تاثیر آموزش سبک های فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان

پیام:
چکیده:
اهداف
احساس تنهایی، تجربه ای ناخوشایند و آزاردهنده و شایع در نوجوانان است. وقتی این احساس به طور مکرر اتفاق افتد، اثرات مخربی بر سلامت جسمی، روانی و عاطفی نوجوان می گذارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش سبک فرزندپروری به والدین بر احساس تنهایی نوجوانان انجام گرفت.
مواد و روش ها
این پژوهش نیمه تجربی در 50 نوجوان دارای احساس تنهایی در حد متوسط در محدوده سنی 14 تا 17 سال و والدین شان در شهر گناباد از تیر تا دی ماه 1394 انجام شد. نمونه ها به روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. پس از تقسیم نمونه ها به دو گروه آزمون و کنترل، آموزش در گروه آزمون به والدین در 11جلسه و هر جلسه 2-5/1 ساعت در 6 هفته ارایه شد اما گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و مقیاس تجدیدنظرشده احساس تنهایی UCLA گردآوری شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 20 با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، مجذور کای، T زوجی و T مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها
سبک غالب فرزندپروری در مادران گروه کنترل (80/3±22/32) و آزمون (89/3±78/33) مقتدرانه (183/0=p) و در پدران گروه کنترل (66/4±81/30) و آزمون (30/6±65/31) نیز مقتدرانه (131/0=p) بود. میانگین احساس تنهایی در گروه کنترل از 40/4±00/41 قبل از مداخله به 64/4±27/41 بعد از مداخله افزایش یافت که این افزایش معنی دار نبود (642/0=p). در گروه آزمون نیز احساس تنهایی از 08/4±78/39 قبل از مداخله به 84/6±35/39 بعد از مداخله کاهش یافت که این کاهش معنی دار نبود (776/0=p).
نتیجه گیری
آموزش سبک فرزندپروری به والدین تاثیری بر احساس تنهایی نوجوانان ندارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -115
لینک کوتاه:
magiran.com/p1579460 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.