بررسی و مقایسه شاخص های پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول در استان ایلام

چکیده:
این پژوهش با هدف بررسی وضعیت پایداری اکولوژیکی مزارع برنج در مناطق سیروان و چرداول استان ایلام و در چارچوب کلی پژوهش های پیمایشی به انجام رسیده است. جامعه آماری تعداد 1260 نفر از کشاورزان بوده اند که تعداد 136 نفر از آنها براساس فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری محاسبه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب، و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعه قرارگرفته اند. روایی صوری پرسشنامه با نظرخواهی از کارشناسان موضوع مورد مطالعه تایید شده است. ضریب آلفای کرونباخ نیز به منظور تشخیص پایایی پرسشنامه 87/0 محاسبه گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفته است. یافته های به دست آمده نشان داده است که در منطقه مورد مطالعه وضعیت شاخص های تبدیل زمین های کشاورزی به سایر فعالیت ها، میزان آب مزارع، استفاده از دیسک، شخم در جهت شیب و ضدعفونی بذر، مطلوب می باشد. در دو منطقه مورد مطالعه وضعیت برگرداندن کاه و کلش بجامانده از محصول به خاک، عمق خاک زراعی، مصرف سموم و کودهای شیمیایی، استفاده از دیسک برای آماده نمودن زمین و مصرف کود دامی متفاوت بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
237 -248
لینک کوتاه:
magiran.com/p1594975 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.