بررسی اثر فوری توکفشی Arch support بر جابجاییهای مرکز فشار پا و فعالیت عضلانی عضلات اندام تحتانی در افراد سالمند

پیام:
چکیده:
هدفاز این تحقیق بررسی کفی Arch support شاید آورانهای حسی کف پا را زیاد کند، بدین وسیله روی عملکرد عصبی- عضلانی تاثیر بگذارد. هدف این مطالعه بررسی اثرات فوری این نوع توکفشی روی پایداری پوسچری و فعالیت عضلانی اندام تحتانی در هنگام ایستادن روی هر دو پا بود.روش بررسی براساس جابجاییهای مرکز فشارپا در دو جهت قدامی-خلفی و داخلی-خارجی و شدت فعالیت الکتریکی(EMG) هشت عضله اندام تحتانی پای برتر بصورت همزمان در مدت زمان 30 ثانیه در 15 نفر مرد سالمند در دو حالت چشم باز و چشم بسته ودر سه وضعیت پای برهنه،کفش معمولی و کفش همراه با توکفشی Arch support گرفته شد.نتایج این مطالعه نشان داد که جابجایی مرکز فشارپا در وضعیت پای برهنه کمتر از وضعیت کفش و کفش همراه با تو کفشی است. و از طرفی بین فعالیت الکتریکی عضلات اندام تحتانی در حالتهای مشخص شده در این مطالعه هیچ تفاوت معنی داری مشاهده نشد. این مطالعه نقطه آغازی برای کارهای آینده در زمینه تاثیر کفی Arch support برروی کنترل پوسچری و فعالیت عضلانی اندام تحتانی در: افراد سالم در گروهای سنی مختلف ودرتستهای مختلف تعادل دینامیکی، بعد از خستگی و افراد با ساختار کف پا مختلف است. از طرفی نتایج این مطالعه پیشنهاد میکند که بهتراست قبل و بعد از پوشیدن کفی در یک دوره زمانی اثرات بیومکانیکی و حسی آن بر روی کنترل تعادل بررسی شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571532 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!