بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان مراجعه کننده به واحد بازتوانی قلبی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه

پیام:
چکیده:
زمینه
تفاوت های جنسی آشکاری در همه گیرشناسی، تظاهر بیماری، فیزیولوژی، پاسخ به آزمون های تشخیصی، مداخلات و همچنین شیوع عوامل خطرساز غیر روانشناختی وجود دارد. این مطالعه با هدف بررسی عوامل خطرساز روانشناختی در مردان و زنان بازتوانی قلبی انجام گرفت.
روش ها
مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش تمامی بیماران بازتوانی قلبی مراجعه کننده به بخش بازتوانی بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه در سال 1392 بودند که از بین آنها 212 نفر (106 زن و 106 مرد) به صورت همتا شده مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه بالینی و پرسشنامه های اضطراب و افسردگی بک، شاخص رضایت زناشویی هودسن، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری انجام گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل نتایج روش های تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون مجذور کای و تی تست به کمک نرم افزار SPSS ویرایش 18 به کار گرفته شد.
یافته ها
میانگین سنی زنان 1/9 ± 25/56 و مردان 1/9 ± 15/57 بود. نتایج نشان داد که اضطراب و افسردگی در زنان به طور معناداری بالاتر از مردان است (p<0.01). متقابلا، مردان در مقایسه با همتایان مونث شان استرس زناشویی و خشم بالاتری دارند (p<0.01).
نتیجه گیری
عوامل خطرساز روانشناختی و آسیب شناسی بیماری های قلبی- عروقی در زنان متفاوت از مردان بوده و نیازمند تشخیص و راهبردهای درمانی مختص به جنس مونث است. در واقع، عوامل خطرساز روانشناختی بیماری قلبی در زنان و مردان به گونه ای متفاوت نمود پیدا می کنند و هر یک از این دو گروه نیازمند تشخیص و راهبردهای درمانی مختص به خود هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
31 -38
لینک کوتاه:
magiran.com/p1556272 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.