تحلیل سیستم تولیدی MTS/MTO با مدلسازی صف مبتنی بر ورود گروهی پواسون و سرویس ارلنگ

چکیده:
در این تحقیق از طریق مدلسازی با نظریه صف، رفتار یک سیستم تولیدی MTS/MTO شامل دو ایستگاه، مورد تحلیل قرار گرفته است. در ایستگاه اول، کالاهای نیمه ساخته تولیدشده و در انبار میانی (بافر) که بر اساس سیاست ذخیره پایه کنترل می شود، نگهداری می گردد. در ایستگاه دوم، پس از دریافت سفارش مشتری کالای نیمه ساخته به منظور تامین سفارش مشتری تکمیل و سفارشی سازی می شود. زمان تولید در ایستگاه اول دارای توزیع نمایی و در ایستگاه دوم دارای توزیع ارلنگ نوع k می باشد. تقاضای مشتریان نیز دارای توزیع پواسون و به صورت ورود گروهی می باشد. هدف از این پژوهش تعیین نقطه بهینه نفوذ سفارش و ظرفیت بهینه بافر می باشد که بر اساس حداقل هزینه کل که شامل هزینه های نگهداری، کسری و تولید کالاهای نامنطبق با سفارش مشتری می باشد مشخص شدند. به منظور ارزیابی عملکرد و تعیین هزینه های سیستم، احتمالات پایداری با استفاده از روش تحلیل ماتریس محاسبه گردید. نتایج نشان می دهد، اگر چه تغییر ظرفیت انبار میانی و نرخ ورود مشتریان ارتباط مستقیمی با مقدار بهینه نقطه نقوذ سفارش ندارد ولی با افزایش درصد عدم انطباق کالاهای نیمه ساخته با تقاضای مشتریان و همچنین افزایش نرخ سرویس دهی در ایستگاه اول نقطه نفوذ سفارش کاهش می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
69 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p1602238 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.