رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد به اجرای تغییرات کارمندان ورزش و جوانان

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین توانمندسازی کارکنان و تعهد به اجرای تغییرات کارمندان ورزش و جوانان می باشد. روش انجام این پژوهش، توصیفی همبستگی بود. افزون بر این به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ اجرا، میدانی تلقی می شد. جامعه آماری پژوهش حاضر آر کارکنان شاغل در ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی تشکیل می دادند که بر اساس استعلام بدست آمده از اداره کل ورزش و جوانان استان تعداد 333 نفر اعلام گردید. جهت تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردید. براساس این جدول برای جامعه ای برابر مورد نظر حداقل بایستی (181 نفر) به عنوان معرف جامعه در نظر گرفته شود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه می باشد که برای جمع آوری داده های توانمندسازی از پرسشنامه استاندارد اسپریتزر (1995) که دارای 19 سوال «مولفه معناداری در شغل، شایستگی در شغل، حق انتخاب، موثر بودن و مشارکت با دیگران» و پرسشنامه تعهد به اجرای تغییر هرسکویچ و مایر (2002) دارای 16 سوال که در مقیاس 5 ارزشی لیکرت طراحی شده بودند، استفاده گردید. ضمن اجرای مطالعه مقدماتی جهت تشخیص محدودیت های اجرایی و برطرف کردن ابهامات احتمالی، پایایی ابزار اندازه گیری در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب 76/0 و 83/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش آزمون همبستگی و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین توانمندسازی و مولفه های آن و تعهد به اجرای تغییرات سازمانی در ادارت ورزش و جوانان ارتباط معناداری وجود دارد.
زبان:
فارسی
صفحه:
36
لینک کوتاه:
magiran.com/p1571542 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!