بررسی عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

چکیده:
مقدمه
بروز خونروی داخل بطنی در نوزادان به عوامل بسیاری بستگی دارد و این چالش سبب شده در مطالعات گوناگون میزان های متفاوتی گزارش شود. از این رو بر بررسی و مطالعه بیشتر برای رسیدن به سنجه های خطر مشترک و گواهمندی پافشاری شده است.
هدف
تعیین عوامل خطر همراه خونروی مغزی در نوزادان بستری در بخش نوزادان و مراقبت های ویژه نوزادان.
مواد و روش ها
در این مطالعه توصیفی آینده نگر نوزادان بستری شده با اندیکاسیون سونوگرافی مغزی و سی تی اسکن، در بردارنده همه نوزادان پر ترم و نوزادان ترم با نشانه هایی چون: تشنج، افت هموگلوبین بدون توجیه، هیپوگلیسمی،... بررسی شدند. برای تشخیص خونروی داخل مغزی از سونوگرافی و سی تی اسکن در صورت روادید پزشک درمانگر، در روز های 3، 7، 14و 28 (هنگام ترخیص) استفاده شده پی گیری بیماران به مدت 6 ماه به وسیله نورولوژیست انجام شد. داده های گرد آوری شده با نرم افزاز SPSS نسخه 17 تجزیه و تحلیل آماری شد.
نتایج
خونروی مغزی درنوزادان با سن حاملگی بیش از 37 هفته ، 13/1% بود. این میزان در نوزادان با سن بارداری زیر 35 هفته 51/30% بود. (001/0P=) خونروی مغزی در زایمان NVD، 8/8% و در زایمان بروش C/S، 3/5 % بود. (001/0P=) در هم سنجی پراکنش نمره آپگار نیز درصد خونروی مغزی در نوزادان با آپگار بیش از 7، 8/1% و این میزان در آپگار زیر 3، 7/66 % بوده است. (0001/0P=) در این مطالعه وزن تولد (0001/0P=) و دور سر(0001/0P=) و همچنین نیاز به تهویه مکانیکی(0001/0P=) از عوامل خطر و پیش بینی کننده(predictor) خونروی مغزی بودند.
نتیجه گیری
نتایج مطالعه ما نشان داد وزن کم هنگام تولد، سن حاملگی زیر 35 هفته، کوچک بودن دورسر و دریافت ونتیلاسیون مکانیکی در نوزادان می توانند عوامل خطر معنی دار بروز خونروی باشد. همچنین، در نوزادانی که به روش زایمان طبیعی متولد شده بودند، یا نیاز به احیا در بدو تولد داشته و نمره آپگار پایین تری داشتند، خونروی مغزی شیوع بیشتری داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -8
لینک کوتاه:
magiran.com/p1557807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.