمدخانی، سعید ریزی* صفحات 157-166
  بام های سبز بخشی از تلاش ها برای پایدارتر ساختن شهرها و یکی از راه حل های پیشرفته برای چالش های شهری است. گسترش فیزیکی شهرها منجر به از بین رفتن طبیعت سبز شده است. بنابراین ایجاد و توسعه فضای سبز نقش مهمی در زندگی همه موجودها ازجمله انسان دارد. به همین منظور آزمایشی با عنوان بررسی تاثیر برخی از بسترهای کشت بر عملکرد گل مغربی صورتی (Oenothera speciosa Rosea) در شرایط بام سبز، به صورت فاکتوریل با استفاده از عامل های ورمی کمپوست (0، پنج و 10 درصد حجمی) و سبوس (پوست) برنج (0، 7 و 14 درصد حجمی) در قالب طرح کامل تصادفی با نه تیمار و سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که تیمار ورمی کمپوست تاثیر معنی داری بر شمار گل، میانگین گلدهی، قطر گل، قطر ساقه، حجم ریشه و وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه و رطوبت خاک داشته است. همچنین در بیشتر صفات موردبررسی، اختلاف مثبت معنی داری بین تیمارهای اعمال شده و تیمار شاهد وجود داشت. در این تحقیق ورمی کمپوست 10 درصد حجمی به همراه 14درصد حجمی سبوس برنج بیش ترین تاثیر را بر ویژگی های گل مغربی صورتی داشته است. پس با توجه به نتایج کلی مشخص است که این ترکیب به عنوان بستر کشت در بام سبز برای گل مغربی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بام سبز، بستر کشت، سبوس برنج، گل مغربی صورتی، ورمی کمپوست
|
 • Hamidreza Tahanian, Ali Ebadi*, Maryam Shahbazi, Hossein Lesani Pages 1-9
  Salinity, as an abiotic stress, causes significant losses in horticultural production. Future of grape production, as one of the most important economical horticultural fruits, depends on breeding programs and using salt tolerant rootstocks. The aim of this study was to investigate the salinity tolerance and the distribution of ions associated with salinity in six genotypes and Varieties of grapes (Vitis vinifera L.), namely ‘Shahrudi’, ‘Fakhri Sefid’, ‘Sabz Angur’, ‘Divaneh Kashmar’, SH068 and GT01. The factorial experiment based on Completely Randomized design was carried out with two factors of variety and salinity in three replications. Plants were treated with different salinity levels of less than 2 (1.8-1.9), 4 and 6 dS/m for 40 days. Results showed that increasing the amount of sodium chloride in all genotypes, increased sodium and chloride levels in various organs and Potassium in shoot, while it decreased Potassium concentration in roots, significantly (P
  Keywords: chloride, genotype, grapevine, rootstock, salinity, tolerance
 • Roghayeh Azimi*, Fatemeh Sefidkon, Parvin Salehi, Axsm Monfared, Mahmood Naderi Pages 11-20
  The Achillea genus has 19 herbaceous aromatic species in Iran, six of them are endemic. One of the native species of this genus is Achillea nobilis. In traditional medicine, different parts of Achillea species are used because of antiseptic, anti-inflammatory, antihistamine and antioxidant properties. In this research, the seeds of Achillea nobilis were collected from different provinces of Iran and cultivated in the field of Alborz Research Station, Karaj, Iran. In order to compare the essential oil content and composition, flowering shoots were collected in full flowering stage. The plant materials were dried at shade and their essential oils were obtained by hydro-distillation. The oils were analyzed by gas chromatography (GC) and gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS). Results showed that the oil yields varied from 0.33% to 1.44%. Semnan sample was produced the minimum amount of oil yield whereas Kordistan population had maximum oil yild. Cluster analysis divided all accessions into two clusters. The main compound in the oils of first cluster was artmisia ktone. The highest amount of Artemisia ketone (85.5%) was found in the oil of Sanandaj population. In the oil of Ghorghan-2, 84.5%, Maraveh Taph 81.6%, Zanjan-1 81.3%, Golestan-2, 80.2% and Golestan-3, 80.1% of Artemisia ketone were identified. In the oils of cluster 2, the percentage of Artemisia ketone was very low. The accessions contained alpha-thujone, beta-thujone and 1, 8-cineole in their oils. Hamedan-2 population was a rich sourc of cis-chrysanthenol, Gorgan-1 and Khoramabad populations were the rich sources of alpha-thujone and Gorgan-1 contained highest amount of beta-thujone.
