پیش بینی تمایل به راه اندازی یک کسب وکار کارآفرینانه در میان دانشجویان کشاورزی بر اساس ابعاد قابلیت اشتغال

چکیده:
امروزه دو رویکرد توسعه قابلیت اشتغال و توسعه تمایل به کارآفرینی به عنوان دو رویکرد اصلی مدیریت بحران اشتغال مطرح هستند. از این رو تحقیق حاضر با هدف اصلی پیش بینی تمایل به راه اندازی یک کسب وکار با استفاده از ابعاد قابلیت اشتغال انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1154 نفر از دانشجویان کارشناسی سال سوم و چهارم کشاورزی و منابع طبیعی و دانشجویان کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بودند. نمونه موردنظر به تعداد 205 نفر تعیین و به روش سهمیه ای نمونه گیری انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن به روش صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. روش آماری غالب تحلیل تشخیصی بود که نتایج آن نشان داد در پیش بینی تمایلات کارآفرینی دو بعد قابلیت اشتغال شامل مهارت های بین فردی و مهارت های رهبری بیشتر سبب تمایل به کارآفرینی می شوند. درحالی که داشتن مهارت های مدیریتی و تفکر سیستمی و مهارت حساب بیشتر مربوط به گروهی با تمایل پایین تر به کارآفرینی است. بعد مهارت های انتقادی نیز در این رابطه نقش معنی داری از خود نشان نداد. نتیجه کلی تحقیق نشان می دهد داشتن مهارت های قابلیت اشتغال به واسطه ارتقای کیفیت فردی می تواند در توضیح تمایل به کارآفرینی دانشجویان نیز مورد توجه باشد. از اینرو مشخص می شود که قابلیت اشتغال مفهومی فراتر از استخدام شدن بوده و به عنوان یک برتری فردی در زمینه اشتغال است.
زبان:
فارسی
صفحات:
777 -786
لینک کوتاه:
magiran.com/p1564914 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.