نقش بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی در ترجیح برند بیمارستان در بازاریابی خدمات درمانی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
اهمیت روزافزون بیمارستان ها در ارتقاء سلامت جسمی و روانی منجر به تمرکز بر بهبود کیفیت خدمات شده است و بیمارستان‎ها آن را به عنوان یک مزیت کلیدی ویژه و رقابتی مورد توجه قرار داده اند. هدف از این مطالعه تعیین نقش ارائه خدمات با کیفیت در ایجاد ترجیح برند بیمارستان در صنعت خدمات درمانی بود.
مواد و روش ها
این تحقیق توصیفی و کاربردی بود. جهت انجام پژوهش نمونه 394 نفری از بیماران بیمارستان های شهر شیراز با نمونه گیری طبقه ای و در دسترس مورد بررسی قرار گرفت. داده با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و برای تجزیه تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی و از نرم افزارهای SPSS نسخه 19و LISREL نسخه 8/8 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های برای تایید روابط بین متغیرها استفاده شد.
نتایج
نتایج نشان داد که کیفیت مطلوب خدمات بر رضایت بیمار، وفاداری بیمار و ارزش ویژه برند بیمارستان تاثیری مثبت و معنادار داشت؛ رضایت بیمار بر وفاداری بیمار به بیمارستان و وفاداری بیمار بر ارزش ویژه برند بیمارستان و در نهایت ارزش ویژه برندبیمارستان بر ترجیح برند بیمارستان تاثیر مثبت معنادار داشت.
نتیجه گیری
براساس یافته ها می توان اظهار نمود مدیریت بیمارستان ها با توجه به اقدامات لازم در زمینه ارائه خدمات با کیفیت تر می‏توانند منجر به ترجیح برند خود در بین بیمارستان ها و مراکز خدمات درمانی شوند، که علاوه بر گسترش عادلانه مراقبت های بهداشتی در کلیه سطوح جامعه، افزایش سودآوری را در پی خواهد داشت.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 -48
لینک کوتاه:
magiran.com/p1612674 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.