  Keywords: Achillea nobilis, Artemisia ketone, α thujone, cis, chrysanthenol, essential oil
 • Hajar Moradipoor, Mohammad H. Abnosi*, Mohammadreza Amirjani, Majid Mahdiyeh Pages 21-31
  Catharantus-roseus is a medicinal and ornamental plant with growing attention toward its economical value. To determine cell viability based on trypan blue and MTT assay, cell suspension from callus of Catharantus-roseus were treated with different concentrations of cadmium-nitratee for 1, 3 and 6 days. Also cell suspension was used to investigate the cell morphology for a period of 3 days using 0, 20, 30 and 40 mM of cadmium nitrate. In addition, the callus was also treated for a same period and concentrations to estimate the level of lipid peroxidation and the activity of superoxide dismutase, catalase and guaiacol peroxidase. Data was analysed using one-way-ANOVA (Duncan-test) and pCatharantus roseus. Activity of the antioxidant enzymes increased significantly but was not able to compensate the caused damages.
  Keywords: antioxidant enzymes, cadmium nitrate, catharantus roseus callus, cellular response, malondialdehyde
 • Hamed Dolati Baneh* Pages 33-44
  Selection and use of tolerant grapevine as rootstock or own-rooted vines and finding indexes for screening of resistant genotypes have especial importance. To identify the salt tolerant grapevine genotypes, effects of NaCl concentrations (0, 50, 100 and 150 mM) on root length, root and shoot dry weight, prolin, total soluble solid, RWC, level of salt injury, leaf concentration of K, Na, Cl and NO3 of ‘Rasha’, ‘Rishbaba Qermez’, ‘At ouzum’, and ‘Sayani’ as well as two inter- species hybrids was investigated in factorial experiment based on RCBD design. Results showed that increasing NaCl concentration caused a significant reduction in shoot growth, the average root and shoot dry weight and RWC of all genotypes. Increasing NaCl concentration caused a significant production of prolin and soluble sugar in some genotypes. The lowest Cl and Na accumulation was obtained in leaves of H6 and then in Sayani and Rasha, respectively. In high salt concentration, leaf K and No3 contents were decreased. The lowest salinity symptoms were observed in leaves and shoots of two hybrids as well as in ‘Rasha’. In 150 Mm NaCl, only hybrid H6 showed medium degree of tolerance. Based on Na and Cl accumulation in leaves, salt damage symptoms and vegetative growth rate, ‘Rasha’ cultivar and H6 hybrid showed logical salt tolerance.
  Keywords: chloride, growth, proline, tolerance, vitis
 • Seyed Maryam Mousavifattah, Hassan Sarikhani* Pages 45-54
  This research was aimed to investgate the effect of light quality on micropropagation of pear rootstock OH×F333. First, single nodes explants were cultured in modified QL medium containing BA at four levels (0, 0.5, 1, and 2 mg/l-1) and IAA at three levels (0, 0.1, and 1 mg/l-1) and were evaluated for shoot proliferation. Then, plantlets subcultured in modified QL medium containing 1 mg/l-1 BA and were maintained in growth chamber under four level of light quality consisting red, blue and red-blue light provided by LED instrument and white cool light provided by florescent, all having 75 µmol m-2 s-1 intensity. For investigation of light quality on rooting, shoots were subcultured on modified QL medium containing 1 mg/l-1 IAA and were incubated under same light treatments. The results indicated that the highest number of proliferated shoots was obtained in red-blue light while the longest shoots and internodes was in red light treatment. Moreover, the number of leaves and nodes of plantlets grown under blue light were high. Light quality showed significant effect on rooting percentage, root number and root length. The highest rooting, with 100 percent rooting of shoots, was observed in red-blue light treatment. In contrary, the lowest percentage of rooting, the lowest number of root and the shortest length of root were observed in blue light treatment. Based on current results, combination of blue and red light in comparison to other light treatment was more appropriate treatment for shoot proliferation and rooting of pear rootstock OH×F333. The explants under this treatment showed higher number of shoots.
