تاثیر تراکم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام آفتابگردان روغنی

چکیده:
تعیین تاریخ کاشت و تراکم کاشت محصول زراعی جهت حصول عملکرد کمی و کیفی بالا از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا به منظور بررسی تاثیر فاصله کاشت بوته روی ردیف (15، 20 و 25 سانتیمتر) و تاریخ کاشت (15 خرداد، 25 خرداد، 4 تیر و 14 تیرماه) بر روی ارقام آفتابگردان روغنی (ایروفلور و آذرگل) آزمایشی به صورت طرح اسپیلیت اسپلیت پلات در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان ارومیه در سال 1388 اجرا گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و تعداد دانه در طبق در سطح احتمال 1% معنی دار بود. اثر فاصله بوته روی ردیف بر روی کلیه صفات موردبررسی معنی دار بود. اثر رقم بر عملکرد دانه، شاخص برداشت و عملکرد روغن معنی دار بود. در این آزمایش بیشترین عملکرد دانه با عملکرد 4057 کیلوگرم در هکتار در رقم ایروفلور بافاصله کاشت بوته 25 سانتیمتر روی ردیف و تاریخ کاشت 4 تیرماه به دست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
30 -40
لینک کوتاه:
magiran.com/p1568072 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.