سبک های هویت و محیط های اولیه ی تحول: با تاکید بر سبک های دلبستگی، تمایزیافتگی خود و حوزه های طرح واره

چکیده:
مقدمه
کسب هویت از مهم ترین چالش های تحولی است که نوجوان را برای ورود به مرحله های بعدی تحول آماده کند. از همین رو شناسایی حوزه هایی که نوجوان را برای کسب هویت یا شکست در این چالش اساسی روبرو می کند حائز اهمیت است. پژوهش حاضر باهدف پیش بینی سبک های هویت بر اساس ابعاد سبک های دلبستگی، حوزه های طرح واره و تمایزیافتگی خود انجام گرفت.
روش
بدین منظور 300 نفر از دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان های شهرستان رباط کریم که در سال تحصیلی 91 – 92 مشغول به تحصیل بودند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد و با پرسشنامه ی سبک های هویت برزونسکی، پرسشنامه ی تمایزیافتگی خود اسکوورن، نسخه کوتاه پرسشنامه طرح واره یانگ (وای. اس. کیو. – اس. اف.) و مقیاس دلبستگی هازن و شیور مورد آزمون قرار گرفتند. داده های پژوهش از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس. هفده تجزیه وتحلیل شد.
نتایج
نتایج پژوهش حاضر نشان داد از بین متغیرهای پیش بین، حوزه ی بریدگی و طرد، سبک دلبستگی ایمن و حوزه ی خودمختاری و عملکرد مختل، سبک هویت اطلاعاتی را پیش بینی می کند و حوزه ی دیگرجهت مندی و آمیختگی با دیگران، سبک هویت هنجاری را پیش بینی می کند. همچنین حوزه ی بریدگی و طرد، سبک دلبستگی ایمن و موقعیت من سبک هویت سردرگم/اجتنابی را پیش بینی می کند و درنهایت موقعیت من و سبک دلبستگی ایمن، تعهد هویت را پیش بینی می کند.
بحث و نتیجه گیری
با توجه به نتایج پژوهش حاضر برای دست یابی موفق به هویت می بایست توجه ویژه ای به محیط های اولیه کودک داشت؛ بنابراین اغلب اثرات روابط والد و فرزند به دروان نوجوانی و بزرگ سالی انتقال می یابد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p1650328 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!