  Keywords: OH × F333 pear rootstock, light quality, proliferation, LED, rooting
 • Mohammad Behzad Amiri, Parviz Rezvani Moghaddam*, Mohsen Jahan Pages 55-69
  In order to study the morphological characteristics affecting yield of Echium amoenum under different nutritional treatments and different plant densities, a factorial experiment based on RCBD design with three replications was conducted at Agricultural Research Station, Ferdowsi University of Mashhad, Iran in 2011-2013 growing seasons. The experimental treatments were all combination of three plant densities (10, 5 and 3 plant.m-2) and five different types of organic and chemical fertilizers (compost, vermicompost, cow manure, chemical fertilizer and control). Results showed that organic fertilizers increased flower yield compared to control treatment. The flower yield of compost, vermicompost and cow manure treatments were 25, 28, and 27 percent more than control, respectively. Results of multivariate regression showed that variables of plant height, shoot dry weight, and number of flower per plant were the main factors affecting yield of flower; meanwhile, the relative contribution of shoot dry weight was approximately 16 and 25 percent more than plant height and number of flowers per plant, respectively. Based on the results of path analysis, shoot dry weight per plant had indirect effect on yield flower in different ways, but most of its indirect effect was imposed through plant height on the yield flower.
  Keywords: compost, multivariate regression, optimal density, path analysis, plant height
 • Zeynab Mohseni*, Hossein Sadeghi, Mojtaba Mahmoodi Pages 71-79
  Among the most important mineral nutrients Calcium is involved in determining fruit quality. There is one approad to increase fruit firmness, how to harvest, transport and storage of kiwifruit in Iran is not appropriate and resulting damages caused by careless use of traditional methods in the field to offer to the consumer is very high. How harvest, transport and storage of kiwifruit, in Iran, it is inappropriate and resulting damages caused by the careless use of traditional methods that have been cropping up a lot of supply to the consumer. Thus, the present study was to investigate the effect of different levels, summer pruning and calcium on quantitative and qualitative characteristics kiwifruit variety Hayward was done The experiment based on a factorial, randomized complete block design with two factors, the summer pruning levels (0, 2, 4 and 8 leaf, of the last fruit) and calcium chloride concentrations (0, 5/1 percent), and a total of 8 treatments carried out. After treatment, the qualitative and quantitative properties of harvested fruits contain soluble solids (TSS), acidity (TA), fruit firmness, fruit weight, length, diameter, volume and fruit tissue calcium was evaluated. Results of data analysis showed that interactions and separate summer pruning and calcium chloride on soluble solids (TSS), fruit firmness, fruit weight, fruit tissue calcium was significant. Average data showed that the highest amount of calcium in the fruit tissue (1/93%) and the highest firmness (11/73) in the treatment of the interaction of light pruning and calcium chloride 1/5 percent isTherefore, the combination of summer pruning and calcium chloride to kiwifruit variety Hayward Resulting in greater resistance to mechanical damage during harvest and transport the fruit will be ware.
  Keywords: Actinidia deliciosa (Hayeard), calcium chloride, firmness, fruit tissue calcium, shoot size
 • Fatemeh Norouzi Faz*, Seyed Hossein Mirdehghan, Hamidreza Karimi, Hossein Alaei Pages 81-91
  Strawberry has a short shelf life and since it is consumed as fresh, the use of healthy and natural methods to increase its postharvest life is necessary. In this study, effect of different levels of thymol and menthol essential oils (0 (distillated water, control), 5, 10 and 15 μl) in the packaging with celofan as fumigation on postharvest maintenance quality of strawberries was studied. Qualitative characteristic of strawberries was evaluated after 0, 10 and 17 days storage at 2±1◦C and 90±5 % RH. Essential oils treatment led to maintain fruit firmness, increment of chroma value and brightness and reduced color changes and weight loss compared to control. This treatment had no significant effect on total acidity, soluble solids content and vitamin C, but these values decreased over storage. Anthocyanin content and antioxidant activity increased during storage initially and then decreased. Menthol at 5 μl led to significant increase of phenolic compounds compared to control. Thymol essential oil changed the odor of fruits slightly. Regarding lack of adverse effect of menthol on flavor compared to thymol and its positive effect on the qualitative postharvest parameters, it can be used as an active agent in strawberry packaging.
