بررسی مقایسه تاثیر دو نوع بازخورد " کتبی" و " کتبی شفاهی" در ارزیابی تکوینی بر مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در پرستاران بخش مراقبت ویژه

پیام:
چکیده:
مقدمه
در فرآیند آموزش مداوم، پرستاران به عنوان یکی از مهمترین مخاطبان در محیط های بیمارستانی نیازمند توسعه آموزش و فراگیری به منظور ارتقاء عملکرد خود هستند. پژوهش حاضر بر اساس نیاز یادگیری مناسب و عمیق پرستاران بخش مراقبت های ویژه به مهارت تفسیر گازهای خون شریانی در مراقبت از بیماران بدحال و تاثیر ارزیابی تکوینی همراه با ارائه بازخورد مناسب در ایجاد این مهارت انجام شده است.
روش
این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی است که در آن، 90 نفر از پرستاران شاغل به کار در بخش های مراقبت های ویژه سه بیمارستان شرکت کردند. نمونه های این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس و بر اساس معیارهای ورود انتخاب شدند. مهارت تفسیر گازهای خون شریانی پرستاران قبل و بعد از اجرای مداخله آموزشی اندازه گیری شد. سپس یافته ها با کمک روش های آماری توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها
یافته ها نشان داد که میانگین نمرات پیش آزمون در گروه بازخورد کتبی شفاهی ، در گروه بازخورد کتبی 2/27±12/93و در گروه کنترل 2/51±12/43بود. همچنین بین سه گروه در ابتدای مطالعه اختلاف معنی داری وجود نداشت (0/157= P)، و میانگین پس آزمون در گروه بازخورد کتبی شفاهی 1/58±20/33، و درگروه بازخورد کتبی 1/84±18/40، و در گروه کنترل 1/56±15/96بود. پس از انجام مداخله میانگین نمرات گروه ها با هم اختلاف معنی داری داشت (0/001 < p).
نتیجه گیری
استفاده از ارزیابی تکوینی همراه با ارائه بازخورد کتبی و شفاهی در فراگیران، میتواند موجب بهبود مهارت تفسیر گازهای خون شریانی شود. بنابراین پیشنهاد می شود از ارزیابی تکوینی همراه با ارائه بازخورد کتبی و شفاهی در برنامه های آموزشی استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p1554653 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.