تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار (شاخص سلامت روانی در محل کار)

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
سلامت روانی از سوی سازمان بهداشت جهانی به عنوان یکی از اصول اولیه بهداشت روانی قلمداد شده است. سلامت روانی در کنار تجربه ذهنی از اضطراب و آرامش، باید به بررسی عملکرد فرد در محل کار نیز بپردازد. هدف پژوهش حاضر تحلیل عامل و اعتباریابی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار می باشد.
روش بررسی
روش پژوهش مطالعه، روش شناسی و از نوع مطالعات روش شناختی است. جامعه پژوهش دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه یاسوج می باشد که تعداد 215 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار Malo، Tremblayand Brunet بین آن ها توزیع گردید. این مقیاس ابتدا به فارسی ترجمه و سپس به انگلیسی برگردانده شد. جمعی از متخصصان، پرسشنامه را برای تعیین حساسیت های فرهنگی، وضوح سوالات، موارد اختلاف و خطاهای موجود در معنایابی بررسی کردند.
یافته ها
یافته ها نشان داد ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 87/ و برای خرده مقیاس ها از %81-%76 متغیر بود. همه موارد همبستگی مورد کلی قابل قبولی داشتند. نتایج آزمون-بازآزمون نشان دهنده ثبات برای پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار و خرده مقیاس های آن بود. تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی بیانگر 3 خرده مقیاس قابل قبولی بود.
نتیجه گیری
نتایج نشان داد نسخه فارسی پرسشنامه تنظیم شناختی در محل کار روایی و پایایی خوبی را نشان داده است و جهت سنجش سلامت روان شغلی در کنار مولفه های سلامت روان می توان از آن در نمونه ایرانی استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
47 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p1621540 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.