  Keywords: antioxidant activity, essential oil, firmness, phenolic compounds
 • Nafiseh Borji, Moazzam Hassanpour Asil*, Atefeh Sabouri Pages 93-103
  The aim of this research was to improve postharvest quality and vase life of tuberose cut flowers. Treatments in this experiment included: distilled water, 3% ethanol and 5% sucrose as control, thyme oil in 3 levels (50, 75 and 100 mg/l), accel in 3 level (25, 50 and 75 mg/l) and for some of flowers pulsing with 5% sucrose in first 24 hours then puting cut flowers treated with sucrose in thyme oil and accel with the same concentrations in second 24 hours. Experiment was carried out in completely randomized design with three replications. Some traits were measured in multiple times, as split plot in completely randomized design. Results showed that vase life of flowers treated with 25, 50 and 75 mg/l accel, increased up to 7.33, 6.67 and 5.67 days, respectively. Concentrations of 75, 100 and 50 mg/l of thyme oil increased vase life up to 4.33, 3.67 and 3.33 days, respectively. In above mentioned treatments, relative fresh weight, water uptake, TSS, protein and chlorophyll content were higher than controls. Lipid peroxidation, peroxidase and catalase activity during postharvest period in the cut flowers that were treated with 25, 50 and 75 mg/l accel and 75, 100 and 50 mg/l thyme oil, were lower than other treatments. Efficacy of accel and thyme oil accompanied with sucrose were increased, resulted in higher longevity of flowers and better quality maintenance of polianthes tuberosa cv. Double.
  Keywords: BA, essential oil, floret opening, MDA, POD, Polianthes tuberosa
 • Saeid Eshghi*, Moslem Kiamarsi Pages 105-117
  This research was carried out to investigate the cold-hardiness of grapevine buds in a factorial experiment base on completely randomized design (CRD) with 80 treatments and three replications. Treatments included four cultivars (Rish-Baba, Siyah-e-Shiraz, Askari and Bavanati), four sampling dates (6th Dec, 5th Jan, 4th Feb and 6th Mar 2009 and 2010) and low temperature levels (, -7, -15, -22 and -30°C). Results indicated that with the decrease of temperature, incidence of bud necrosis increased. Dormant buds of Siyah-e-Shiraz and Askari were most injured by low temperature, whereas, the rate of injury was lower in cvs Rish-Baba and Bavanati cultivars. The lowest and highest LT50 were observed on 6th December in Siyah-e-Shiraz (-14.4°C) and Bavanati (-16.2°C) and Rish-Baba on 6th March in Siyah-e-Shiraz (-10.1°C) and Rish-Baba (-12.8°C), respectively. In general, Rish-Baba and Bavanati were the most tolerant and Siyah-e-Shiraz and Askari were the most susceptible grape cultivars.
  Keywords: bud necrosis, electrolyte leakage, grapevine, low temperature
 • Shirin Nasrolah Pourmoghadam, Hamidreza Karimi*, Ali Akbar Mohammadi Mirik, Mohammad Hossein Shamshiri Pages 119-127
  In order to study morphological variation within seeds and seedlings of a pistachio population of ‘Badami-Riz-e-Zarand’, 20 quantitative traits were measured in sixty-seven nut and seedlings originated from them. Results showed that there was positive and significant correlation between traits of nuts (seeds) and kernels, not between seedling height and crown diameter. According to measured parameters and cluster analysis, seedlings clustered to three groups. In the first seed group, petiole width and length as well as petiole diameter at the bottom and the middle were more than the other two groups. In the first group, kernel weight, leaf length and seedling height was significantly more than third group. Similarly, it was found that seedlings in the second group had nut length, nut diameter, kernel length and width, the ratio of length to width of leaves, SPAD index and stem diameter greater than the third group. Results of this experiment showed that despite the fact that all of the nuts had the same female parent; there was high morphological diversity within seeds of a pistachio population of cv. Badami-Riz-e-Zarand. Also, results revealed, characteristics associated with vigor of seedlings can be estimated before planting by defining a regression formula between some of seed traits.
  Keywords: genotypes, growth rate, nut, seed dimensions
 • Abdulamir Rahnama*, Abdulhamid Mohebi Pages 129-133
  Date palm tree reaction to fertilizer is very slow, due to the trunk nutrients. This fact leads to farmer unwillingness to feed the trees. However, balance fertilizing improves vegetative growth and reduce the period for flowering. This study aimed to assess the effects of manure, chemical and organic sulfur on vegetative characteristics of ‘Piarom’ date palm offshoot in a randomized complete block design with nine treatments and three replications for two years. Treatments consisted of control (no fertilizer), cattle manure at 20 and 30 kgtree, mixed NPK fertilizers at three levels: 150, 150 150, 200 200 250 and 300 250, 250g of nitrogen (ammonium sulfate), phosphate (triple superphosphate), potassium (potassium chloride), and organic sulfur source at three levels, 500, 750, and 1000g per offshoots per year. Analysis of variance showed a significant positive effect (1%) of organic sulfur on increasing vegetative growth. The highest increment in diameter, tree height and trunk, (7.16, 3.23 and 7/61 cm) increment in the number of leaves (7.11), increase in leaf width and length (15.7 and 36.0 cm) were obtained with the highest level of organic sulfur consumption. There was no significant differences among organic sulfur levels. Therefore, using 500g organic sulfur accompanied with 20 kg of manure in the planting bed is recommended to improve growth of rate date palm offshoots.
  Keywords: date palm, fertilization, organic sulfur, sucker
 • Fereshteh Khosravinezhad, Hamid Abdollahi*, Bahareh Kashefi, Maryam Hassani, Zeynab Salehi Pages 135-144
  Among pome fruit trees, quince is the most susceptible tree to fire blight. Following selection of several promising quince cultivars, this research aimed at optimization of in vitro propagation protocol of the selected materials. Therefore, several experiments were carried out for determination of the best culture medium and plant growth regulators for establishment, proliferation and root induction of these cultivars. At first, proliferation and growth of KVD4, NB2 and PH2 genotypes were compared with Quince C and cv. Isfahan (KVD3) as control, in three culture media based on MS, QL and modified QL, in which mQL was observed to have the highest growth, and the best proliferation and shootlets quality. Then, mQL as the base culture medium was used to study effects of 2ip and BAP in two 0.5 and 1 mg/L concentrations. Based on the results, the culture medium containing 2ip (0.5 mg/L) and BAP (1 mg/L) showed the highest number and quality of shootlets. Finally, having examined root induction of the shoots in two long term treatments with IBA, 0.1 mg/L alone, and simultaneously with IBA and BAP (both 1 mg/L), and in short term treatment with IBA at 0.5, 1 and 2 mg/L concentrations, showed that the short term treatment gave better root induction. Also, the highest percentage of roots, leaf development, length and quality of roots resulted in short term treatment with 2 mg/L IBA.
  Keywords: culture media, cytokinin, growth regulators, quince, root induction
 • Abdolsattar Darabi Pages 145-156
  This experiment was conducted to study the effect of transplanting date of onion set and transplant on earliness of onionpopulationsin Khuzestan province at Behbahan Agriculture Research Station in Khuzestan province and farm of Baghe-e- malek region within one year (2013-14). Experiment was performed in split factorial based on RCBD with three replications. Main plot consisted of propagule types: transplant and onion set. Sub plot consisted of combination of three transplanting dates (23th September, 7th and 23th October) and four population (Behbahan bred onion, Ramhormoz landrace, Primavra and Texas­ early grano cultivars). In order to produce sets, 10-12 grams seeds (of each population) were sown per square meter at Behbahan Agriculture Research Station in late February. For transplants production, seeds were sown in nursery in Baghe-e- melek region on 23th July, 6th and 23th August. Primavera cultivar produced the highest total and marketable yield by both propagules. The total and marketable yield of onion set propagule was higher than transplant propagule at 1% probability level. By postponing transplanting date, from 23th September, bolted plants and double bulbs decreased, but marketable yield increased. According to results, for early production of onion in Khuzestan province planting, Primavera onion set in transplanting date of October 7, with marketable yield of 46.34 t ha-1, is recommended.
  Keywords: bolting, double bulb, marketable yield, total yield
 • Tahereh Bahrami, Vahid Rouhi, Abdalrahman Mohammad Khani, Saeid Reezi* Pages 157-166
  Green roofs are a part of efforts to make the cities more sustainable and it is one of the modern solutions for urban problems. The physical development of cities led to loss of the natural environment. Therefore, the development of green spaces plays an important role in human life. In order to evaluate the effect of some culture media on yield of “Oenothera speciosa Rosea” in green roof situation, a factorial experiment conducted based on a complete random design with vermicompost (0, 5, and 10% v/v) and rice hull (0, 7, and 14% v/v) factors in three replications. The results showed that vermicompost treatment has a positive significant effect on the number of flowers, daily flowering average, flower diameter, stem diameter, root volume, fresh and dry weight of shoots and roots and soil humidity. Also, in most measured traits, it showed a positive effect compared to control plants. In this research, vermicompost (10% v/v) mixed with rice hull (14% v/v) improved quality and quantity traits of pink evening primrose. Then, overall results showed that this mixture can recommend as a medium for evening primrose in the green roof.
  Keywords: culture media, green roof, Oenothera speciosa Rosea, rice hull, vermicompost